งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 000043
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายวศิน    แซ่ลี้
2. นางสาวพิมพ์ชนก    ยกย่อง
3. นางสาวพิสมัย    แซ่เล้า
1. นายบุญโฮม    จันทร์สมดี
2. นางสมฤทัย    จีทิพย์
2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายธวัชชัย    จันทร์ผึ้ง
2. นายศราวิน    อินวะกูล
3. นางสาวสุชาดา    หนูจิ๋ว
1. นางสาวภิญญดา    พุ่มมา
2. นางสาวรวินันท์    หนูสลุง
3 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวศิรินยา    สุขยิ่ง
2. นายจิรายุทธ    สิงกา
3. นายสันติพงษ์    สร้อยคำ
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพล    รวมสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................