หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ความพิการเฉพาะทาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคใต้
ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา
2 นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา
3 นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา
4 นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา
5 นางสุจินดา ผ่องอักษร ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ที่ปรึกษา
6 นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา
7 นายบรรจง ปานช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ที่ปรึกษา
8 นายวิชัย ชูจันทร์ ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษา
9 นายประสิทธิ์ สถาพรจุตรวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา อำนวยการ
10 นายณรงค์ บุตรย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ อำนวยการ
11 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา อำนวยการ
12 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช อำนวยการ
13 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี อำนวยการ
14 นายนริศร นุชถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร อำนวยการ
15 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส อำนวยการ
16 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา อำนวยการ
17 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล อำนวยการ
18 นายวิชระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา อำนวยการ
19 นางปราณี หนูนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง อำนวยการ
20 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส อำนวยการ
21 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล อำนวยการ
22 นายนุกูล ศรีขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำนวยการ
23 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำนวยการ
24 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อำนวยการ
25 นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ อำนวยการ
26 นางสาวเสาวลักษฌ์ สวัสดิโกล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร อำนวยการ
27 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา2 จังหวัดยะลา อำนวยการ
28 ว่าที่พ.ต.สันทัด สัตยายุทธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา3 จังหวัดสงขลา อำนวยการ
29 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา4 จังหวัดตรัง อำนวยการ
30 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส อำนวยการ
31 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี อำนวยการ
32 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล อำนวยการ
33 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช อำนวยการ
34 นายสุมล จริยานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง อำนวยการ
35 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำนวยการ
36 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต อำนวยการ
37 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ อำนวยการ
38 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา อำนวยการ
39 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง อำนวยการ
40 นายวิรัช กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อำนวยการ
41 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต อำนวยการ
42 นายสัญญา สุรบรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อำนวยการ
43 นางนภาพร พรหมสร รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อำนวยการ
44 นางจุรี โก้สกุล ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อำนวยการ
45 นางสาวภาวิณี ตั้งตระกูล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา อำนวยการ
46 นางนภาพร พรหมสร รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล เลขานุการ
47 นายมนตรี รัตนบุรี ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล เลขานุการ
48 นางสาวกัลยา ถิ่นเกาะยาว ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล เลขานุการ
49 นางสาวสิชาภัทร พูลใหญ่ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล เลขานุการ
50 นางสาวสุภาวดี พันธ์ทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล เลขานุการ
51 นางสาววีรยา หนูสงค์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล เลขานุการ
52 นางสาวจิตติมา แก้วกระจ่าง ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล เลขานุการ
53 นางสาวจารุวรรณ พยายาม ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล เลขานุการ
54 นางพรพิมล ศรีภักดี ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล เลขานุการ
55 นายชาญณรงค์ ทองรักษ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล เลขานุการ
56 นางสาวสุมาลี สิงห์ทอง ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล เลขานุการ
57 นางสาวสุกัญญา ไทรแก้ว ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล เลขานุการ
58 นายณรงค์ บุตรย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
59 นายประสิทธิ์ สถาพรจตุรวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
60 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
61 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
62 นางจิตรา เรืองมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
63 นายสุทัศน์ พราหุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
64 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
65 นางสาวพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
66 นางสาวสุกัญญา อินทมา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
67 นางสาววัลยา ชูวารี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
68 นางสาวปาลิชา เขื่อนคำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
69 นางสุภาภรณ์ กล้าหาญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
70 นางนวรัตน์ แผ้วสะอาด ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
71 นางจิราพร สัญจรดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
72 นางอรัญญา พัฒนศิลป์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
73 นางสมศรี จันทร์แดง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
74 นางสาวสุนีย์ อาแว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
75 นายอำเส๊าะ โมง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
76 นางจรินทร์ พงศ์จิต ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
77 นางสาววรดา หลีสะหัด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
78 นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียด ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
79 นางนฤมล ขวัญแก้ว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
80 นางสาวกนกวรรณ สิ้นกั้ง ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
81 นายเอกมลรัตน์ จันทวงศ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
82 นางสาวสุภาพร บุญทวี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
83 นางรอหนา แก้วสุข ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
84 นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
85 นางกิตติกา คงชู ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
86 นางสาวจิรสุตา เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
87 นางสาวจิตรลดา วัฒนศิลป์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
88 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
89 นางสาวลำดวน สุทธิประภา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
90 นางสาวขวัญเดือน ชยุติ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง จัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
91 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์
92 นางเสาวลักษณ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์
93 นางมันตา วิสาละ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประชาสัมพันธ์
94 นางสาวณัฎฐณิชา ธนไพโรจน์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประชาสัมพันธ์
95 นางสาวทิวานันท์ พรหมรัตน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ประชาสัมพันธ์
96 นางสาววิภาดา นพการ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ประชาสัมพันธ์
97 นางสาวละมัย จงกลณีย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์
98 นางสุนิตา คงวิจิตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์
99 นางสาวกีรติ ชื่นอารมณ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์
100 นางปรีดาภรณ์ แดงหวาน ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์
101 นางสาวภัทราวดี ฤกษ์ดี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ประชาสัมพันธ์
102 นางชลากร เกตุศรัทธา ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประชาสัมพันธ์
103 นายกิตติ ยอดยิ่ง ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประชาสัมพันธ์
104 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์
105 นางสาวนิรมล อันชม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์
106 นายประเสริฐ์ พลายด้วง ครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ประชาสัมพันธ์
107 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ปฏิคมและต้อนรับ
108 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ปฏิคมและต้อนรับ
109 นางสาวนิษธยา ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิคมและต้อนรับ
110 นางณัฐจิตรา สุขใส ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ปฏิคมและต้อนรับ
111 นางจันจิรา ผกาวรรณ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ปฏิคมและต้อนรับ
112 นางเกศแก้ว เวชสิทธิ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ปฏิคมและต้อนรับ
113 นางนราธิป แก้วกาญจน์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ปฏิคมและต้อนรับ
114 นางสาวอ้อมจิต ชินกรรม พี่เลี้ยง โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ปฏิคมและต้อนรับ
115 นางวันทา แสงแก้ว พี่เลี้ยง โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ปฏิคมและต้อนรับ
116 นางกรองแก้ว ผลพิบูลย์ พี่เลี้ยง โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ปฏิคมและต้อนรับ
117 นางสาวนิลวรรณ ยกเชื้อ พี่เลี้ยง โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ปฏิคมและต้อนรับ
118 นางสาววันทนา พุฒิเกิด พี่เลี้ยง โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ปฏิคมและต้อนรับ
119 นางจุรี โก้สกุล ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ปฏิคมและต้อนรับ
120 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ปฏิคมและต้อนรับ
121 นายอภิรัฐ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ปฏิคมและต้อนรับ
122 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ยานพาหนะการจราจร
123 นายกานต์ สอยอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ยานพาหนะการจราจร
124 นายสุมล จริยานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง ยานพาหนะการจราจร
125 นายวัฒนา วิสาละ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ยานพาหนะการจราจร
126 นายจักรพงษ์ ผกาวรรณ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ยานพาหนะการจราจร
127 นายชัยยันต์ อุสาห์มัน ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ยานพาหนะการจราจร
128 นายจีรทีปต์ ศรีภักดี ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ยานพาหนะการจราจร
129 นายอนันต์ แก้วมาก พนักงานขับรถ 2 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ยานพาหนะการจราจร
130 นายอนุชา เป็นสุข พนักงานขับรถ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์36 จังหวัดภูเก็ต ยานพาหนะการจราจร
131 นายเกรียงศักดิ์ อินทริง พนักงานขับรถ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ยานพาหนะการจราจร
132 นายกรวิช ทองขวัญ พนักงานขับรถ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ยานพาหนะการจราจร
133 นายสัญญา สุรบรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ยานพาหนะการจราจร
134 นายปรีชา สัจกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ยานพาหนะการจราจร
135 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต การเงิน
136 นายวิรัช กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล การเงิน
137 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต การเงิน
138 นายวิสัน สุคะมโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล การเงิน
139 นางผุสดี สุนธารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง การเงิน
140 นางสุภา กาญจนเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช การเงิน
141 นางสาววรรณา เข็นพืช ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต การเงิน
142 นางสาวธนัช บุญแต่ง ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล การเงิน
143 นางสาวรุ่งรัตน์ เรืองโรจน์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล การเงิน
144 นางนราธิป แก้วกาญจน์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล การเงิน
145 นางอรทัย มิตรสูงเนิน ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล การเงิน
146 นางชลากร เกตุศรัทธา ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล การเงิน
147 นางสาวปิลันธนา คณาวุฒิ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล การเงิน
148 นางสาวจาริษา ชูยัง ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล การเงิน
149 นางสาวมณีรัตน์ เวชวรรณ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต การเงิน
150 นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต การเงิน
151 นางสาวปราณี หาญพรหมมา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต การเงิน
152 นายสัญญา สุรบรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล การเงิน
153 นางสาวนิรมล อันชม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต การเงิน
154 นางสาวกานต์ธิดา พระธานี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต การเงิน
155 นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต การเงิน
156 นายวิรัช กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จัดการการแข่งขันทักษะ
157 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการการแข่งขันทักษะ
158 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จัดการการแข่งขันทักษะ
159 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา จัดการการแข่งขันทักษะ
160 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จัดการการแข่งขันทักษะ
161 นายนุกูล ศรีขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการการแข่งขันทักษะ
162 นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จัดการการแข่งขันทักษะ
163 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จัดการการแข่งขันทักษะ
164 นางนภาพร พรหมสร รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จัดการการแข่งขันทักษะ
165 นายสัญญา สุรบรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จัดการการแข่งขันทักษะ
166 นางจุรี โก้สกุล ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จัดการการแข่งขันทักษะ
167 นางจันจิรา ผกาวรรณ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จัดการการแข่งขันทักษะ
168 นายวิรัช กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
169 นางนภาพร พรหมสร รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
170 นางจิตรา เรืองมณี รองอำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานการแข่งขัน
171 นายอภิรัฐ จันทรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ประสานงานการแข่งขัน
172 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงานการแข่งขัน
173 นางสาวศจี อนันต์โสภาจิตร์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ประสานงานการแข่งขัน
174 นางเพ็ญศรี นิสโร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ประสานงานการแข่งขัน
175 นางโสภิน สุพรม ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
176 นางจิรวรรณ จันทร์ดี ครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
177 นางมาฤดี ชูจันทร์ ครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
178 นางประยูร แสงประทีป ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานการแข่งขัน
179 นางสาวสุรีมาตย์ สุวรรณศรี ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานการแข่งขัน
180 นางสุภาพร วิชัยดิษฐ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานการแข่งขัน
181 นางจุรี โก้สกุล ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
182 นางจิราพร จันสุข ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
183 นางเฉลิมสิริ โชติวงศ์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
184 นางสาวศิริพร ฐานันดรวัฒน์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
185 นางเกศแก้ว เวชสิทธิ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
186 นางสุกุล ศิลารักษ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
187 นางนราธิป แก้วกาญจน์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
188 นางสาวอรทัย มิตรสูงเนิน ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
189 นางสาวสายใจ คลังข้อง ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
190 นายจักรพงษ์ ผกาวรรณ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
191 นางพรพิมล ศรีภักดี ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
192 นายกิตติ ยอดยิ่ง ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
193 นางสาวจิตติมา แก้วกระจ่าง ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
194 นางจารุวรรณ พยายาม ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
195 นางสาววีรยา หนูสงค์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
196 นางจันจิรา ผกาวรรณ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
197 นางสาวสุมาลี สิงห์ทอง ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
198 นางสาวปิลันธนา คณาวุฒิ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
199 นางสาวสุกัญญา ไทรแก้ว ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
200 นางศุภมาศ หอยสกุล ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานการแข่งขัน
201 นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานการแข่งขัน
202 นางประคอง สุวรรณนิตย์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานการแข่งขัน
203 นายณัฐพงศ์ คุมภะสาโน พี่เลี้ยง โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
204 นายนัฐพล เพชรหับ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานการแข่งขัน
205 นางสาวนฤมล กาลา ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานการแข่งขัน
206 นางสาวชนิดาภา บัวศรี ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานการแข่งขัน
207 นางวนิดา คงทรัพย์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานการแข่งขัน
208 นายณัฐพงศ์ คุมภะสาโน พี่เลี้ยง โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ประสานงานการแข่งขัน
209 นางสาวรำไพพร สาระโบก ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่การแข่งขันทักษะ
210 นายสัญญา สุรบรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
211 นางสาวรำไพพร สาระโบก ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
212 นางสุกุล ศิลารักษ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
213 นายจีรทีปต์ ศรีภักดี ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
214 นายอาวุธ รัตญา ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
215 นางสาวเยาวธิดา เพชรลอย ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
216 นายมาโนช ห้าวหาญ เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
217 นายอรุณ นาคนันท์ ช่างไฟฟ้า 1 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
218 นายประจิน นกแก้ว ช่างไม้ 1 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
219 นายชัยยันต์ อุสาห์มัน ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
220 นางสาวสุมาลี สิงห์ทอง ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผล
221 นายมนตรี รัตนบุรี ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผล
222 นายชาญณรงค์ ทองรักษ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผล
223 นางสาวพรพิมล ชูดวงจันทร์ ครูโรงเรียนนครศรีธรรมปัญญานุกูล ติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผล
224 นายแวอารงค์ สาและ ครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผล
225 นางกิตติกา คงชู ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผล
226 นายอำพล จ่าพันธุ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผล
227 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผล
228 น.ส.ปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผล
229 นายนัฐพล เพชรหับ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผล
230 นายศรีหราช ขุนทอง ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผล
231 นางแจ่มศรี บุญทองจันทร์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผล
232 นางโอธนัน ทองชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผล
233 นางเฉลิมสิริ โชติวงศ์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สาธารณสุขและการพยาบาล
234 นางสาวศิริพร ฐานันดรวัฒน์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สาธารณสุขและการพยาบาล
235 นางสาวกัลยา ถิ่นเกาะยาว ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สาธารณสุขและการพยาบาล
236 นางสาวสายใจ คลังข้อง ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สาธารณสุขและการพยาบาล
237 นายสัญญา สุรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จัดที่พัก
238 นายวัฒนา วิสาละ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จัดที่พัก
239 นายมาโนช ห้าวหาญ เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จัดที่พัก
240 นางมันตา วิสาละ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จัดที่พัก
241 นางจิราพร จันสุข ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อาหารสนามแข่งขัน
242 นางจารุวรรณ พยายาม ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อาหารสนามแข่งขัน
243 นายชัยยันต์ อุสาห์มัน ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อาหารสนามแข่งขัน
244 นายจักรพงษ์ ผกาวรรณ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อาหารสนามแข่งขัน
245 นางวันดี สมใจ พนักงานบริการ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อาหารสนามแข่งขัน
246 นางนัยนา นวลเจริญ พนักงานบริการ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อาหารสนามแข่งขัน
247 นางนิสา พันธ์ทิพย์ พี่เลี้ยง โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อาหารสนามแข่งขัน
248 นางสาวเตียน วารี พี่เลี้ยง โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อาหารสนามแข่งขัน
249 นางสาววันวิสาข์ ชิดเอื้อ พี่เลี้ยง โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อาหารสนามแข่งขัน
250 นางสาวลำพูน เห็นจัตรัส พี่เลี้ยง โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อาหารสนามแข่งขัน
251 นายชัยณรงค์ สินโต พี่เลี้ยง โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อาหารสนามแข่งขัน
252 นางสาวธฤษวรรณ เดชธรรมฤทธิ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อาหารสนามแข่งขัน
253 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสิน
254 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส กรรมการตัดสิน
255 นายนำชัย ประทีป ณ ถลาง รพ.สต.ป่าคลอก กรรมการตัดสิน
256 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสิน
257 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส กรรมการตัดสิน
258 นายนำชัย ประทีป ณ ถลาง รพ.สต.ป่าคลอก กรรมการตัดสิน
259 นายชาญณรงค์ ทองรักษ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
260 นายมนตรี รัตนบุรี ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
261 นางสาวสุมาลี สิงห์ทอง ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
262 นางสาวกัลยา ถิ่นเกาะยาว ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
263 นางสาวจารุวรรณ พยายาม ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
264 นางสาวจิตติมา แก้วกระจ่าง ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
265 นางสาววีรยา หนูสงค์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
266 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
267 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
268 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
269 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
270 นางผุสดี สุนธารักษ์ ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประนุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
271 นายคุณพจน์ นาคเกลี้ยง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
272 นายเสกสรร พนิชยากุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
273 นางบุญศิริ นกเพชร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
274 นายพรหมมาตร อิฐกอ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
275 นายทรรศเทพ ทองเกษม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
276 นายสราวุฒิ ช่วยสุข ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
277 นายวัฒนา วิสาละ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
278 นายเอกธร เตียวย่อง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
279 นายสมศักดิ์ ทองพริก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
280 นายศราวุธ รัตนมณี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
281 นายไกรสร รามปาน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
282 นายทวี กันหา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
283 นายมานะ จะตุรัส ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
284 นายนิรุตติ์ คงชู ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
285 นายปกรณ์ แป้นแก้ว ครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
286 นายทินรัตน์ ชูจันทร์ ครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
287 นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
288 นายชัยยันต์ ชุมพล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศีธรรมราช ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
289 นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียด ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
290 นางสาวฐานปนีย์ ทวีกสิกร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
291 นางสาวพวงเพ็ญ ศรีเมือง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
292 นางสาวอุทุมพร เฉิดฉาย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
293 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
294 นายชูศิลป ชูลิกร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
295 นายวัชรพล ทองใหม่ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
296 นายภาณุวัฒน์ ขวัญประกอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
297 นายจิรพันธ์ แสงแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
298 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
299 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
300 นายวันจักรี ศรีนวล ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
301 นายนพดล พุทธพฤกษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
302 นายจักรพงษ์ เอียบสกุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
303 นายเอกฉัตร แคว้นโอฬาร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
304 นายรัฐศาสตร์ มาทวี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
305 นางสาวฮัมดียะ อุเซ็ง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
306 นางสาววรดา หลีสะหัด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
307 นายรังสิรัตน์ โกสัยยะ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
308 นายรุ่งวิทย์ ผิวเหลือง ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
309 นายชนะ เกลี้ยงทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
310 นางพิสมัย จินดำ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
311 นายชินกฤต ตันสตูล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
312 นางสาวสิชาภัทร พูลใหญ่ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]