หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-phuket62

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธาน
2. นายไพโรจน์ ศรีนิลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาสกรรมการ
3. นายนำชัย ประทีป ณ ถลางรพ.สต.ป่าคลอกกรรมการ
เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6
1. นายอภิรัฐ จันทรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธาน
2. นายศาสตร์ตรา ก้านกนกกรรมการสถานศึกษากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี นิสโรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายอภิรัฐ จันทรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธาน
2. นายศาสตร์ตรา ก้านกนกกรรมการสถานศึกษากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี นิสโรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายอภิรัฐ จันทรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธาน
2. นายศาสตร์ตรา ก้านกนกกรรมการสถานศึกษากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี นิสโรสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายอภิรัฐ จันทรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธาน
2. นายศาสตร์ตรา ก้านกนกกรรมการสถานศึกษากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี นิสโรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายอภิรัฐ จันทรักษ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธาน
2. นางเพ็ญศรี นิสโรครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นายศาสตร์ตรา ก้านกนกกรรมการสถานศึกษากรรมการ
จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิรัช กล้าหาญผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธาน
2. นายสราวุฒิ สิงห์ทองสยามนิรมิตกรรมการ
3. นายวรโชติ แซ่โค้วบริษัทสยามนิรมิตกรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเกษมสุข พสุนธราธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2ประธาน
2. นางยุพดี ชุมรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก นุชพุกเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเกษมสุข พสุนธราธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2ประธาน
2. นางยุพดี ชุมรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก นุชพุกเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายเกษมสุข พสุนธราธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2ประธาน
2. นางยุพดี ชุมรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก นุชพุกเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเกษมสุข พสุนธราธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2ประธาน
2. นางยุพดี ชุมรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวขวัญฤทัย นุชพุกเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเกษมสุข พสุนธราธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2ประธาน
2. นางยุพดี ชุมรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก นุชพุกเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายเกษมสุข พสุนธราธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2ประธาน
2. นางยุพดี ชุมรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก นุชพุกเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายเกษมสุข พสุนธราธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2ประธาน
2. นางยุพดี ชุมรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก นุชพุกเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายเกษมสุข พสุนธราธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2ประธาน
2. นางสาวขวัญชนก นุชพุกเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางยุพดี ชุมรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายเกษมสุข พสุนธราธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2ประธาน
2. นางยุพดี ชุมรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก นุชพุกเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธาน
2. นายไพโรจน์ ศรีนิลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาสกรรมการ
3. นายนำชัย ประทีป ณ ถลางรพ.สต.ป่าคลอกกรรมการ
เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธาน
2. นายไพโรจน์ ศรีนิลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาสกรรมการ
3. นายนำชัย ประทีป ณ ถลางรพ.สต.ป่าคลอกกรรมการ
เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธาน
2. นายไพโรจน์ ศรีนิลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาสกรรมการ
3. นายนำชัย ประทีป ณ ถลางรพ.สต.ป่าคลอกกรรมการ
การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธาน
2. นายไพโรจน์ ศรีนิลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาสกรรมการ
3. นายนำชัย ประทีป ณ ถลางรพ.สต.ป่าคลอกกรรมการ
การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธาน
2. นายไพโรจน์ ศรีนิลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาสกรรมการ
3. นายนำชัย ประทีป ณ ถลางรพ.สต.ป่าคลอกกรรมการ
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประชา โชติรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงาประธาน
2. นางพริ้มเพรา ธงไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอำนวย ชิมแผลนักจัดรายการวิทยุกรรมการ
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายประชา โชติรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงาประธาน
2. นางพริ้มเพรา ธงไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอำนวย ชิมแผลนักจัดรายการวิทยุกรรมการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประชา โชติรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงาประธาน
2. นางพริ้มเพรา ธงไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอำนวย ชิมแผลนักจัดรายการวิทยุกรรมการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายประชา โชติรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงาประธาน
2. นางพริ้มเพรา ธงไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอำนวย ชิมแผลนักจัดรายการวิทยุจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายประชา โชติรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงาประธาน
2. นางพริ้มเพรา ธงไชยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายธนรัตน์ กิตยากรบริษัทภูเก็ตเทเลวิชั่นกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวิรัช กล้าหาญผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวพวงเพ็ญ ชาญสอนเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นายใจเพชร หัตถกรรมผู้จัดการสวนผีเสื้อและโลกแมลงภูเก็ตกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวิรัช กล้าหาญโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธาน
2. นายใจเพชร หัตถกรรมผู้จัดการสวนผีเสื้อและโลกแมลงภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวพวงเพ็ญ ชาญสอนเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์โรงเรียนประธาน
2. นายอภิชัย เพ็งเล้งโรงเรียนกรรมการ
3. นายวิกรม กรุงแก้วโรงเรียนกรรมการ
อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางชนิดา อุณพันธุ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4กรรมการ
3. นายกิตติ ยอดยิ่งโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางชนิดา อุณพันธุ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4กรรมการ
3. นายกิตติ ยอดยิ่งโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางชนิดา อุณพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4กรรมการ
3. นายกิตติ ยอดยิ่งโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางชนิดา อุณพันธุ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4กรรมการ
3. นายกิตติ ยอดยิ่งโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางชนิดา อุณพันธุ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4กรรมการ
3. นายกิตติ ยอดยิ่งโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางชนิดา อุณพันธุ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4กรรมการ
3. นายกิตติ ยอดยิ่งโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางชนิดา อุณพันธุ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4กรรมการ
3. นายกิตติ ยอดยิ่งโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวิรัช กล้าหาญผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธาน
2. นายใจเพชร หัตถกรรมผู้จัดการสวนผีเสื้อและโลกแมลงภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวพวงเพ็ญ ชาญสอนเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวิรัช กล้าหาญโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธาน
2. นายใจเพชร หัตถกรรมผู้จัดการสวนผีเสื้อและโลกแมลงภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวพวงเพ็ญ ชาญสอนเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายวิรัช กล้าหาญโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธาน
2. นายใจเพชร หัตถกรรมผู้จัดการสวนผีเสื้อและโลกแมลงภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวพวงเพ็ญ ชาญสอนเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงศ์ บำรุงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธาน
2. นายพรรษวิชญ์ พิพัฒน์นะชานนท์NADA Phuketกรรมการ
3. นางสาวพชรกันย์ พิพัฒน์นะชานนท์NADA Phuketกรรมการ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ บำรุงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธาน
2. นายพรรษวิชญ์ พิพัฒน์นะชานนท์NADA Phuketกรรมการ
3. นางสาวพชรกันย์ พิพัฒน์นะชานนท์NADA Phuketกรรมการ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ บำรุงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธาน
2. นายพรรษวิชญ์ พิพัฒน์นะชานนท์NADA Phuketกรรมการ
3. นางสาวพชรกันย์ พิพัฒน์นะชานนท์NADA Phuketกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณัฐพงศ์ บำรุงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธาน
2. นายพรรษวิชญ์ พิพัฒน์นะชานนท์NADA Phuketกรรมการ
3. นางสาวพชรกันย์ พิพัฒน์นะชานนท์NADA Phuketกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงศ์ บำรุงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธาน
2. นายพรรษวิชญ์ พิพัฒน์นะชานนท์NADA Phuketกรรมการ
3. นางสาวพชรกันย์ พิพัฒน์นะชานนท์NADA Phuketกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ บำรุงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธาน
2. นายพรรษวิชญ์ พิพัฒน์นะชานนท์NADA Phuketกรรมการ
3. นางสาวพชรกันย์ พิพัฒน์นะชานนท์NADA Phuketกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ บำรุงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธาน
2. นายพรรษวิชญ์ พิพัฒน์นะชานนท์NADA Phuketกรรมการ
3. นางสาวพชรกันย์ พิพัฒน์นะชานนท์NADA Phuketกรรมการ

วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณัฐพงศ์ บำรุงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธาน
2. นายพรรษวิชญ์ พิพัฒน์นะชานนท์NADA Phuketกรรมการ
3. นางสาวพชรกันย์ พิพัฒน์นะชานนท์NADA Phuketกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกประธาน
2. นางประถม มลิวรรณรองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางประเคียง หมื่นพันผู้ทรงคุณวุฒิตำบลป่าคลอกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางประเคียง หมื่นพันผู้ทรงคุณวุฒิตำบลป่าคลอกประธาน
2. นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นายประถม มลิวรรณรองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกประธาน
2. นางประเคียง หมื่นพันผู้ทรงคุณวุฒิตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นายประถม มลิวรรณรองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกประธาน
2. นางประเคียง หมื่นพันผู้ทรงคุณวุฒิตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นายประถม มลิวรรณรองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกประธาน
2. นางประเคียง หมื่นพันผู้ทรงคุณวุฒิตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นายประถม มลิวรรณรองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกประธาน
2. นางประเคียง หมื่นพันผู้ทรงคุณวุฒิตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นายประถม มลิวรรณรองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกประธาน
2. นายประถม มลิวรรณรองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางประเคียง หมื่นพันผู้ทรงคุณวุฒิตำบลป่าคลอกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกประธาน
2. นายประถม มลิวรรณรองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางประเคียง หมื่นพันผู้ทรงคุณวุฒิตำบลป่าคลอกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกประธาน
2. นายประถม มลิวรรณรองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางประเคียง หมื่นพันผู้ทรงคุณวุฒิตำบลป่าคลอกกรรมการ
การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิรัช กล้าหาญผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธาน
2. นายสุมล จริยานุกุลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุงกรรมการ
3. นายนิรัตน์ มัศยามินบริษัทสยามนิรมิตกรรมการ
การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิรัช กล้าหาญผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธาน
2. นายสราวุฒิ สิงห์ทองบริษัทสยามนิรมิตกรรมการ
3. นายวรโชติ แซ่โค้วบริษัทสยามนิรมิตกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวิสัน สุคะมะโนผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูลประธาน
2. นายไพศิลป์ ทิมเทศครูสอนลีลาศผู้สูงอายุเทศบาลวิซิตกรรมการ
3. นางกฤตพร กิตติวงศ์สันติครูสอนแอร์โรบิก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิสัน สุคะมะโนผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูลประธาน
2. นายไพศิลป์ ทิมเทศครูสอนลีลาศผู้สูงอายุเทศบาลวิซิตกรรมการ
3. นางกฤตพร กิตติวงศ์สันติครูสอนแอร์โรบิก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิสัน สุคะมะโนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูลประธาน
2. นายไพศิลป์ ทิมเทศเทศบาลวิซิตกรรมการ
3. นางกฤตพร กิตติวงศ์สันติท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิสัน สุคะมะโนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูลประธาน
2. นายไพศิลป์ ทิมเทศเทศบาลวิซิตกรรมการ
3. นางกฤตพร กิตติวงศ์สันติท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
กิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายวิสัน สุคะมะโนผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูลประธาน
2. นายไพศิลป์ ทิมเทศครูสอนลีลาศผู้สูงอายุเทศบาลวิซิตกรรมการ
3. นางกฤตพร กิตติวงศ์สันติครูสอนแอร์โรบิก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิสัน สุคะมะโนผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูลประธาน
2. นายไพศิลป์ ทิมเทศครูสอนลีลาศผู้สูงอายุเทศบาลวิซิตกรรมการ
3. นางกฤตพร กิตติวงศ์สันติครูสอนแอร์โรบิก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
การเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิสัน สุคะมะโนผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูลประธาน
2. นายไพศิลป์ ทิมเทศครูสอนลีลาศผู้สูงอายุเทศบาลวิซิตกรรมการ
3. นางกฤตพร กิตติวงศ์สันติครูสอนแอร์โรบิก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวรโรงเรียนชุมพรปัญญานุกุลประธาน
2. นายสมพงศ์ แก้วสารนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่นกรรมการ
3. นายศุภชัย สังข์ทองโรงเรียนสอนดนตรีภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวรโรงเรียนชุมพรปัญญานุกุลประธาน
2. นายสมพงศ์ แก้วสารนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่นกรรมการ
3. นายศุภชัย สังข์ทองโรงเรียนสอนดนตรีภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายปรัญวิญณ์ ไพโรจน์บวรโรงเรียนชุมพรปัญญานุกุลประธาน
2. นายสมพงศ์ แก้วสารนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่นกรรมการ
3. นายชัดธนา วารินโรงเรียนสอนดนตรีภูเก็ตกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายประสิทธิ์ นันทบุตรศูนย์ศิลปะแฮนด์ออนประธาน
2. นางสาวศิริรัตน์ สังข์วิเศษศูนย์ศิลปะแฮนด์ออนกรรมการ
3. นางสาวสุนา ชิดดูเนอสเซอร์ศรีสุนทรกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายประสิทธิ์ นันทบุตรศูนย์ศิลปะแฮนด์ออนประธาน
2. นางสาวศิริรัตน์ สังข์วิเศษศูนย์ศิลปะแฮนด์ออนกรรมการ
3. นางสาวสุนา ชิดดูเนอสเซอร์ศรีสุนทรกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายประสิทธิ์ นันทบุตรศูนย์ศิลปะแฮนด์ออนประธาน
2. นางสาวศิริรัตน์ สังข์วิเศษศูนย์ศิลปะแฮนด์ออนกรรมการ
3. นางสาวสุนา ชิดดูเนอสเซอร์ศรีสุนทรกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
1. นายประสิทธิ์ นันทบุตรศูนย์ศิลปะแฮนด์ออนประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐสิริน ศรีชุมพลศูนย์ศิลปะแฮนด์ออนกรรมการ
3. นางสาวสุนา ชิดดูเนอสเซอร์ศรีสุนทรกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายประสิทธิ์ นันทบุตรศูนย์ศิลปะแฮนด์ออนประธาน
2. นางสาวศิริรักษ์ สังข์วิเศษศูนย์ศิลปะแฮนด์ออนกรรมการ
3. นางสาวสุนา ชิดดูเนอสเซอร์ศรีสุนทรกรรมการ
การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายประสิทธิ์ นันทบุตรศูนย์ศิลปะแฮนด์ออนประธาน
2. นางสาวศิริรัตน์ สังข์วิเศษศูนย์ศิลปะแฮนด์ออนกรรมการ
3. นางสาวสุนา ชิดดูเนอสเซอร์ศรีสุนทรกรรมการ
การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายประสิทธิ์ นันทบุตรศูนย์ศิลปะแฮนด์ออนประธาน
2. นางสาวศิริรัตน์ สังข์วิเศษศูนย์ศิลปะแฮนด์ออนกรรมการ
3. นางสาวสุนา ชิดดูเนอสเซอร์ศรีสุนทรกรรมการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายถาวร เมรุรัตน์ครูสอนศิลปะประธาน
2. นายอารีย์ คงพลครูสอนศิลปะกรรมการ
3. นายเมฆพัด ศรีนันทพันธ์ครูสอนศิลปะกรรมการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเมฆพัด ศรีนันทพันธ์ครูสอนศิลปะประธาน
2. นายถาวร เมรุรัตน์ครูสอนศิลปะกรรมการ
3. นายอารีย์ คงพลครูสอนศิลปะกรรมการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายถาวร เมรุรัตน์ครูสอนศิลปะประธาน
2. นายอารีย์ คงพลครูสอนศิลปะกรรมการ
3. นายเมฆพัด ศรีนันทพันธ์ครูสอนศิลปะกรรมการ
วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายถาวร เมรุรัตน์ครูสอนศิลปะประธาน
2. นายอารีย์ คงพลครูสอนศิลปะกรรมการ
3. นายเมฆพัด ศรีนันทพันธ์ครูสอนศิลปะกรรมการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายถาวร เมรุรัตน์ครูสอนศิลปะประธาน
2. นายอารีย์ คงพลครูสอนศิลปะกรรมการ
3. นายเมฆพัด ศรีนันทพันธ์ครูสอนศิลปะกรรมการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายถาวร เมรุรัตน์ครูสอนศิลปะประธาน
2. นายอารีย์ คงพลครูสอนศิลปะกรรมการ
3. นายเมฆพัด ศรีนันทพันธ์ครูสอนศิลปะกรรมการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายถาวร เมรุรัตน์ครูสอนศิลปะประธาน
2. นายอารีย์ คงพลครูสอนศิลปะกรรมการ
3. นายเมฆพัด ศรีนันทพันธ์ครูสอนศิลปะกรรมการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายถาวร เมรุรัตน์ครูสอนศิลปะประธาน
2. นายอารีย์ คงพลครูสอนศิลปะกรรมการ
3. นายเมฆพัด ศรีนันทพันธ์ครูสอนศิลปะกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายถาวร เมรุรัตน์ครูสอนศิลปะประธาน
2. นายอารีย์ คงพลครูสอนศิลปะกรรมการ
3. นายเมฆพัด ศรีนันทพันธ์ครูสอนศิลปะกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายถาวร เมรุรัตน์ครูสอนศิลปะประธาน
2. นายอารีย์ คงพลครูสอนศิลปะกรรมการ
3. นายเมฆพัด ศรีนันทพันธ์ครูสอนศิลปะกรรมการ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสประธาน
2. นายวิกรม กรุงแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ อังคะทายาทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กรรมการ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสประธาน
2. นายวิกรม กรุงแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. นายอภิชัย เพ็งเล็งครูสอนเต้นอิสระกรรมการ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสประธาน
2. นายวิกรม กรุงแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ อังกะทายาทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กรรมการ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสประธาน
2. นายวิกรม กรุงแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ อังคะทายาทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิพนธ์ นิกาจิผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีประธาน
2. นายวีระพันธ์ ชูมณีธุรกิจจัดสวนกรรมการ
3. นายสมพร ดำมากธุรกิจจัดสวนกรรมการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปรัญวิญณ์ ไพโรจน์บวรโรงเรียนชุมพรปัญญานุกุลประธาน
2. นายสมพงศ์ แก้วสารนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่นกรรมการ
3. นายศุภชัย สังข์ทองครูสอนดนตรีภูเก็ตกรรมการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวรโรงเรียนชุมพรปัญญานุกุลประธาน
2. นายสมพงศ์ แก้วสารนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่นกรรมการ
3. นายศุภชัย สังข์ทองครูสอนดนตรีภูเก็ตกรรมการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวรโรงเรียนชุมพรปัญญานุกุลประธาน
2. นายสมพงศ์ นาคสารนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่นกรรมการ
3. นายศุภชัย สังข์ทองครูสอนดนตรีภูเก็ตกรรมการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวรโรงเรียนชุมพรปัญญานุกุลประธาน
2. นายสมพงศ์ แก้วสารนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่นกรรมการ
3. นายศุภชัย สังข์ทองครูสอนดนตรีภูเก็ตกรรมการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวรโรงเรียนชุมพรปัญญานุกุลประธาน
2. นายสมพงศ์ แก้วสารนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่นกรรมการ
3. นายศุภชัย สังข์ทองครูสอนดนตรีภูเก็ตกรรมการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6
1. นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวรโรงเรียนชุมพรปัญญานุกุลประธาน
2. นายสมพงศ์ แก้วสารนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่นกรรมการ
3. นายศุภชัย สังข์ทองครูสอนดนตรีภูเก็ตกรรมการ
รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสประธาน
2. นายวิกรม กรุงแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ อังคะทายาทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กรรมการ
รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสประธาน
2. นายวิกรม กรุงแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ อังคะทายาทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายอัมรินทร์ ดีมะการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นายวรรณะ ทองเหมือนบางเทาคอมพิวเตอร์กรรมการ
3. นายนรินทร์ ศศิสนธิ์เจ้าฟ้าคอมพิวเตอร์กรรมการ
การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายอัมรินทร์ ดีมะการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นายวรรณะ ทองเหมือนบางเทาคอมพิวเตอร์กรรมการ
3. นายนรินทร์ ศศิสนธิ์เจ้าฟ้าคอมพิวเตอร์กรรมการ
การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายอัมรินทร์ ดีมะการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นายวรรณะ ทองเหมือนบางเทาคอมพิวเตอร์กรรมการ
3. นายนรินทร์ ศศิสนธิ์เจ้าฟ้าคอมพิวเตอร์กรรมการ
โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอัมรินทร์ ดีมะการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นายวรรณะ ทองเหมือนบางเทาคอมพิวเตอร์กรรมการ
3. นายนรินทร์ ศศิสนธิ์เจ้าฟ้าคอมพิวเตอร์กรรมการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอัมรินทร์ ดีมะการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นายวรรณะ ทองเหมือนบางเทาคอมพิวเตอร์กรรมการ
3. นายนรินทร์ ศศิสนธิ์เจ้าฟ้าคอมพิวเตอร์กรรมการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอัมรินทร์ ดีมะการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นายวรรณะ ทองเหมือนบางเทาคอมพิวเตอร์กรรมการ
3. นายนรินทร์ ศศิสนธิ์เจ้าฟ้าคอมพิวเตอร์กรรมการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายอัมรินทร์ ดีมะการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นายวรรณะ ทองเหมือนบางเทาคอมพิวเตอร์กรรมการ
3. นายนรินทร์ ศศิสนธิ์เจ้าฟ้าคอมพิวเตอร์กรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายกานต์ สอนอยู่กลางผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนองประธาน
2. นางวีรพร ยงหนูเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย จ่าวิสูตรพัฒนาชุมชนกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายกานต์ สอนอยู่กลางผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนองประธาน
2. นางวีรพร ยงหนูเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย จ่าวิสูตรพัฒนาชุมชนกรรมการ
งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายกานต์ สอนอยู่กลางผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนองประธาน
2. นางวีรพร ยงหนูเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย จ่าวิสูตรนักพัฒนาชุมชนกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายกานต์ สอนอยู่กลางผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนองประธาน
2. นางวีรพร ยงหนูเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย จ่าวิสูตรพัฒนาชุมชนกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกานต์ สอนอยู่กลางผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนองประธาน
2. นางวีรพร ยงหนูเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย จ่าวิสูตรพัฒนาชุมชนกรรมการ
งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายกานต์ สอนอยู่กลางผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนองประธาน
2. นางวีรพร ยงหนูเทศบาลตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย จ่าวิสูตรพัฒนาชุมชนกรรมการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวเพียงใจ หงษ์ทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธาน
2. นางจุรี ราชพลกลุ่มเครื่องแกงตำมือ ตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางพิมพา ติระนนท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียงใจ หงษ์ทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธาน
2. นางจุรี ราชพลกลุ่มเครื่องแกงตำมือ ตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางพิมพา ติระนนท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวเพียงใจ หงษ์ทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธาน
2. นางจุรี ราชพลกลุ่มเครื่องแกงตำมือ ตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางพิมพา ติระนนท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพียงใจ หงษ์ทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธาน
2. นางจุรี ราชพลกลุ่มเครื่องแกงตำมือ ตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางพิมพา ติระนนท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียงใจ หงษ์ทองรองผุ้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธาน
2. นางจุรี ราชพลกลุ่มเครื่องแกงตำมือ ตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางพิมพา ติระนนท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียงใจ หงษ์ทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธาน
2. นางจุรี ราชพลกลุ่มเครื่องแกงตำมือ ตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางพิมพา ติระนนท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวเพียงใจ หงษ์ทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธาน
2. นางจุรี ราชพลกลุ่มเครื่องแกงตำมือ ตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางพิมพา ติระนนท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพียงใจ หงษ์ทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธาน
2. นางจุรี ราชพลกลุ่มเครื่องแกงตำมือ ตำบลป่าคลอกกรรมการ
3. นางพิมพา ติระนนท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญวรัตม์ น้อยจีนครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพรประธาน
2. นายปกรณ์ ผลพุฒร้านขายดอกไม้ตำบลศรีสุนทรกรรมการ
3. นางบุญปลด ผลพุฒร้านขายดอกไม้ตำบลป่าคลอกกรรมการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญวรัตม์ น้อยจีนครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพรประธาน
2. นายปกรณ์ ผลพุฒร้านขายดอกไม้ตำบลศรีสุนทรกรรมการ
3. นางบุญปลด ผลพุฒร้านขายดอกไม้ตำบลป่าคลอกกรรมการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญวรัตม์ น้อยจีนครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพรประธาน
2. นายปกรณ์ ผลพุฒร้านขายดอกไม้ตำบลศรีสุนทรกรรมการ
3. นางบุญปลด ผลพุฒร้านขายดอกไม้ตำบลป่าคลอกกรรมการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญวรัตม์ น้อยจีนครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพรประธาน
2. นายปกรณ์ ผลผุฒร้านขายดอกไม้ตำบลศรีสุนทรกรรมการ
3. นางบุญปลด ผลผุฒร้านขายดอกไม้ตำบลป่าคลอกกรรมการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญวรัตม์ น้อยจีนครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพรประธาน
2. นายปกรณ์ ผลพุฒร้านขายดอกไม้ตำบลศรีสุนทรกรรมการ
3. นางบุญปลด ผลพุฒร้านขายดอกไม้ตำบลป่าคลอกกรรมการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญวรัตม์ น้อยจีนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพรประธาน
2. นายปกรณ์ ผลพุฒิร้านขายดอกไม้ตำบลศรีสุนทรกรรมการ
3. นางแดง ผลพุฒิร้านขายดอกไม้ตำบลป่าคลอกกรรมการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญวรัตม์ น้อยจีนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพรประธาน
2. นายปกรณ์ ผลพุฒิร้านขายดอกไม้ตำบลศรีสุนทรกรรมการ
3. นางแดง ผลพุฒิร้านขายดอกไม้ตำบลป่าคลอกกรรมการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญวรัตม์ น้อยจีนครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพรประธาน
2. นายปกรณ์ ผลพุฒร้านขายดอกไม้ตำบลศรีสุนทรกรรมการ
3. นางบุญปลด ผลพุฒร้านขายดอกไม้ตำบลป่าคลอกกรรมการ
การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิพนธ์ นิกาจิผู้อำนวยการราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีประธาน
2. นายวีระพันธ์ ชูมณีธุรกิจจัดสวนกรรมการ
3. นายสมพร ดำมากธุรกิจจัดสวนกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิพนธ์ นิกาจิผู้อำนวยการราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีประธาน
2. นายวีระพันธ์ ชูมณีธุรกิจจัดสวนกรรมการ
3. นายสมพร ดำมากธุรกิจจัดสวนกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเดชรัตน์ ทองรอดวิศวกรท่าอากาศยานแอร์เอเชียประธาน
2. นางสุรัสวดี ฟีบ้าคธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
3. นางสาวลักษณารีย์ สมดวงครูโรงเรียนบ้านป่าคลองชีพกรรมการ
การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสุรัสวดี ฟีบ้าคธุรกิจส่วนตัวประธาน
2. นางสาวลักษณารีย์ สมดวงครูโรงเรียนบ้านป่าคลองชีพกรรมการ
3. นายเดชรัตน์ ทองรอดวิศวกรท่าอากาศยานแอร์เอเชียกรรมการ
การเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางชนิดา อุณพันธ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔กรรมการ
3. นายกิตติ ยอดยิ่งครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ป.4-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางชนิดา อุณพันธุ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4กรรมการ
3. นายกิตติ ยอดยิ่งครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ม.4-ม.6
เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเดชรัตน์ ทองรอดวิศวกรท่าอากาศยานแอร์เอเชียประธาน
2. นางสุรัสวดี ฟีบ้าคธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
3. นางสาวลักษณารีย์ สมดวงครูโรงเรียนบ้านป่าคลองชีพกรรมการ
การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเดชรัตน์ ทองรอดวิศวกรท่าอากาศยานแอร์เอเชียประธาน
2. นางสุรัสวดี ฟีบ้าคธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
3. นางสาวลักษณารีย์ สมดวงครูโรงเรียนบ้านป่าคลองชีพกรรมการ
การสะกดคำตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายเดชรัตน ทองดวงวิศวกรท่าอากาศยานแอร์เอเชียประธาน
2. นางสุรัสวดี ฟีบ้าคธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
3. นางสาวลักษณารีย์ สมดวงโรงเรียนบ้านป่าคลองชีพกรรมการ
การสะกดคำจากคำบอก ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.4-ม.6
1. นายเดชรัตน ทองดวงวิศวกรท่าอากาศยานแอร์เอเชียประธาน
2. นางสุรัสวดี ฟีบ้าคธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
3. นางสาวลักษณารีย์ สมดวงโรงเรียนบ้านป่าคลองชีพกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]