ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 56 14 7 12 77
2 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 48 1 0 0 49
3 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 44 4 1 4 49
4 พิจิตรปัญญานุกูล 41 7 0 1 48
5 แพร่ปัญญานุกูล 41 4 1 1 46
6 เชียงรายปัญญานุกูล 32 4 2 0 38
7 กาวิละอนุกูล 31 5 1 0 37
8 น่านปัญญานุกูล 22 5 0 0 27
9 โสตศึกษาจังหวัดตาก 20 5 0 1 25
10 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 16 7 6 13 29
11 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 15 3 2 0 20
12 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 15 2 1 2 18
13 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 13 1 2 6 16
14 พิษณุโลกปัญญานุกูล 10 0 0 0 10
รวม 404 62 23 40 529