ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 31 1 0 32 23 4 2 3 29
2 ภูเก็ตปัญญานุกูล 21 17 9 47 40 6 1 2 47
3 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 17 14 7 38 31 6 0 1 37
4 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 17 9 1 27 25 1 1 0 27
5 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 12 5 8 25 24 2 1 1 27
6 สงขลาพัฒนาปัญญา 9 16 2 27 23 5 3 0 31
7 ชุมพรปัญญานุกูล 7 3 7 17 12 7 0 1 19
8 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 4 7 0 11 7 2 2 0 11
รวม 118 72 34 224 185 33 10 8 228