ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 53 0 0 53 44 4 1 4 49
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 37 27 13 77 56 14 7 12 77
3 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 34 9 5 48 48 1 0 0 49
4 แพร่ปัญญานุกูล 13 8 10 31 41 4 1 1 46
5 พิจิตรปัญญานุกูล 7 17 11 35 41 7 0 1 48
6 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 7 9 10 26 16 7 6 13 29
7 เชียงรายปัญญานุกูล 7 5 8 20 32 4 2 0 38
8 น่านปัญญานุกูล 6 9 5 20 22 5 0 0 27
9 โสตศึกษาจังหวัดตาก 5 11 5 21 20 5 0 1 25
10 กาวิละอนุกูล 5 10 11 26 31 5 1 0 37
11 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 5 5 4 14 13 1 2 6 16
12 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 3 2 10 15 2 1 2 18
13 พิษณุโลกปัญญานุกูล 3 3 3 9 10 0 0 0 10
14 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 3 2 7 12 15 3 2 0 20
รวม 190 118 94 402 404 62 23 40 489