หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000001 1.100 การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย เดี่ยว/ครู 1 คน 3
2 000002 1.210 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 8
3 000003 1.220 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 4
4 000004 1.230 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 3
5 000005 1.310 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 3
6 000006 1.320 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 4
7 000007 1.330 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
8 000008 1.340 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
9 000009 1.350 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
10 000010 1.400 จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 3
11 000011 1.510 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
12 000012 1.520 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
13 000013 1.530 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
14 000014 1.540 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
15 000197 1.541 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
16 000015 1.550 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
17 000016 1.560 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
18 000017 1.570 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
19 000018 1.580 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
20 000019 1.590 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
21 000170 1.591 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 7
22 000171 1.592 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 4
23 000172 1.593 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 2
24 000020 1.610 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
25 000021 1.620 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
26 000022 1.630 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
27 000023 1.710 การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
28 000024 1.720 การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
29 000025 1.810 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
30 000026 1.820 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
31 000027 1.830 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
32 000028 1.840 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
33 000029 1.850 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
34 000030 1.910 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
35 000031 1.920 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
36 000032 1.930 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
37 000173 1.931 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 3
38 000174 1.932 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 2
39 000175 1.933 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 1
40 000033 1.941 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
41 000036 1.942 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
42 000037 1.943 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
43 000179 1.944 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 1
44 000180 1.945 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 1
45 000181 1.946 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 1
46 000160 1.951 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 4
47 000161 1.952 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 5
48 000162 1.953 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 3
49 000163 1.954 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
50 000164 1.961 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 3
51 000165 1.962 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 2
52 000166 1.963 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 2
53 000167 1.971 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 3
54 000168 1.972 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 2
55 000169 1.973 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]