งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ความพิการเฉพาะทาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคใต้
ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 000114
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายวิรุฬห์    นาเมืองรักษ์
2. นางสาวกนกวรรณ    วันดี
1. นางสาวเยาวลักษณ์    สุดเม่ง
2. นางสาวลีลาวดี    บุตรครุธ
2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวธัญญาภรณ์    กองเอียด
2. นางสาวมาศศิรินทร์    เพ็ชรส่ง
1. นางจุรีรัตน์    เสนีย์
2. นางสาวสุภาวดี    บิลหมาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................