งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ความพิการเฉพาะทาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคใต้
ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 000112
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายนราธิป    เปลี่ยวจิตร์
2. นางสาวสุวนันท์    พลายด้วง
1. นางจุรีรัตน์    เสนีย์
2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวสิริรัตน์    สุขแก้ว
2. นางสาวทิพย์ลดา    ชูมณี
1. นางสาวเยาวลักษณ์    สุดเม่ง
2. นางสาวลีลาวดี    บุตรครุธ
3 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    ลีนานุนารถ
2. เด็กหญิงจันทรัตน์    จิระบวรสิทธิ์
1. นางเกศแก้ว    เวชสิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................