สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงศิวปรียา   สุกรรณ
 
1. นางสาวบุษบา  บัวผาง
 
2 ภาษาไทย การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 74.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์   มาตรวังแสง
 
1. นายสายรุ่ง  ลีบ้านลาด
 
3 ภาษาไทย การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 61.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงศิรดา  รามสูตร
 
1. นายสุรพงษ์  สมวงศ์
 
4 ภาษาไทย การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 59.81 เข้าร่วม 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนิศามณี  สองศรี
 
1. นางพิไลพร  ปะทะวัง
 
5 ภาษาไทย การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 46.6 เข้าร่วม 5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติธัช  คุ้มพร้อม
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
 
6 ภาษาไทย การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 39.8 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงสุมานา  ไชย์แพน
 
1. นางสาวช่อราตรี  แสงเงิน
 
7 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   เวียงวงศ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  สายบุญมี
 
8 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อินทะสร้อย
 
1. นายไชยา  หงษ์ณี
 
9 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายวุฒินันท์  ชัยศรีสุข
 
1. นางนิศากร  จิติวงค์
 
10 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด    
11 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนสะท้าน
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
 
12 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวลลิตา  จิตติพิมพ์
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
 
13 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายนัสการ  ไชยชาติ
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
 
14 ภาษาไทย จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพิกุลแก้ว   คำศรี
2. นางสาวพิมพิลัย   แก้วพลู
3. นางสาววิภารัตน์   เงาชัยภูมิ
4. นางสาวสุชาดา   ราชเสนา
5. นางสาวสุภาพร   อันภักดี
6. เด็กหญิงสุภาวดี   ชื่นพิบูลย์
7. เด็กหญิงเจนจิรา   อัศยาพร
 
1. นางสาวสุทธิกาญจน์   จันทร์โทภาส
2. นายสุทิตย์   สิมมา
 
15 ภาษาไทย จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวชลียา  สุบรรทม
2. นางสาวณัฐนิชา  ทองเกษม
3. เด็กหญิงตั๊ก  ทวีฤทธิ์
4. นางสาวละอองดาว  สุขหนองหว้า
5. นางสาวศิวภัทร  ฉัตรสูงเนิน
6. นางสาวสุทธิดา  ผิวสา
7. นางสาวอมรรัตน์  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นางธนิษฐา  สุรสิทธิ์
2. นางธิราณี  ภูบาลี
3. นายสายรุ่ง  ลีบ้านลาด
 
16 ภาษาไทย จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวฐิติมา  วงศ์อาษา
2. นางสาวพัชรินทร์  ปัทวงศ์
3. นางสาวภาวดี  ทุยน้อย
4. นายวิทยา  หญ้างาม
5. นางสาวศศิพิมพ์  กงทอง
6. นางสาวสราลี  สีสอนบุตร
7. นางสาวอลิษา  อินทะประเสริฐ
 
1. นางกาญจนา  นวภาณพงษ์
2. นางสาวทองประกาย  ใจหาญ
3. นางพรรณี  โภคทรัพย์
 
17 ภาษาไทย จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.29 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกฤติกา  สว่างพลกรัง
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  อันสุข
3. นางสาววราพร   กองษา
4. นางสาววริศรา   บริบูรณ์
5. นางสาวศศิประภา  กุดนอก
6. นายสุชาติ  แสงโสทร
7. นางสาวโสรยา   ภาสบุตร
 
1. นายชิโนรส  สุวรรณเจริญ
2. นางสาวดารณี  จั่นทิพย์
3. นางสายสมร   เพชรอยู่
 
18 ภาษาไทย จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.25 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวกาญจนา  จินดาศรี
2. นางสาวจำปี  มิศิริ
3. เด็กหญิงบุษบา  โชติผล
4. นางสาวปนัดดา  แสงส่อง
5. นางสาวศุภลักษณ์  สุทธิดี
6. นางสาวอุลัยลักษณ์  ผ่องใส
7. นางสาวโสรญา  สียางนอก
 
1. สิบเอกดวงใจ  สรจักร
2. นางรัชนีกร  นาดี
3. นางสาววีรยา  โพธิ์เงิน
 
19 ภาษาไทย จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.26 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกาญจนา   พิมพา
2. นางสาวชลนี   ปราบสงบ
3. เด็กหญิงชลิดา   เล็กอ่อน
4. นายณัฐชา   ไชยเลิศ
5. เด็กหญิงนิจจารีย์   เลานามสิงห์
6. นางสาวยุภาพร   เจือมา
7. นางสาวสุธีกานต์   ทาสะโก
 
1. นางสาวนงคราญ   เสาร์ฟอง
2. นางสาวพัทราพรรณ  แสนคำปา
3. นางสาววัชรา  อสิพงษ์
 
20 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาววิภา   เผื่อนกลาง
 
1. นางสาวปภาวรินทร์   กองอินทร์
 
21 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงนฤมล   อาจหาญ
 
1. นางสาวราตรี   ศรีวรกุล
 
22 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงภัคจิรา  มาระแสง
 
1. นางกนกอร  อาจวิชัย
 
23 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.83 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงสุพัตรา   พันเดช
 
1. นางบุญโฮม   โนนทนวงษ์
 
24 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.25 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงมินตรา  สนโสก
 
1. นางสุภาวดี  กมณีย์
 
25 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.17 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงฉัตรเบญจา  พลหาญ
 
1. นางสาวมนฤดี  ภูษา
 
26 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายจักพรรณ  วิเศษภักดี
 
1. นางนันทพร  ธงชัยภูมิ
 
27 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นายโกมล  ระยาย้อย
 
1. นางรัชนีกร   นาดี
 
28 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววรรณพร   โคตรแก้ว
 
1. นายวีระพล  จันทร์สม
 
29 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงศิริวิมล  แสงลา
 
1. นางนันทพร  ธงชัยภูมิ
 
30 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85.66 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวอรทัย   ลิตาสี
 
1. นางสาวกฤติยา   ศรีนุกูล
 
31 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายธนพล   หนูสูงเนิน
 
1. นางสาวฐิติชญา   ดวงติ๊บ
 
32 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83.16 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวอภิญญา  พลเมือง
 
1. นางสาวประภัสสร  พลศรี
 
33 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวสราลี  สีสอนบุตร
 
1. นางสาวประภัสสร  พลศรี
 
34 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวสุมินตรา  ส่งสี
 
1. นางนันทพร  ธงชัยภูมิ
 
35 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวชนิดา  หาคีรี
 
1. นางสุภาวดี  กมณีย์
 
36 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86.75 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวภัทร์ธีรา   วงษ์ศระศีล
 
1. นายวีระพล   จันทร์สม
 
37 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84.66 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวอัญชลี   ศรีสมวงศ์
 
1. นางอนุภาพ   ธาตุทำเล
 
38 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 83.16 ทอง 6 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาววิภาพร   พจน์กระโทก
 
1. นางสาวฐิติชญา  ดวงติ๊บ
 
39 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงปานวาด  ศรีงาม
 
1. นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ
 
40 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กชายธนบดี  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ
 
41 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวจิราภรณ์   พลภูงา
 
1. นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ
 
42 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวสุวรรณา  ชุดมะเริง
 
1. นางนิตยา  เดชสุภา
 
43 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายสุขสวัสดิ์  จันนุบิน
 
1. นางรจนา  สีทอง
 
44 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายอาทิตย์  พิมพากุล
 
1. นางสมร  ศรัทธาผล
 
45 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71.8 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายวีรศักดิ์  ตันสุวรรณ
 
1. นางสาวณัฐชยา  โพธิ์พิฑูรย์
 
46 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67.9 ทองแดง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพิพัฒน์  วิชาเรือง
 
1. นางสาวปัทมา  บัวมี
 
47 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายกัมพล  ประชิดครบุรี
 
1. นางสาวมาลี  นิลล้อม
 
48 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายนคร  สอนศรี
 
1. นางศิริเกษ  ประเสริฐศรี
 
49 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายชวพล  พรมสวน
 
1. นางสาวปัทมา  บัวมี
 
50 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72.6 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนัทธมล  พ่วงเกิด
 
1. นางสาวณัฐชยา  โพธิ์พิฑูรย์
 
51 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุตรใส
 
1. นางสาวแก้วกานต์  เฉลิมพันธุ์
 
52 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวยุพาพร  ทองด้วง
 
1. นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา
 
53 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายอรรถชัย  เพลียสูงเนิน
 
1. นางสาวศิริกัญญา  เพชรนอก
 
54 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวจินดารัตน์  ขาวอ่อน
 
1. นางสาวอุไลวรรณ  ตรีสูน
 
55 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายณัฐพงษ์  พรมเพียงสาชูโชค
 
1. นางสาวปัทมา  บัวมี
 
56 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายภัควัต  ประสารฉ่ำ
 
1. นางละเอียด  หงษ์ณี
 
57 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายทยากร  เเจ่มปัญญา
 
1. นางทวีทรัพย์  นามเกียรติ
 
58 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปราถนา  วาปี
 
1. นางสาวเตือนจิต  มูลอินทร์
 
59 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 76.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายสาธิต  เจ็กจันทึก
 
1. นางสาวเตือนจิต  มูลอินทร์
 
60 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายทรงพล  ศิริสอน
 
1. นางกนกอร  อาจวิชัย
 
61 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงพรรณราย   พรมโคตร
 
1. นางสาวปฤษฎิ์ฏา   ทัลก์หิรัญวงศ์
 
62 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายนเรนทร   น้อยพร
 
1. นางชุติพร   ไชยเชาวน์โรจน์
 
63 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงมินประภา  เนื้อละออ
 
1. นางสุนภา  ทองเอี่ยม
 
64 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สื่อกลาง
 
1. นางรัชนีกร  กุฎีศรี
 
65 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายศราวุฒิ    โนนโพธิ์
 
1. นางสาวฐิติชญา  ดวงติ๊บ
 
66 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงอรนภา  แต่งชาติ
 
1. นางสาวทองประกาย  ใจหาญ
 
67 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวเสาวลักษณ์   จงวิจิตร
 
1. นางน้ำฝน   ประยูรเจริญ
 
68 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงชนินาถ   กองแสน
 
1. นางชุติพร   ไชยเชาวน์โรจน์
 
69 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาววิไลวรรณ   สนิทชัย
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  กองอินทร์
 
70 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวอรอนงค์  พลภักดี
 
1. นางสุนภา  ทองเอี่ยม
 
71 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงมิค  ขิขุนทด
 
1. นางรัชนีกร  กุฎีศรี
 
72 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสรัญญา   ไชยวิเศษ
 
1. นางชุติพร   ไชยเชาวน์โรจน์
 
73 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวฐิติมา  วงศ์อาษา
 
1. นางสาวยุพเยาว์  คนซื่อ
 
74 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายสุทธิพงษ์   สุคำหล้า
 
1. นางอนุภาพ    ธาตุทำเล
 
75 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาววรรณิสา   ท่าแก่น
 
1. นางสาวปภาวรินทร์   กองอินทร์
 
76 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวปรียาทิพย์  ปัญญาเหลือ
 
1. นางสุนภา  ทองเอี่ยม
 
77 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวเกศรินทร์  ปิงอุตวัน
 
1. นางรัชนีกร  กุฎีศรี
 
78 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผิวอ่อน
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีจันทร์
 
79 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงวริษา  ไทธะนุ
 
1. นางสาวทองประกาย  ใจหาญ
 
80 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจีรพัส   ปะวะรางกูล
 
1. นางนัยนา   คำภูธร
 
81 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายจักรกฤษ  คิดยาว
 
1. นายสายรุ่ง  ลีบ้านลาด
 
82 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงมัทนา   แสวงผล
 
1. นายชิโนรส   สุวรรณเจริญ
 
83 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 58.4 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญเบ้า
 
1. นางสาวพนิดา  ฉิ่งวัฒนกุล
 
84 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงนันทศร  ชาวดร
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีจันทร์
 
85 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวน้ำฝน  เลิศสาธิต
 
1. นายภาคภูมิ  วิวัจนสิรินทร์
 
86 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   เสริมสิน
 
1. นางนัยนา   คำภูธร
 
87 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงลลิตา   เรียบครบุรี
 
1. นายชิโนรส   สุวรรณเจริญ
 
88 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 65.7 ทองแดง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงวรรณพร  นวลสุธา
 
1. นางสาวพนิดา  ฉิ่งวัฒนกุล
 
89 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวศิริรัตน์  ปราบวิชิต
 
1. นายสายรุ่ง  ลีบ้านลาด
 
90 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พูลทวี
 
1. นางนฤมล  มุสิกวัน
 
91 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงสรัลชนา  เขียมสันเทียะ
 
1. นางนฤมล  มุสิกวัน
 
92 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวพรวิภา  ชมชัย
 
1. นางนฤมล  มุสิกวัน
 
93 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงอาภัสรา  แววจะบก
 
1. นางสาวพรทิพย์  โงสันเทียะ
 
94 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวนางสาวจารุวรรณ  ทศภานนท์
 
1. นางอรอุมา  บุษราคัม
 
95 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายนรภัทร  ชัยชนะ
 
1. นายนวพล  สอนวิชา
 
96 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.49 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวราพร  หาญรบ
 
1. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว
 
97 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวเจษนิพิธ  บุสยาตรัส
 
1. นางอจลยา  บุญพา
 
98 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวกานดา  การมวย
 
1. นางนิตยา  เดชสุภา
 
99 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายอธิพงษ์  ขวัญคุ้ม
 
1. นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา
 
100 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.82 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายอนุวัต  ไชยคาม
 
1. นางธาริณี  ปัสสาแก้ว
 
101 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.32 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวศิริพร  สัตนาโค
 
1. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว
 
102 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงวาสนา  ศรีงาม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ภาวะโคตร
 
103 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ถวิลรักษ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ภาวะโคตร
 
104 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายอภิวัฒน์  โคฮาด
 
1. นางสาวสุกัญญา  ภาวะโคตร
 
105 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพิมนภา  มากอง
 
1. นางสาววิภา  ศิริพัฒน์
 
106 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงวิภาดา  ประหยัดทรัพย์
 
1. นางละเอียด  หงษ์ณี
 
107 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายอติชาติ  เจริญรัมย์
 
1. นายณัฐพล  เซ่งกิ้ม
 
108 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวสุกัญญา  เข็มทอง
 
1. นางสาวปนิดา  ศรีสุระ
 
109 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กชายธนาธิป  ยาตาล
 
1. นายวริณกร  บุตรสาธรรม
 
110 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายพรเทพ  จันทร์เวช
 
1. นายวริณกร  บุตรสาธรรม
 
111 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายอภิวัฒน์  โคฮาด
 
1. นายวริณกร  บุตรสาธรรม
 
112 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายวทัญญู  เพสารี
 
1. นายปารเมษฐ์  แก้วสมุทร
 
113 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงเกวลิน  ทีตอ
 
1. นางแสงเดือน  ไชยศร
 
114 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายสุริยา  ชิตโคกสูง
 
1. นายสมบัติ  กุมลาชัย
 
115 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายอัครเดช  โคตนายูง
 
1. นางสาวสุวรรณา  สายบุญมี
 
116 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายวรวิทย์  เรือศรีจันทร์
 
1. นางเกวลี  เมืองศรี
 
117 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อิ่มแมน
 
1. นางสาวสุนี  หินวิเศษ
 
118 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายมงคล  พิพัฒน์
 
1. นางสาวกชนา  ฤทธิขาบ
 
119 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 78.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายอัครเดช  โคตนายูง
 
1. นางนิศากร  จิติวงค์
 
120 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยุบลเมฆ
2. เด็กชายสิทธิชัย  บุญเลี้ยง
3. นายอัครเดช  โคตนายูง
 
1. นางสาววิภา  ศิริพัฒน์
2. นางสาวเตือนจิต  มูลอินทร์
 
121 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายภูมิกร  ซุยไกร
2. เด็กชายวงศ์ตระกูล  ประชาชิตร์
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  พบวงศษา
 
1. นายปารเมษฐ์  แก้วสมุทร
2. นางสาวสุนี  หินวิเศษ
 
122 ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายชัยรัตน์  ไชยเวศ
 
1. นายคันธง  ดำรงค์ศาสตร์
 
123 ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 63.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุภัสสร  สุนประโคน
 
1. นางสาวปนิดา  ศรีสุระ
 
124 ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนิรชา  คันทะสม
 
1. นางสาวปนิดา  ศรีสุระ
 
125 ภาษาไทย ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงแก้วมณี  แพงมา
 
1. นางสาวสุนารี  โนรี
 
126 ภาษาไทย ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  บำรุงเอื้อ
 
1. นางสาววรรทนา  พานิชศิริ
 
127 ภาษาไทย ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายธีรวุฒิ  จันกระโทก
 
1. นางสาวศุภิสรา  เกือนสันเทียะ
 
128 ภาษาไทย ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายลิขิต  แพงศรี
 
1. นางสาววรรทนา  พานิชศิริ
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ตั้มขุนหิ้ม
 
1. นายคำสิงห์  กองแสนสี
 
130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ฐานนิรันดร
 
1. นางสาวชนมน  จันทะมูล
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายทยากร  เเจ่มปัญญา
 
1. นายวิชัย  สานคล่อง
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวหยกเงิน  นามวิชา
 
1. นายเฉลิมพร  นันตาเรือน
 
133 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายยุทธนา  เปรินทร์
2. นางสาวศิรภัสสร   หาญสงคราม
3. นางสาวอารียา   โพธิ์เงิน
 
1. นางรจนี  วิริยะสินธุ์
2. นางสายสมร   เพชรอยู่
 
134 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกรรภิรมย์   อุปพงษ์
2. นายณัฐชา   ไชยเลิศ
3. นางสาวสุปรีชญา   ท้าวจันทร์
 
1. นางสาววัชรีญา  คำฝอย
2. นางสาวเชาวนี  นาโควงศ์
 
135 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจรรยาพร  ละครแพง
2. นางสาวศุภลักษณ์   อัครจันทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา   อัศยาพร
 
1. นางประภาพร   ธรรมวิพากย์
2. นางฤดีวรรณ   กาญจนสกุล
 
136 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.25 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นายพิทวัส  สุกาวงศ์
2. นายอดิศักดิ์  ศรีหลิ่ง
3. นางสาวเหมือนแพร  ร่วมสุข
 
1. นายธีระวุฒิ  เค้าคำ
 
137 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.75 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นายพงษ์สิริ  สายกระสุน
2. นายวรพล  พิมพ์จันทร์
3. นางสาววรรณา  คิดถูก
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กิตติทองวิรักษ์
2. นางสาวอาภาภรณ์  มะลิซ้อน
 
138 คณิตศาสตร์ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 64.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เวียงวงศ์
2. เด็กหญิงพิมนภา  มากอง
3. เด็กชายสุระเดช  กองชัย
 
1. นายนพพล  มนตรี
2. นางสาวสุวรรณา  สายบุญมี
 
139 คณิตศาสตร์ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 60.9 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นุสนธรา
2. เด็กชายรัชตพิบูล  เทียมโคกกรวด
3. เด็กชายสุพรรณ  อินทร์ราชา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  แอมโคก
2. นางสาวสมปรารถนา  ชมภูคำ
 
140 คณิตศาสตร์ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายสัญชัย  กันตะนะ
2. นายสิทธิชัย  บุญเลี้ยง
3. นายไพวัน  พิลา
 
1. นางสาวชนมน  จันทะมูล
2. นายนพพล  มนตรี
 
141 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวชีวานันทน์  คนซื่อ
2. เด็กหญิงพัชรี  ไทธะนุ
3. นางสาวเหมือนพลอย  ร่วมสุข
 
1. นางสาวยุพเยาว์  คนซื่อ
2. นางสาวอภสร  ศรีหาวงศ์
 
142 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฏฐ์นรี   ท้าวนอก
2. นายพงศธร  เหิดขุนทด
3. นายเอ๋   แสดใหม่
 
1. นางสาวกัญญ์กรชวัล   ชูไชยวัฒน์
2. นายภาณุวัฒน์   เผยฤทัย
 
143 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายธีรวัฒน์    กัลวรรณ
2. เด็กชายวุฒิชัย   โยวผุย
3. เด็กชายศุภชัย  กันเพียง
 
1. นายพุทธินันท์   จันทะวงศ์
2. นางสาวอนัญญา  บัวเทิง
 
144 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นายณัฐวุฒิ   ธรรมสา
2. เด็กชายอนาวิน   สายแสน
3. เด็กชายอาทิตย์   เกตุโท
 
1. นายชนาธิป   กาละพันธ์
2. นางรัชนี   เทศสีหา
 
145 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.7 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายจักพรรณ  วิเศษภักดี
2. นางสาวณัฐนิชา  ทองเกษม
3. นายณัฐพงษ์  อุดมดัน
 
1. นายธานินทร์  บัวอ๊อด
2. นางธิราณี  ภูบาลี
 
146 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.6 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก้วยม
2. นายสุทัศน์  เผือกพันธ์
3. นางสาวสุนิตย์  อรรคมุต
 
1. นางสาวทิสากร  พลบุญ
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ฤทธิกฏ
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพรชัย  ขอพิมาย
2. เด็กหญิงสุนันดา  จันทา
 
1. นางสาวจิรวดี  แสงรัตนวงศ์
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงนฤมล   วรดล
2. เด็กชายวิทยา  อรัญญวาท
 
1. นางทองขันฑ์   ชนชนะชัย
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายจักรรินทร์   เบ้าเวียง
2. เด็กหญิงวิสุดา   หนองระสาน
 
1. นายธรรศพล  เอกชัยวรวุฒิ
2. นางสาวราตรี  ศรีวกุล
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายปุรเชษ   ทัดใหม่
2. เด็กหญิงอารียา  พรชัย
 
1. นางสาวพิจิตรา   พาลี
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงสิริยากร  สุ่มมาตร
 
1. นายจันทา  มายอด
2. นางสาวทองประกาย  ใจหาญ
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.33 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงธาริณี  ดวงมาลา
2. เด็กชายนำชัย  เชิดสุข
 
1. นางนลินี  ถึงดี
2. นายประยูญ  โสนาพูน
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.33 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สีจุมพล
2. เด็กชายศรจักร  ฤาชา
 
1. นางวรรณนิษา  งามเผ่า
2. นางสาวเด่นนภา  เขียวดี
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายศุภกฤต    แก่งมงคล
2. นางสาวเสาวลักษณ์   จงวิจิตร
 
1. นายธรรศพล   เอกชัยวรวุฒิ
2. นางสาวราตรี   ศรีวรกุล
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายนันตะชัย  ชาลี
2. เด็กหญิงอภิญญา  จงรักษ์
 
1. นายจันทา  มายอด
2. นางรัตนาภรณ์  ดิษฐบรรจง
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายบัญชา   วรรณรัตน์
2. เด็กหญิงมาริสา   อุ่นศิวิไลย์
 
1. นางสาวพัชราพร   ศรีจันทร์อินทร์
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.34 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายขวัญฤดี  อันสุข
2. นายพรรวินท์   นินใหม่
 
1. นางสาวพิจิตรา   พาลี
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.66 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองสุข
2. เด็กชายสุทิน  ลำธาร
 
1. นางวิชุดา  ภักดิ์ภูมินทร์
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.67 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวณัฐวดี  แป้นดวงเนตร
2. นายสุทธิพงษ์  คำสุ่ย
 
1. นางนลีนี  ถึงดี
2. นายประยูญ  โสนาพูน
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.33 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ฐานเจริญ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กิ่งสีเสียด
 
1. นางวรรณนิษา  งามเผ่า
2. นางสาวแสงระวี  พัวพัน
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายวรายุทธ  ศรีคูณ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แสงกล้า
 
1. นางสุคนธ์  ผาสุข
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวพัชริน  ไกยวรรณ
2. นายภคีนัย  ไชยศรี
 
1. นายจันทา  มายอด
2. นางรัตนาภรณ์  ดิษฐบรรจง
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาววิภาพร   พจน์กระโทก
2. นายอดิสรรค์   เสถียรวัฒน์
 
1. นางสาวพิจิตรา   พาลี
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสุดารัตน์   จึงตระกูล
2. นายอาเนตร   จันทรเนตร
 
1. นางเพ็ญแข   กัลยาณลาภ
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.67 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายรชานนท์   บุตรสาระ
2. นางสาววรรภา   แม่นหมาย
 
1. นายธรรศพล   เอกชัยวรวุฒิ
2. นางสาวราตรี  ศรีวรกุล
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวปนัดา  แสงส่อง
2. นายสว่างสิทธิ์  พัลวัน
 
1. นางนลินี  ถึงดี
2. นายประยูญ  โสนาพูน
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายพิทักษ์  พิมเก
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์เทพ
 
1. นางสาวปนัดดา  แสนประเสริฐ
2. นางสาวรุ่งริยา  จิตระวัง
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพงศกร  กลมมะลี
2. เด็กหญิงอรัญญา  พูลเดช
 
1. นางทองทิพย์  มาโพนทอง
2. นางเดือนเพ็ญ  กลิ่นรื่น
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 71.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงดารุณี  ชัยบุตร
2. เด็กชายพิทวัส  วรรณวงษ์
 
1. นางศุภวรรณ  สายพร
2. นางสรวงสุดา  มูลมา
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย -1 - โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนาสิกา  บัวสนิท
2. เด็กชายวรภพ  คล้ายดอน
 
1. นางสาวรุ่งทิพ  เอิบพรมราช
2. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพิพัฒน์  วิชาเรือง
2. เด็กหญิงรัศมี  พรมจันทร์
 
1. นางสาวปัทมา  บัวมี
2. นายพิชญุตม์  พงษ์สระพัง
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พันธ์เรือง
2. เด็กหญิงปณิดดา  ทรงชาติ
 
1. นางสาวอาจารี  พื้นแสน
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนัยนา  สังวารี
2. เด็กชายอนุชา  พรหมคุณ
 
1. นางสาวปนัดดา  แสนประเสริฐ
2. นางสาวรุ่งริยา  จิตระวัง
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.67 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายชินวัฒน์  กันดี
2. เด็กหญิงธวัลกร  หล่าจันทึก
 
1. นางสาวฐิติภัทรา  งานไว
2. นางสาวณัฐฐิดา  นูเร
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.99 ทอง 5 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายสุรชัย  แดนกาไส
2. เด็กหญิงเกศกนก  บุญหล้า
 
1. นางนวลจันทร์  สงเคราะห์
2. นางสาววีรยา  นราพันธ์
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายดนัย  ศรีษะใบ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีษะเกษ
 
1. นางสาวปัทมา  บัวมี
2. นายพิชญุตย์  พงษ์สระพัง
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โขสูงเนิน
2. เด็กชายพงษ์ดนัย  สังขวุฒิชัยภุล
 
1. นางสาวณัฐฐิดา  นูเร
2. นายพรศักดิ์  มีสันเทียะ
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายจักรกริช  จอนเกิด
2. นางสาวดาวพระศุกร์  รินโรย
 
1. นางนวลจันทร์  สงเคราะห์
2. นางสาววีรยา  นราพันธ์
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ดาวยันต์
2. เด็กชายสันทัด  แก้วนาทม
 
1. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.6 ทอง 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวกานดา  ภารประดิษฐ์
2. นายชัยมงคล  สุมาลัย
 
1. นายบุญเลิศ  อังคเนตร
2. นางประนอมจิตร  หอมบุญ
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวกานดา  การมวย
2. นายวันเฉลิม  เดชครอง
 
1. นางสาวณัฐฐิดา  นูเร
2. นางวราภรณ์  ไกรคุ้ม
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวน้ำฝน  พินระหงษ์
2. นายสุรฉันท์  โคตรกาล
 
1. นางนวลจันทร์  สงเคราะห์
2. นายเกียรติศักดิ์  ตราชู
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายสยามรัฐ  ชมภูเวียง
2. นางสาวสุชาดา  อัศวภูมิ
 
1. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวกรรณิการ์  ฝูงใหญ่
2. นายวีระสันต์  บำรุง
 
1. นายบุญเลิศ  อังคเนตร
2. นางประนอมจิตร  หอมบุญ
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  กิ่งมาลา
2. เด็กหญิงรัตนา  คำงาม
 
1. นางสาวทิพสอน  เรืองไชย
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายกฤษฎา  ลำเจียกหอม
2. เด็กหญิงชนิปรีดา  เหล่าทอง
 
1. นางสาวสมพิศ  สูงนารถ
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายนฤเบศร์  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญเพ็ญ
 
1. นางสาวกชนา  ฤทธิขาบ
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวกานติมา  ศรีสุธรรม
2. นายสาธิต  เจ็กจันทึก
 
1. นางสาวทิพสอน  เรืองไชย
 
189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา    ภูขมุด
2. เด็กชายคัมภีร์    ทรงพล
3. นายคำผอง   นามไพร
4. เด็กชายจิรายุทธ   สาโรจน์
5. เด็กชายธนากร   บุญทศ
6. เด็กหญิงนันทศร   ชาวดร
7. เด็กชายบัณฑิต   ผาลา
8. นายบุญเหลือ   ประจำเมือง
9. เด็กหญิงปนัดดา   ผิวอ่อน
10. นายประวิทย์   ในโนน
11. นางสาววรรณภา   แม่นหมาย
12. เด็กหญิงศิรินันท์    สีเชียงสา
13. นายสุดสาคร   บัวพา
14. เด็กหญิงสุนิสา   คณะวาปี
15. เด็กหญิงสุภาวัลย์    กวนหล้า
 
1. นางสาวกรรณิการ์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวกฤษณา   ล้นเหลือ
3. นางสาวจารุภา   เพ็ชรภา
4. นายวีระพงษ์  นครศรี
 
190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายคมชาญ  แดนกาไสย
2. นางสาวจิราวรรณ  ชัยเสริม
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  กลมเปลือย
4. นายณัฐพล  ชวนจิตร
5. นายนิรุตย์  มูลนาม
6. นางสาวปฏิณญา  ทับสีรักษ์
7. นางสาวละออง  ศรีทอง
8. นายวรรณรัตน์  ประทุมชาติ
9. เด็กหญิงวราภรณ์  เจริญสุข
10. เด็กหญิงสุพมาศ  นาคสุวรรณ
11. เด็กชายสุรเชษฐ์  เสียวสวาท
12. นายเชียวชาญ  เพียรพานิช
13. นางสาวโสภิดา  ศรีสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  โหมดเทศ
2. นางสาวนุชนารถ  จันทะเกิด
3. นายประภาส  ทัศศรี
4. นางวิชุดา  ภักดิ์ภูมินทร์
 
191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกันนิตา  ชำนาญ
2. เด็กชายคุณวัตร  ศรีทะโร
3. เด็กชายจรัญชัย  โพธิ์ศรี
4. นางสาวชลิตา  สินบุญ
5. เด็กชายธนวัฒน์  จันที
6. นายปิยภพ  พระวงศ์
7. เด็กหญิงปิยมาศ  ทะนารัมย์
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  เงางาม
9. เด็กชายภูวนาท  แก่นเมือง
10. นางสาวมัทนียา  ทรวงประโคน
11. เด็กชายศุภวิทย์  แสงตะวัน
12. นางสาวสวรส  สร้อยนาค
13. นายสว่างสิทธิ์  พัลวัน
14. นายอำพล  ชินบุตร
 
1. นางสาวทิสากร  พลบุญ
2. นางสาวนิตยา  โภคพูน
3. นางรัชนีกร  นาดี
4. นายอัครินทร์  จิระเศรษฐศิริ
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.27 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บ่าวภูเวียง
2. เด็กหญิงน้ำแพร   นิลทา
3. เด็กหญิงปาริฉัตร   บุญเฮ้า
4. เด็กหญิงปิยะวดี   เขียวดี
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  แสงจันทร์
6. นายวรวุฒิ   ขะพินิจ
7. เด็กหญิงศุภลักษณ์   ดีกล้า
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ  งามเลิศ
9. เด็กหญิงสายธาร   น้อยนาจารย์
10. เด็กหญิงสุพัตรา   พันแดช
11. เด็กหญิงอรอุมา  เคนดา
12. เด็กชายอัครชัย   จุมพลพงษ์
13. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขจรสัตย์
14. เด็กหญิงแคทริยา   วังคีรี
 
1. นางสาวชญานิศ   ทะนันไชย
2. นายชัยภัทร   จันทร์ทาไทย
3. นางสาวนันท์ชญาน์   พันธุ์เพ็ง
4. นายสุรศักดิ์   มณีโชติ
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นายจตุรงค์  ทศภานนท์
2. เด็กชายจิรายุทธ  ประเสริฐวงศ์
3. นายณัฐภูมิ  โพธิ์หล้า
4. นายธีระพงษ์  ถึงชัย
5. เด็กชายบัญชา  ผลรัก
6. เด็กชายบุญญฤทธิ์  กาพย์กลอน
7. เด็กชายวรากรณ์  บุตรจันทร์
8. เด็กหญิงสุดชาดา  พุ่มพวง
9. เด็กชายสุรธี  เพิ่มเกษตรวิทย์
10. นายเรืองยศ  พันธ์มะลี
 
1. นางสาวกรกนก  แสนสุข
2. นางสาวพรนิภา  สว่างศรี
3. นายพันธชาติ  เมืองแก้ว
4. นางสาววิภาดา   เศษบุบผา
 
194 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษดา  คำพิลานนท์
2. เด็กชายชริน   ชิดนอก
3. เด็กชายณัฐพล   ฝอดสูงเนิน
4. เด็กชายปุรเชษฐ์   ทัดใหม่
5. เด็กชายศรายุทธ   เสิงขุนทด
6. เด็กชายสามารถ  เต๋จ๊ะ
7. เด็กชายอภินันท์   ปุราสคึง
8. เด็กชายอโนชา   กรสุวรรณ
 
1. นายกิตติ  หมื่นพรม
2. นายอุเทน  ช่างทองมะดัน
 
195 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สมเพชร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   บ่าวภูเวียง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   คำสำโรง
4. เด็กหญิงพลอยพรรณ์   สายเพ็ชร
5. เด็กหญิงพิสมัย  ดรลุน
6. เด็กชายพิสัย   ไชยสงค์
7. เด็กหญิงอรอุมา   นาสูงชน
8. เด็กชายเกรียงไกร  นะวะศรี
 
1. นางสมฤทัย   ไกวัลนาโรจน์
2. นางเกษแก้ว  บุญบาล
 
196 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายจักรกฤษ  คิดยาว
2. เด็กหญิงชลลดา  พิพ่วนนอก
3. เด็กหญิงภิญญดา  คุ้มกุดขมิ้น
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สีจุมพล
5. เด็กหญิงวิภาดา  ขวัญพูล
6. เด็กชายศรจักร  ฤาชา
7. เด็กหญิงอำมริน  ทุมพล
8. เด็กหญิงเพียงตะวัน  แพงคำ
 
1. นางธนิษฐา  สุรสิทธิ์
2. นางวิกาลดา  บัวกลาง
3. นางสาวสวลี  ศรีนอก
 
197 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77.2 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายชุตินันท์  ทองประภา
2. เด็กชายนนทวี  ดาศรี
3. เด็กหญิงปรียาภา  ไชยจิรกุล
4. เด็กหญิงพิจิตรา  บรรลือทรัพย์
5. เด็กชายวรวัฒน์  สาแก้ว
6. เด็กหญิงอรนิชา  ม่วงอ่อน
7. เด็กหญิงอารีตา  รอยศรี
8. เด็กชายเอกรัตน์  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางรัชนีกร  นาดี
2. นางสุุุภาวดี  กมณีย์
3. นายเชิดชัย  ใสแจ่ม
 
198 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 72.2 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายกฤษกร   รูปสะอาด
2. เด็กชายชัชชัย    คำวัน
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   โคกกลาง
4. เด็กชายธนภัทร   มั่งมูล
5. เด็กชายธรภัทร  เนื่องชมภู
6. เด็กชายปัณธร   กุละนาม
7. เด็กชายพงษ์ประเสริฐ   กันทา
8. เด็กชายศักดา    แพงศรี
 
1. นายธนสาท   บุญรอดอยู่
2. นายนายสุชาติ    ราชบรรเทา
3. นางน้ำฝน   ประยูรเจริญ
 
199 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวจุฑามาศ  ธรรมชาติ
2. นางสาวพนิดา  เสนาราช
3. นางสาวยุวดี  เชนชาลี
4. นางสาวศศิวิมล  แขมเกษม
5. นางสาวสมฤดี  ชะนังกลาง
6. นายสิทธิชัย  อาญาเมือง
7. นางสาวสุกัญญา  เข็มเพชร
8. นางสาวเบญจมาศ  แจ้งสว่าง
 
1. นางฐิติพรรณ  ก้านจักร
2. นางสาวนันทิยา  สอยโว
3. นางสาวสุประวีณ์  จารุวัฒน์ชโยดม
 
200 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายณัฐพงษ์  พรมเพียงสาชูโชค
2. นายทะนงศักดิ์  ศรีลาวรรณ์
3. นายประกฤษณ์  หลักม่วง
4. นายวัชรากร  กุลวิเศษ
5. นายวีรศักดิ์  อินเขาย้อย
6. เด็กชายอิงค์ธิเบศก์  เตอุตรวง
7. นายเกรียงศักดิ์  ทองหล่อ
8. นายเจษฎา  บุญสนิท
 
1. นายกิตติศักดิ์  เย็นจัตุรัส
2. นายดำเนิน  ดวงมณี
 
201 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อาจหาญ
2. นายฉัตรชัย  แจ้งไพร
3. เด็กชายชฎา  ท่าดี
4. เด็กชายพีรวิชญ์  พันสนิท
5. นายวทัญญู  ซงซา
6. นายสหรัฐ  ตันคง
7. นายอรรถชัย   ภูแสนศรี
8. เด็กชายเกรียงไกร  คำภิรมย์
 
1. นางสาวจุฑามณี  เสาระโส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมร  ธานีวรรณ
3. นายอนิรุจน์  ไชยเจริญ
 
202 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.25 เงิน 4 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกรวรรณ  โคตะมา
2. เด็กชายณัฐวีร์  ปิติกะวงษ์
3. เด็กชายประหยัด  มอบหมาย
4. เด็กหญิงปริศนา  ผลรักษ์
5. นายปัญญา  สิงห์
6. เด็กชายพูนผล  บุญยงค์
7. เด็กชายวีระพล  มนทะนา
8. เด็กชายเชษฐา  พระงาม
 
1. สิบเอกกัญญนัทธ์  โลห์คำ
2. นายชัชชัย  คำน้อย
3. นางสาวเสาวภา  โจมคำ
 
203 สุขศึกษา และพลศึกษา เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกาญจนา   พิมพา
2. นายกิติศักดิ์    ดีมั่น
3. เด็กชายธนากร   ทองพิลา
4. นายธเนศพล    ป้องขวาพล
5. นางสาวยุภาพร   เจือมา
6. นายวันชัย    มูลทองคำ
7. นางสาววาสิฐี   นาวิเศษ
8. เด็กหญิงศิรินันท์  ศรีเชียงสา
9. นายสัณห์พิชญ์  วิมลจิตร
10. นางสาวสุธีกานต์   ทาสะโก
11. นายอัตพล   พันสนิท
12. นางสาวไพพร   แก้ววิเชียร
 
1. นางสาวธารตรี   ศรีทอง
2. นายพิศิษฐ์    ยุบลพันธ์
3. นายสุชาติ   ราชบรรเทา
4. นางสโรชา   เอกอำพัน
 
204 สุขศึกษา และพลศึกษา เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกนกวรรณ   คำพูชา
2. นางสาวจรรยาพร   ละครแพง
3. นายจักรกฤษ์   ดื่มพุทธา
4. นางสาวทิวาพร   เดชา
5. นายนฤพันธุ์   จันทร์หมื่นไวย
6. นางสาวปภัสวรรณ   จรรยาศรี
7. นางสาวพรรณพิราช   สิริสม
8. เด็กหญิงวรรณพร   โคตรแก้ว
9. นายศราวุฒิ   มุงคุณแสน
10. เด็กชายสิทธิพล  จ้ายเสนา
11. นายสุวิทย์   ปะวะรัง
12. นายอภิสิทธิ์   ธรรมสา
 
1. นางสาวสุทธิกาญจน์  จันทร์โทภาส
2. นางเกษแก้ว   บุญบาล
 
205 สุขศึกษา และพลศึกษา เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวชุลีพร  อ้อมชาติ
2. นางสาวดุจเดือน  บุญทา
3. เด็กชายทัศไนย์  พะธะนี
4. นางสาวนงนุช  ศรีกระโทก
5. นายนัฐพงษ์  ดมสูงเนิน
6. นายประสิทธิ์  ดวงนาค
7. นายประเสริฐ  ดอกเข็ม
8. นายปราโมทย์  โกบรัมย์
9. นางสาวมินตรา  สมรูป
10. นายวรพงษ์  มินา
11. นางสาวเครือวัลย์  วันโท
12. นายไนตรียะ  เถาวัลย์
 
1. นายยุทธนา  พิมพ์คีรี
2. นางรัชนีกร  นาดี
3. นางสาวศิริขวัญ  ทองไทย
4. นางสาวศิริวรรณ  กิตติทองวิรักษ์
 
206 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กชายธีรเดช  กลางมณี
2. เด็กหญิงบังอร  แสนแมน
3. นายมงคลชัย  อุ่นชะหลี
4. เด็กชายมานิตย์  แก้วสิงห์
5. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีผาลา
6. นายเกียรติศักดิ์  ทรัพย์เจริญ
7. นายเจษฎากร  อู่ขำ
8. เด็กชายเนติพงษ์  เพ็งลุน
 
1. นายจำลอง  สัตบุตร
2. นายสมศักดิ์  สิงห์ปัญญา
3. นายสากล  ทัพสมบัติ
 
207 สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกาญจนภรณ์  ฮวดสามเสน
2. เด็กหญิงดารณี  ชัยบุตร
3. เด็กชายพิทวัส  วรรณวงษ์
4. เด็กหญิงยุรารัตน์  ศรีวิเชียร
5. เด็กหญิงอลิสรา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวปวีณา  เคนเครือ
2. นางศุภวรรณ  สายพร
3. นางสรวงสุดา  มูลมา
 
208 สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริพร
2. เด็กชายพงศกร  กลมมะลี
3. เด็กหญิงอภัสสร  มโนธรรม
4. เด็กหญิงอรัญญา  พูลเดช
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  ม่วงเพชร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จอดนอก
2. นางเดือนเพ็ญ  กลิ่นรื่น
 
209 สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  สุนทราวิรัตน์
2. เด็กชายพิทักษ์  พิมเก
3. เด็กหญิงรภัทร์ศิริ  บาทชารี
4. เด็กหญิงวาสนา  เลิศศิริ
5. เด็กหญิงสุพรรณิกา  จันทร์ทะนันท์
6. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์เทพ
7. เด็กหญิงสไบทอง  นพวาฬ
 
1. นางสาวบุญญาภรณ์  พรหมบุรมย์
2. นางสาวปนัดดา  แสนประเสริฐ
3. นางศยามล  กาพย์มณี
 
210 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวจุฑามาศ  ธรรมชาติ
2. นางสาวพนิดา  เสนาราช
3. นางสาวยุวดี  เชนชาลี
4. นางสาวศศิวิมล  แขมเกษม
5. นางสาวสมฤดี  ชะนังกลาง
6. นางสาวสุกัญญา  เข็มเพชร
7. เด็กหญิงอาภัสรา  แววจะบก
8. นางสาวเบญจมาศ  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  จันทา
2. นางสาวพรทิพย์  โงสันเทียะ
3. นางสาวอัญอานัณท์  รัตนะดิสรณ์
 
211 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวนิตยา  ทวีผล
2. เด็กหญิงปวีณา  เกษียร
3. นางสาววิภาดา  ยืนยาว
4. นายวีระศักดิ์  สุนทร
5. นางสาวศศิประภา  นามวิชา
6. นางสาวสุกัญญา  ขวานทอง
7. เด็กหญิงเนตรนภา  วันสุทะ
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีอุบล
 
1. นางปิยวรรณ  ทองดี
2. นางสาวพัชรินทร์  แวดระเว
3. นางอรทัย  บับที
 
212 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนภา  มูลหา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ใยโนนตาด
3. เด็กชายปัญญา  ซาเฮียง
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สร้อยมี
5. นางสาวพัชรินทร์  วิเชียร
6. เด็กหญิงรัชนก  เติมผล
7. เด็กหญิงวรัญญา  เสนาสุข
8. เด็กชายเอกราช  ชัยชาญ
 
1. นายกานต์  แซ่ก๋วย
2. นายพิชญุตม์  พงษ์สระพัง
 
213 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวจินดารัตน์  ขาวอ่อน
2. นางสาวณัฐมน  วงศ์จอม
3. นางสาวปวีณา  ศรีโชค
4. นางสาววรรณภา  ไสยโสภณ
5. นางสาววันวิสา  ดอนสมจิตร
6. เด็กหญิงสุกัญญา  บุปผิ
7. นางสาวอรุณรัตน์  พลโรม
8. นางสาวแสงระวี  หล้าบาง
 
1. นางพิญญา  ใจมาลัย
2. นางสุวรรณา  วรบุตร
3. นายอนิรุจน์  ไชยเจริญ
 
214 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงชลธิชา  เขื่อนชนะ
2. เด็กหญิงนริศรา  ข้อจักร
3. เด็กหญิงบุญยานุช  เหมลา
4. เด็กหญิงพัชชา  สีดา
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บริกูล
6. เด็กหญิงศุลีพร  เย็นสวัสดิ์
7. เด็กหญิงอรอุมา  โลหะสาร
8. เด็กหญิงอาริสา  พิมมงคล
 
1. นางสาวปรีดาวรรณ  ศรีพลแท่น
2. นางสาวสุจิตรา  ราชิวงศ์
3. นายอภิชัย  เทือกหัน
 
215 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกรกฎ  สระน้ำคำ
2. เด็กชายผดุงศักดิ์  กิ่งมาลา
3. เด็กชายพิธาร  คำทองเที่ยง
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  การสร้าง
5. เด็กหญิงรัตนา  คำงาม
6. เด็กชายสันติพงษ์  ตัวงาม
7. เด็กชายอดิศร  กล้าหาญ
8. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วันดี
 
1. นางสาวทิพสอน  เรืองไชย
2. นางปิยะดา  ธนวัฒน์โอฬาร
3. นางสาวพรธวัล  อุปศรี
 
216 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ปักการะสัย
2. เด็กชายสุขสันต์  บวกกระโทก
3. เด็กชายอภิวัฒน์  คลังแสง
 
1. นายประทีป  ชาววาปี
2. นายประสิทธิ์  อำพิมพ์
 
217 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายสมชาย  อุตสาพรหม
2. นายสิทธิชัย  บุญเลี้ยง
3. นายสุริยันต์  สายชมพู
 
1. นางสาวพรธวัล  อุปศรี
2. นายเฉลิมพร  นันตาเรือน
 
218 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายธีรภัทร  ถินแดง
2. เด็กหญิงปราณปรียา   ทองประสม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา   ชาวบ้านตาด
2. นางสาวบุษบา   บัวผาง
 
219 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 76.49 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายกรวิชญ  ปัดทุม
2. เด็กชายวรพจ  วรกิจ
 
1. นางพัชราภา  เอ็นดู
2. นายสายรุ่ง  ลีบ้านลาด
 
220 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 73.15 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายวีรภัทร  ควรดี
2. เด็กชายอธิปกรณ์  มาลาทอง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สทธิสำฤทธิ์
2. นายสุรพงษ์  สมวงศ์
 
221 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 54.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนฤมล  สีมาก
2. เด็กชายบุริมนาถ  อาจศัตรู
 
1. นางพิไลพร  ปะทะวัง
2. นายสนธยา  ผาสุข
 
222 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 22.55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายวงศธร   จำปา
2. เด็กชายศักดาวุฒิ  อินปลัด
 
1. นางสาวจารุภรณ์   ศรีจันทร์
2. นางสาวช่อราตรี   แสงเงิน
 
223 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษฎา   ตอบกลาง
2. เด็กหญิงภัทรยุพรรณ   นันทะชัย
 
1. นางสาวรุ่งทิพ   เอิบพรมราช
2. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
 
224 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงดารณี  ชัยบุตร
2. เด็กชายพิทวัส  วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงยุรารัตน์  ศรีวิเชียร
 
1. นางสาวปวีณา  เคนเครือ
2. นางศุภวรรณ  สายพร
 
225 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐพร  นาดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  รองศักดิ์
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  งอกภูเขียว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จอดนอก
2. นางเดือนเพ็ญ  กลิ่นรื่น
 
226 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวาสนา  เลิศศิริ
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  จันทร์ทะนันท์
3. เด็กหญิงสไบทอง  นพวาฬ
 
1. นางสาวบุญญาภรณ์  พรหมบุรมย์
2. นายพรศักดิ์  สร้างนา
 
227 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย -1 - โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐวัตน์  โตสวงค์
2. เด็กหญิงนาสิกา  บัวสนิท
3. เด็กชายวรภพ  คล้ายดอน
 
1. นางสาวรุ่งทิพ  เอิบพรมราช
2. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
 
228 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพีรพงษ์  ปานแก้ว
2. เด็กชายภานุพัฒน์  บัตรภักดี
 
1. นางสาวจิรวดี  แสงรัตนวงศ์
 
229 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ชุดนอก
2. เด็กหญิงรักษิณา   พวงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา   ชาวบ้านตาด
2. นางสาวบุษบา    บัวผาง
 
230 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 74.81 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพิมพิกา  สองศรี
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญคุ้ม
 
1. นางสาวพัชราภา  เอ็นดู
2. นายสายรุ่ง  ลีบ้านลาด
 
231 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 70.66 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกชกร  พิมาน
2. เด็กหญิงปนิตา  ภูสีนาท
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สุทธิสำฤทธิ์
2. นายสุรพงษ์  สมวงศ์
 
232 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 70.66 เงิน 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติธัช   คุ้มพร้อม
2. เด็กหญิงภัทรยุพรรณ   นันทะชัย
 
1. นางสาวรุ่งทิพ   เอิบพรมราช
2. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
 
233 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   ภูขันนา
2. เด็กชายนาวิน   บุญโสม
 
1. นางสาวจารุภรณ์   ศรีจันทร์
2. นางสาวช่อราตรี   แสงเงิน
 
234 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  ประเสริฐผล
2. เด็กหญิงรัชนี  แก้วมงคุณ
3. เด็กหญิงอุมาวดี  ยาขามป้อม
 
1. นางทองทิพย์  มาโพนทอง
2. นางเดือนเพ็ญ  กลิ่นรื่น
 
235 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงดารณี  ชัยบุตร
2. เด็กชายพิทวัส  วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงอลิสรา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวปวีณา  เคนเครือ
2. นางศุภวรรณ  สายพร
 
236 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐวัตน์  โตสวงค์
2. เด็กหญิงนาสิกา  บัวสนิท
3. เด็กชายวรภพ  คล้ายดอน
 
1. นางสาวรุ่งทิพ  เอิบพรมราช
2. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
 
237 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 76.65 เงิน 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวาสนา  เลิศศิริ
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  จันทร์ทะนันท์
3. เด็กหญิงสไบทอง  นพวาฬ
 
1. นายณัฐ  พิณะเวศน์
2. นางนวลใย  ภูมิ่งเดือน
 
238 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงประกายเพชร    ลั่นทมเหลือง
 
1. นางเทวา   แก่นท้าว
 
239 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงภัทรยุพรรณ   นันทะชัย
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
 
240 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 79.49 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญคุ้ม
 
1. นางพัชราภา  เอ็นดู
 
241 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 78.66 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงแก้วภัทรา  ทองมนต์
 
1. นายสุุรพงษ์  สมวงศ์
 
242 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 77 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนิศามณี  สองศรี
 
1. นางพิไลพร  ปะทะวัง
 
243 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 72.16 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายวงศกร   จำปา
 
1. นางสาวจารุภรณ์   ศรีจันทร์
 
244 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงยุรารัตน์  ศรีวิเชียร
 
1. นางสรวงสุดา  มูลมา
 
245 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพลวัฒ  ภาวะหาร
 
1. นางเดือนเพ็ญ  กลิ่นรื่น
 
246 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  จันทร์ทะนันท์
 
1. นางสาวบุญญาภรณ์  พรหมบุรมย์
 
247 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 81.5 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนาสิกา  บัวสนิท
 
1. นางสาวรุ่งทิพ  เอิบพรมราช
 
248 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายปรเมศวร์  สถิตชัย
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
249 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ   ทับสมบัติ
 
1. นายชินกร   คำภูธร
 
250 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายดำรงศักดิ์   ม่วงนนทศรี
 
1. นายประเสริฐ   หัสรินทร์
 
251 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายทักษดนัย  พงษ์ศรียา
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ระวังดี
 
252 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สังขฤกษ์
 
1. นายบรรพต  พรมดวง
 
253 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายอนุชิต   นันกลาง
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
254 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีมันตะ
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
255 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีผาลา
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
256 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายศักรินทร์  บุญฉัตร
 
1. นายภานุวัฒน์  เผยฤทัย
 
257 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายขวัญชัย  ศรีสุวรรณ
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
258 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายอรรถพล  พิจารณ์
 
1. นางสาวยุพดี  พันธ์เพ็ง
 
259 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  กองลาที
 
1. นายทิวาศักดิ์  เจนเชี่ยวชาญ
 
260 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำน้อย
 
1. นายพิสิษฐ์  ขวัญพรม
 
261 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายธันวา  ชายขุนทด
 
1. นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว
 
262 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายธีราพัฒน์  รอบรู้
 
1. นายขจรศักดิ์  ภูจริต
 
263 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายศุภมิตร  ทิพย์อาจ
 
1. นายบุญส่ง  ขนานแข็ง
 
264 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายศักรินทร์  แซ่จึง
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
265 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายทะนงศักดิ์  ศรีลาวรรณ์
 
1. นายพิสิษฐ์  ขวัญพรม
 
266 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงศิริวิมล  แสงลา
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
267 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงอรทัย   ลิตาสี
 
1. นายทรงเดช   โคตรมงคล
 
268 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายนฤเบศร์   ปางลิลาศ
 
1. นายชินกร   คำภูธร
 
269 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายนาวิน  ผาทา
 
1. นายธรรม์พงษ์  กันหาชน
 
270 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายวีรยุทธ  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวนุชนารถ  จันทะเกิด
 
271 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  บุญมา
 
1. นางจีราพร  เนื่องชุมพล
 
272 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสิริลักษณ์   เวทไธสง
 
1. นางสาวจารุภรณ์   ศรีจันทร์
 
273 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวสายพิณ  ชิณพรม
 
1. นางภัทรวิภา  สีแก่
 
274 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาววรรณิสา   ท่าแก่น
 
1. นายอุปถัมภ์  จิตตภานันท์
 
275 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวชลียา  สุบรรทม
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
276 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวปริศนา  คำเก่ง
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ระวังดี
 
277 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายอภินันท์  ศรีกลาง
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
278 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กชายเนติพงษ์  เพ็งลุน
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
279 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายนัสการ  ไชยชาติ
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
280 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญล้น
 
1. นางปรีดาวรรณ  มีบุญ
 
281 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงปฏิญญา  ไชยโส
 
1. นายบัญชา  ขัณฑ์ชลา
 
282 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายสุรเดช  กัลยาณพงศ์
 
1. นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว
 
283 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพรทิชา  ปักการะโต
 
1. นายภานุวัฒน์  เผยฤทัย
 
284 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพล  ภูบุตรตะ
 
1. นายสุรชัย  ภูหนองโอง
 
285 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายปัญญา  สิงห์
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
286 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายธนกฤต  หนูกล่ำ
 
1. นายพิสิษฐ์  ขวัญพรม
 
287 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายอภิศักดื์  กุดนอก
 
1. นายบุญส่ง  ขนานแข็ง
 
288 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นายภูวดล  จันทร์แจ้งใจ
 
1. นายชัยชุมพล  มหาพรม
 
289 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายฉัตรชัย  เสนาจันทร์
 
1. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
290 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายวีรกุล  ผุยบัวคร้อ
 
1. นายพิสิษฐ์  ขวัญพรม
 
291 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายพันนา  การเพียร
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
292 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวประกายดาว   จันทร์ศรี
 
1. นางสาวจารุภรณ์   ศรีจันทร์
 
293 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายอุทัย   ป้องสุวรรณ
 
1. นายณรงค์   อุดมแตง
 
294 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายกฤติศักดิ์  ศรโสภา
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ระวังดี
 
295 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวศิวภัทร  ฉัตรสูงเนิน
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
296 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวจิราภรณ์  บรรทร
 
1. นางสาวสุนิตสา  ไชยมงคล
 
297 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายสมโภชน์   ทุมทอง
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
298 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวพัชรีวรรณ  ริยะบุตร
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
 
299 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวเกศรินทร์  ปิงอุตวัน
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
300 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายอนุวัตร   บรรเทา
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
301 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวลำดวน  กันยาสาย
 
1. นางจีราพร  เนื่องชุมพล
 
302 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวอุมาพร    แดงนา
 
1. นายณรงค์   อุดมแตง
 
303 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวเจนจิรา   มณีศรี
 
1. นายชินกร   คำภูธร
 
304 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กชายอภิสิทธ์  ทาพรม
 
1. นางสุปราณี  มาศวรรณา
 
305 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายนัสการ  ไชยชาติ
 
1. นางสุปราณี  มาศวรรณา
 
306 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพร   ยืนยงค์
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุญนวฤทธิ์
 
1. นางสาวรุ่งทิพ  เอิบพรมราช
 
307 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายจุมพล  หมั่นเขตกิจ
2. เด็กหญิงวงศ์พรรณ  ลีลาอภิรดี
 
1. สิบเอกดวงใจ  สรจักร
2. นางสาววีรยา  โพธิ์เงิน
 
308 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงนฤมล   วรดล
2. เด็กชายภาคิน   ภู่วิริยกุล
 
1. นางศรีสุดา   สุทธิประภา
 
309 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายก้องภพ  พองพรหม
2. เด็กหญิงอรนภา  แต่งชาติ
 
1. นางทัศนีย์  บุตรดีวงศ์
2. นางสมศิล  สุพร
 
310 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงนันทศร   ชาวดร
2. นายปรัญชัย   บุญอุ้ม
 
1. นางสาวจารุภา  เพ็ชรภา
2. นางสาวธารารัตน์  ดงเรืองราด
 
311 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายสุทัศน์  บุญวอน
2. เด็กหญิงเรนุมาท  มะลิงาม
 
1. สิบเอกดวงใจ  สรจัการ
2. นางสาววีรยา  โพธิ์เงิน
 
312 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.4 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายประยุทธ  ภูแถวเชือก
2. เด็กหญิงอิงอร  มนต์ทิพย์
 
1. นางสาวขาลทอง  สิงห์ทอง
 
313 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.75 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายธนายุต  ลุนวงศ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กิ่งสีเสียด
 
1. นางนันทพร  ธงชัยภูมิ
2. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
314 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายธนากรณ์   ขวัญโพน
2. เด็กหญิงมาริสา   อุ่นศิวิไลย
 
1. นางศรีสุดา   สุทธิประภา
 
315 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวภาวดี  ทุยน้อย
2. นายวิทยา  หญ้างาม
 
1. นางทัศนีย์  บุตรดีวงศ์
2. นางสมศิล  สุพร
 
316 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวชลนี   ปราบสงบ
2. นายนรินทร   คำพวง
 
1. นางสาวจารุภา  เพ็ชรภา
2. นางสาวธารารัตน์  ดงเรืองราด
 
317 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายพิฑูร   ฝายจะโปะ
2. นางสาวโสรยา  ภาสบุตร
 
1. นางสาวรุ่งทิพ  เอิบพรมราช
 
318 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.6 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวพัชรียา  แนบสุข
2. นายอภิชาติ  สมมี
 
1. สิบเอกดวงใจ  สรจักร
2. นางสาววีรยา  โพธิ์เงิน
 
319 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.2 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวพรสุดา  จำปางาม
2. นายอัจฉริยะ  ผาดาบรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  โหมดเทศ
 
320 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.25 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวรจนาถ   แจ่มจันทร์
2. นายศราวุฒิ   มุงคุณแสน
 
1. นางศรีสุดา   สุทธิประภา
 
321 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชุตินันท์  แข็งแรง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  องอาจ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ทองดี
2. นางสาวพิชญานันท์  ลุนศรี
 
322 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงบงกช  รัตนบุรี
2. เด็กชายวทัญญู  ซงซา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เทียมสิงห์
2. นางนงเยาว์  คลังแสง
 
323 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายณัฐพงษ์  พรมเพียวสาชูโชค
2. นางสาวนวลอนงค์  โชคบัญฑิตย์
 
1. นางพนิดา  กงชัยภูมิ
2. นางอัศณีย์  เตชสิทธิ์ตรัย
 
324 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นายณัฐวุฒิ   ธรรมสา
2. เด็กชายพีระภัทร   วิชัย
3. นายอภิชาติ  จันทะภา
 
1. นายชินกร   คำภูธร
 
325 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายจิรายุทธ   สาโรจน์
2. นายวีระวัฒน์   ยวดยาน
3. เด็กชายอนุวัฒน์   ด้วงกลาง
 
1. นายทรงเดช   โคตรมงคล
2. นายสุรสิทธิ์   มิตรชื่น
 
326 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นายภิสิทธิ์  บุสภาค
2. นายวัฒนพงษ์  นาคำมูล
3. นายศิริศักดิ์  นครังสุ
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
 
327 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายคำนึง   โคบุตร
2. นายสมโภชน์  ทุมทอง
3. นายสุวัฒน์   แก้วหมื่นไวย
 
1. นายธนากร   เจริญชัย
2. นายอุปถัมภ์  จิตตภานันทฺ์
 
328 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นายนรินทร์  สำรวมจิต
2. นายนิรันดร์  พูลสารยิ่ง
3. นายสหวิทย์  คันธี
 
1. นางจีราพร  เนื่องชุมพล
2. นางสาวระพีพรรณ  ระวังดี
 
329 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แว่นศิลา
2. นายณัฐพงษ์  อุดมดัน
3. นายดนัย  กัลยาณี
 
1. นายกิติศักดิ์  คำสะอาด
 
330 ศิลปะ การแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกรรภิรมย์   อุปพงษ์
2. นายจานุภาพ  กุศลมานิตย์
3. นายณัฐชา  ไชยเลิศ
4. นางสาวทองม้วน   ผาสุข
5. นายประดิพัทธิ์   จันทร์นาง
6. นายสนิท   วิมลจิต
7. นายสัมพันธ์   ดวงชาน
8. นางสาวอรพรรณ   กงซุย
 
1. นางสาวพิสมัย  ชื่นจอหอ
2. นางสาวราตรี  กุลชนิ
3. นายอภิชาติ  โยธะพล
 
331 ศิลปะ การแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายนฤเบศร์  ปางลิลาศ
2. เด็กชายบัญชา   วรรณรัตน์
3. เด็กชายปรีชา   สุดชาดี
4. เด็กหญิงภิญญดา  จำปา
5. นายอภิสิทธิ์   ธรรมสา
6. นายอภิสิทธิ์   โพธิ์ศรี
7. นางสาวเจนจิรา   มณีศรี
8. เด็กชายเลิศชาย   ทับภูตา
 
1. นายคมชาญ   ศรีเมืองบุญ
2. นางส่องหล้า   ศรีขลา
 
332 ศิลปะ การแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวชนนิกาญจน์  สร้อยสูงเนิน
2. เด็กหญิงฐาปนี  พวกพูนดี
3. เด็กหญิงฐิติมา  พวกพูนดี
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ภูมิจันทึก
5. เด็กหญิงรวิพร  เที่ยวประสงค์
6. เด็กชายวรรณศักดิ์  แจกขุนทด
7. เด็กหญิงสิริยากร  ฝาชัยภูมิ
8. เด็กหญิงอมราภร  อุปมาณ
 
1. นายชัยวุฒิ  ทวีศักดิ์
2. นางสาวปัทมา  บัวมี
 
333 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ผ่องศรีงาม
 
1. นางอรอนงค์  คัดทะจันทร์
 
334 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงสกาวกานต์  ดาวกลาง
 
1. นางสาวศิรินทรารัศม์  เจริญศักดิ์
 
335 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายอิทธิพงษ์  ภิรมณ์วงษ์
 
1. นางสาวศิรินทรารัศม์  เจริญศักดิ์
 
336 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายชาคริต  ทองนุ่ม
 
1. นายชัยวุฒิ  ทวีศักดิ์
 
337 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์กันหา
 
1. นางปรีดาวรรณ  มีบุญ
 
338 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นายอรัญ  ทอนช้างมา
 
1. นายธีรยุทธ  คงวิสุทธิ์
 
339 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวมธุรส  ศรีกุลวงศ์
 
1. นางสาวสุภนิดา  คำดี
 
340 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายชนะชัย  สิงหจินดา
 
1. นายฤทธิ์เดชา  จุฬากุล
 
341 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ไขรัมย์
 
1. นายธานินทร์  รักสัตย์
 
342 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวอรุณรัตน์  พลโรม
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  ภานุรักษ์
 
343 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวนวลอนงค์  โชคบัณฑิต
 
1. นายชัยวุฒิ  ทวีศักดิ์
 
344 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวยุวดี  เชนชาลี
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  จานรัมย์
 
345 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายน้ำเพชร  กลิ่นดี
 
1. นายฤทธิ์เดชา  จุฬากุล
 
346 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายสุริยา  ชิดโคกสูง
 
1. นายสมบัติ  กุมลาชัย
 
347 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายมิลธาดา  ใจลาด
 
1. นายประสิทธิ์  อำพิมพ์
 
348 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวรัญญา  คาประโคน
 
1. นายปรีชา  วรสาร
 
349 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวหยกเงิน  นามวิชา
 
1. นายปรีชา  วรสาร
 
350 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงดลนภา  อิสรางกูล ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงบังอร  แสนแมน
3. เด็กหญิงภาสินี  ฝางแก้ว
4. เด็กหญิงสรัลชนา  เขียมสันเทียะ
5. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีผาลา
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
2. นายพงษ์พัฒน์  กล้ารอด
 
351 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายปัญญา  ซาเฮียง
2. เด็กหญิงวราพร  หาญรบ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีษะเกษ
4. เด็กชายอิงค์ธิเบศก์  เตอุตรวง
5. เด็กชายเอกราช  ชัยชาญ
 
1. นางพนิดา  กงชัยภูมิ
2. นางอัศณีย์  เตชสิทธิ์ตรัย
 
352 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงบงกช  รัตนบุรี
2. เด็กหญิงปวีณา  ศรีโชค
3. เด็กหญิงวรรวิสา  ดอนสมจิตร
4. เด็กหญิงสุกัญญา   บุปผิ
5. เด็กหญิงแพรวนภาๆ  ดาสา
 
1. นางรำไพ  จันทุดม
2. นางวราภรณ์  ดีจรัส
 
353 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวกุลวตรี  รักษาศิริ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พวงแสง
3. เด็กหญิงชุตินันท์  แข็งแรง
4. เด็กหญิงอัญชลี  ชายประโคน
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีอุบล
 
1. นางสาวนิตยา  บุตรยศ
2. นางปิยวรรณ  ทองดี
 
354 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฐมน  วงศ์จอม
2. นางสาวปานทิพย์  ถิตย์จรุง
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  เหล่าบ้านเหนือ
4. นางสาววัลภา   ไสยโสภณ
5. นางสาวศิริลักษณ์  มาลาสิงห์
 
1. นางสาวประภัสสรา  สุวงทา
2. นางวชิราภรณ์  สุทธิพงษ์วรโชติ
 
355 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวนวลอนงค์  โชคบัณฑิต
2. นางสาวสุทิสา  เพิ่มยินดี
3. นางสาวสุภาพร  สีปัดถา
4. นางสาวเกศรินทร์  ภิรมย์กิจ
5. นางสาวเดือนเพ็ญ  รัศมีดาว
 
1. นางพนิดา  กงชัยภูมิ
2. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว
 
356 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกาญจนา   ศรีอาจ
 
1. นางสาววีระอร   ไชยรา
 
357 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายณัฐวุฒิ   บุญรักษา
 
1. นายสุชาติ  ราชบรรเทา
 
358 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวจำปี  มิศิริ
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว
 
359 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  นันทบุตร
 
1. นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล
 
360 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวศิริพร  น้ำจันทร์
 
1. นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล
 
361 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกิตปกรณ์   แสนบุราณ
 
1. นางสิริพร   ระวีกุล
 
362 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวโสรยา  ชำนาญกิจ
 
1. นายปุรินทร์ธนากร  ทองหมื่นไวย์
 
363 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวปัทมวรรณ   หังษาบุตร
 
1. นางสาวอมร  จันทร์ภูมิ
 
364 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวนุชฎา  ชนะสะแบง
 
1. นายศักดิ์ดา  ปาสานำ
 
365 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ราไชย
 
1. นายณัฐวุฒิ  นัยจิต
 
366 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นายธำรงศักดิ์  เวสันเทียะ
 
1. นางเกศสุดา  พยุงเกษม
 
367 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายยุทธนา   เปรินทร์
 
1. นางสาววริศายศวี   โพธิ์หอม
 
368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กชายวราวุฒิ  ทะสูงเนิน
 
1. นายภิญโญ  แสงสกุล
 
369 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงรักชนก  ภวภูตานนท์
 
1. นายภิญโญ  แสงสกุล
 
370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายวีระชน  บำรุงเผ่า
 
1. นางรัชนีกร  กุฎีศรี
 
371 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประภาวะนัง
 
1. นายศักดิ์ดา  ปาสานำ
 
372 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงดารุณี  ไกยฝ่าย
 
1. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
 
373 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงพรรวษา  สาสาย
 
1. นางเกศสุดา  พยุงเกษม
 
374 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.34 ทอง 5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายธวัชชัย  สีสลับ
 
1. นางสาววริศายศวี   โพธิ์หอม
 
375 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.33 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายอำนาจ   จำรัสศรี
 
1. นายนิคม   พรมคำน้อย
 
376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายอภินันท์  ศรีกลาง
 
1. นายเสถียรพงษ์  บุษราคัม
 
377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายกบ  ภูดวง
 
1. นายเสถียรพงษ์  บุษราคัม
 
378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายขวัญชัย  ศรีสุวรรณ
 
1. นายนิรพล  บุญทา
 
379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายชรินทร์  แขจอหอ
 
1. นางสุนันทา  เสือโต
 
380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายดนัย  ศรีษะใบ
 
1. นางสาวสาธิดา  เกิดศิริ
 
381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74.68 เงิน 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายทีปกร  ทองอ่อน
 
1. นางอภิญญา  พัฒนโพธิ์
 
382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงจาริยาพร  สุระพันธ์
 
1. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
 
383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายวชิรวิทย์  วีระสัย
 
1. นางสาวพรหมภัสสร  ศรีชาตินันท์
 
384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 71.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นายพงษ์ณฤทธิ์  จำปารี
 
1. นายสมยศ  ภูปัง
 
385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายวิวัฒน์  ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายนิรพล  บุญทา
 
386 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายวัชรกร  กุลวิเศษ
 
1. นางสาวสาธิดา  เกิดศิริ
 
387 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนิลวรรณ  สุ่มมาตร
2. เด็กชายประสงค์  ชาวะรักษ์
3. เด็กชายผณิณทร  คล่องขยัน
 
1. นายประมาร์ก  โทนแก้ว
 
388 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปนัดดา  โพธินาม
2. เด็กหญิงภัคจิรา  สายพิมพ์
3. เด็กหญิงมนัสญา  บุตรพรม
 
1. นางสาวนาตยา  จันทะราคา
 
389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   วรรณธิ
2. เด็กหญิงสุภาวัลย์   กวนหล้า
3. เด็กชายเศรษฐวัฒน์   ทวาศิริ
 
1. นางกรรณิกา   หัสรินทร์
2. นางสาวแววมยุรา   เนียมสา
 
390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายดนัย  กัลยาณี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  วงษ์ธานี
3. เด็กชายวีระชน  บำรุงเผ่า
 
1. นางจารุรัตน์  ปลื้มชัย
 
391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายชำนาญ  มัทปะนัง
2. เด็กชายภูวนาถ   ชมพุทธ
3. เด็กหญิงเดือนนภา   สวัสดิ์เอื้อ
 
1. นางสายทอง   สิทธิ
2. นายสุรศักดิ์   มณีโชติ
 
392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายจักรวุธ  พานิกุล
2. เด็กชายอมรเทพ  ใจรักษ์
3. เด็กชายเทียนชัย  จินดาวงศ์
 
1. นายกำธร  ทองเปลว
2. นายพงศ์สันติ์  ทรงสีสด
 
393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายกมล    อุ่นใจ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ทิพย์บุญผล
3. เด็กชายศุภชัย   ริษดำ
 
1. นายธีรพล    เมืองวงษ์
2. นายศิริชัย   บุญหล้า
 
394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายกันตพล  บุราณ
2. นายพันนา  สารัตน์
3. นายสุทธิชา  โชติราษี
 
1. นายรัชพล  ปัญญาแก้ว
2. นายสงวนศักดิ์  ศรีวิชัย
 
395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายปีใหม่  เคี้ยมก้อม
2. เด็กชายศักดา  แสงทอง
3. เด็กชายสุขสันต์  แสงพายุ
 
1. นายธีระวุฒิ  เค้าคำ
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายกิติพงษ์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายวิทวัส  แก้วเหลา
3. เด็กชายศฤงคาร  ศรีสะอาด
 
1. นายจักรพงษ์  ภูจริต
2. นายพิชัยยุทธ  เนื่องชุมพล
 
397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายคมสันต์   ทับบรรสร
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์   อุดคำเที่ยง
3. เด็กหญิงอารียา   นามกัลยา
 
1. นางนิษฐเนตร์   พลจรัสวงศ์
2. นางวาณี   คำวิเชียร
 
398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวทิพวรรณ  ขวัญสวัสดิ์
2. นางสาวน้ำฝน  วงษ์อุ่น
3. เด็กชายวิรุฒ  แก้วผึ้ง
 
1. นางจิตรลดา  ประเสริฐนู
2. นายสรศักดิ์  นิมากร
 
399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวภควดี  ตังตา
2. เด็กชายวสันต์  วิเชียร
3. เด็กหญิงวันสงกรานต์  อินกอง
 
1. นางนิตยดา  อ้อเอก
2. นางวราภรณ์  ไกรคุ้ม
 
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายณรงค์ทรรศ  เจนถูกใจ
2. เด็กชายนพชัย   นิยมคุณ
3. เด็กชายวรายุทธ  รูปโฉม
 
1. นายศุภวัฒน์  อาบสุวรรณ
2. นายอดิศัย  ประคองพันธ์
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ครองหนองแดง
2. เด็กชายอิงธิเบศก์  เตอุตรวง
3. เด็กหญิงเหมันต์  คำงูเหลือม
 
1. นายรัชพล  ปัญญาแก้ว
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงปิยะเนตร  พันธ์น้อย
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุพร
3. เด็กหญิงแพรวนภา  ดาสา
 
1. นางกรรณิกา  ธรรมสัตย์
2. นางสาวบุญร่วม  ศรีเกื้อกูล
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายวัฒนา  มาลาเลิศ
2. นายอติชาติ  กิ่งวรรณ
3. นายอธิพงษ์  ขวัญคุ้ม
 
1. นายศุภวัฒน์  อาบสุวรรณ
2. นายอดิศัย  ประคองพันธ์
 
404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นายกิตติชัย  คำงาม
2. นายภูวดล  บิดาศรี
3. นางสาวเสาวณี  สุขโข
 
1. นางธีราพร  เจริญยิ่ง
2. นางลาวัลย์  ทีบุญมา
 
405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายศราวุฒิ  พรหมประเสริฐ
2. นายสิทธิชัย  อาญาเมือง
3. นางสาวสุภัสสร  รักมณี
 
1. นายกมล  แสนประเสริฐ
2. นางรุ่งฤดี  ดวงเงิน
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายณัฐพงษ์  พรมเพียงสาชูโชค
2. นายวัชรากร  กุลวิเศษ
3. นายวีระกุล  ผุยบัวค้อ
 
1. นายสงวนศักดิ์  ศรีวิชัย
 
407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธีระพล  บุตรวงศ์
2. นายสาธิต  เจ็กจันทึก
3. นายไพวัน  พิลา
 
1. นางสาวทิพสอน  เรืองไชย
 
408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายคำผอง   นามไพร
2. นายวรภูมิ   พรรณการ
3. นายสุทธิพงษ์   สุคำหล้า
 
1. นายสมพร   บัวกล่ำธนกิจ
2. นายสุรสิทธิ์   มิตรชื่น
 
409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นายจักรพันธ์  เมืองมินทร์
2. นางสาวบุญฑริกา  พรรคสมาน
3. นางสาวอภิรญา  เหมคุณ
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
2. นางภัทรวิภา  สีแก่
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นายศราวุฒิ   มุงคุณแสน
2. นางสาวสรัญญา   ไชยวิเศษ
3. นางสาวสุภาพร   อันภักดี
 
1. นางสิริพร   ระวีกุล
2. นางอารีรัตน์   ศรีกรุงพลี
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86.75 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายกลตกานต์   ไปนั่น
2. นางสาววริศรา   บริบูรณ์
3. นางสาวสุมิตรา   ร่วมสุข
 
1. นางพัชญ์ธิยาภรณ์    พรหมดีสาร
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 82.4 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นายวัฒนา  ปึงอุดม
2. นายศรราม  จุฬา
3. นายอาคม  ประเสริฐศรี
 
1. นายสุรชัย  พรหมศรี
2. นายเฉลิมศักดิ์  เสริมผล
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกัลยาณี   ไชยโย
2. นายพรเทวา   กลิ่นหอมอ่อน
3. นางสาววราภรณ์   แก้ววันทา
 
1. นางปนัดดา   อามาตย์สมบัติ
2. นางประภัสสร  ชัยยอด
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายณัฐกมล  กัวบุนทด
2. นางสาวทรายทอง  อ่อนเพียง
3. นางสาวอุษา  พรามณ์กระโทก
 
1. นางธิราณี  ภูบาลี
2. นางวรรณนิษา  งามเผ่า
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายพงษ์สิทธิ์  เชยโพธิ์
2. นางสาวพรนภา  เจนใจ
3. นางสาวอารียา   โพธิ์เงิน
 
1. นางรจนี  วิริยะสินธุ์
2. นางสาวสิริลักษณ์   ทรงจันทึก
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวจิราภรณ์  ฉิมจีน
2. นางสาวปาริตา  ศรีประโคน
3. นางสาวสกุลทิพย์  ใจศิลป์
 
1. นางสาวจำเนียร  พยุงเกษม
2. นางพรรษา  สารวัน
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 58.66 เข้าร่วม 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพนิดา   แดงพูนผล
2. นายอนุพงษ์   นาทองลาย
3. นางสาวเจนจิรา  ภูมิดิน
 
1. นางนิตยา   ไผ่เฉลิม
2. นางสาวศรีสุดา   สุทธิประภา
 
418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อาจศรี
2. เด็กหญิงดวงดาว  ตาลวันนา
3. เด็กชายนรการ  จันผะกา
 
1. นางสาวสุธาชินี  สารปรัง
2. นางเข็มจิรา  ดอนสระคู
 
419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวจิราภรณ์   พลภูงา
2. นางสาวพรวิภา  ชมชัย
3. นางสาวศศิกานต์  คำมูล
 
1. นางสาวสุธาชินี  สารปรัง
2. นางเข็มจิรา  ดอนสระคู
 
420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายทศพร   ภูผา
2. เด็กหญิงนิตยา  ทวีผล
3. นายเอกชัย  มูลนี
 
1. นางสาวธนพร  สมวงษ์
2. นางภัทรียา  พลแสน
 
421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงภาวินี  ออมสิน
2. เด็กชายสมประสงค์  ตึกโพธิ์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แววจะบก
 
1. นางสาวปิยาภัสร์  เชาว์วิวัฒน์
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทรงจันทึก
 
422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ใยโนนตาด
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สร้อยมี
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีษะเกษ
 
1. นางพวงพยอม  สอนสุภาพ
 
423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ขาวอ่อน
2. นางสาวณัฐมน  วงศ์จอม
3. นางสาววัลภา  ไสโสภณ
 
1. นางสาวณิชาภัทร  นนทราช
2. นางสาวดารารัตน์  อุตรมาตย์
 
424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายชัยยุทธ  ถนอมพันธ์
2. นายวีระศักดิ์  สุนทร
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  จำปาวัน
 
1. นางสาวธนพร  สมวงษ์
2. นางภัทรียา  พลแสน
 
425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวศิริพร  สัตนาโค
2. นางสาวสุภาพร  สีปัดถา
3. นายเกรียงศักดิ์  ทองหล่อ
 
1. นางพวงพยอม  สอนสุภาพ
 
426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีโคตร
2. นางสาวยอดฝัน  ผดุงกิจ
3. นางสาวเสาวณี  สุขโข
 
1. นางสาวณิชาภัทร  นนทราช
2. นางสาวดารารัตน์  อุตรมาตย์
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายธวัชชัย  พลเยี่ยม
2. นายสัญชัย  กัณตะนะ
3. นายแจ่มใส  จำเนียรกูล
 
1. นางสาวรัชนีฉาย  กุลสาร์
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงจารุณี  กระแสโสม
2. นางสาวธัญญา  เชื้อรัมย์
3. นางสาวสุวรรณี  ขุมทอง
 
1. นางอัจฉราภรณ์  บุญประสิทธิ์
2. นางสาวแสงเดือน  ชัยเชิดชู
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจิราพร   สจิพันธ์
2. เด็กชายธนวัติ  ไขทะเล
3. นายประสานศักดิ์   ดีสวัสดิ์
 
1. นางชณัญ   แช่มมงคลธรรม
2. นางอารีย์   รักษาสุวรรณ
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวจิตจุฑา  ดีสา
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  มะโยธา
3. นางสาวปิยธิดา  ไตรยราช
 
1. นางพัชรี  พงกระพันธ์
2. นางวิลาวัลย์  จรูญพิทักษ์พงศ์
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.2 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงพรมตา   หันจางสิทธิ์
2. เด็กหญิงมิรัญญา   แจ้งจันทร์
3. เด็กหญิงสุกานดา   ภูมิโพธิ์ตาก
 
1. นางปนัดดา   อามาตย์สมบัติ
2. นางสาววราภร  กาฬพันธ์
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.6 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายวรรณศักดิ์  แจกขุนทด
2. นางสาวศิริรัตน์  ปราบวิชิต
3. เด็กหญิงศิริวิมล  แสงลา
 
1. นางนันทพร  ธงชัยภูมิ
2. นางสาวน้ำหวาน  ชาวเลาขวัญ
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.8 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิรามาศ   พูลพัฒน์
2. เด็กชายธีรยุทธ   กกสันเทียะ
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา   ประจันตะเสน
 
1. นางสาวน้ำฝน   ประทุมชัย
2. นางอารีรัตน์   ศรีกรุงพลี
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พัฒเพิง
2. เด็กหญิงบังอร  แสนแมน
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีผาลา
 
1. นางปานชนก  มนตรีภักดี
2. นางสาวภาวดี  นาผม
 
435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวบังอร  เต็มสุวรรณ์
2. นายฤทธิชัย  นำผล
3. เด็กชายวัฒนา  พลเสนา
 
1. นางปราณีต  ประคองพันธ์
2. นางสาวมัสยา  สมเพราะ
 
436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกานดา  ภารประดิษฐ์
2. นางสาวดวงนภา  แวดอุดม
3. นายโชคชัย  ประโพธิ์สังข์
 
1. นายกำพล  พัฒนโพธิ์
2. นางชุติมา  ภูขันสูง
 
437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายจตุรงค์  เต่าฟู
2. นายอนุวงศ์  คำโมง
3. นางสาวเบญจมาศ  แจ้งสว่าง
 
1. นางวิภาพร  ชาลีชาติ
2. นางสาวศิริกัญญา  เพชรนอก
 
438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายจตุพร  ทองขันธ์
2. นางสาวชนิกา  สอนวิมล
3. นางสาวราตรี  มะลาด
 
1. นางปราณีต  ประคองพันธ์
2. นางสาวมัสยา  สมเพราะ
 
439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวกรรณิกา  ฝูงใหญ่
2. นางสาวสุดารัตน์  ผลาไสย์
3. นางสาวเกื้อกูล  แสนคำศรี
 
1. นางจรัญญา  แจ่มใส
2. นางทิวาภรณ์  แสงภักดี
 
440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวสุทิสา  เพิ่มยินดี
2. นางสาวสุภาพร  สีปัดถา
3. นายเกรียงศักดิ์  ทองหล่อ
 
1. นางสาวสราญจิต  แสนแก้ว
2. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายธนพล  เเก้วเกิด
2. เด็กชายนำโชค  เขมจิรัตน์
3. เด็กชายเฉลิม  ชันขุนทด
 
1. นางวิกานดา  ฤทธิเดช
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายปริวรรต  โบราณมูล
2. เด็กชายภานุเดช  สุโพธิ์
3. นางสาวไพรัตน์  หูตาชัย
 
1. นางกฤษณา  โพธิ์เกตุ
 
443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายประวิทย์   ในโนน
2. เด็กชายภานุพงศ์    โคกกลาง
3. เด็กหญิงอรยา   สุวัจจันทร์
 
1. นางวนิชา  นาคเป้า
2. นางสาวสุรีวัลย์  ไชยแสนฤทธิ์
 
444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายชนาธิป  บุญศรี
2. นางสาวสุพรรษา  ปะกาโส
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สำเภา
 
1. นางรัตนา  ชมภูพาน
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวจิราภรณ์  บรรทร
2. นางสาวสุปราณี  คำเชิด
3. เด็กหญิงอชิรญา  คำลือ
 
1. นางพัชรี  พงกระพันธ์
2. นางวิลาวัลย์  จรูญพิทักษ์พงศ์
 
446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.25 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพิริญญา   คำไทยกลาง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา   จวงสำโรง
3. เด็กชายวีระชัย  ภาคีทูต
 
1. นางสายสมร   เพชรอยู่
2. นางสาวสุพิน   เชื้อจันทร์
 
447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85.75 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ลุนบง
2. เด็กหญิงทักษพร  แสนเหวิม
3. นางสาววราภรณ์  ตรีเกษม
 
1. นางนิษฐเนตร์   พลจรัสวงศ์
2. นางวาณี   คำวิเชียร
 
448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นายจิณณวัตร   อนุพันธ์
2. นางสาวจุไรวรรณ   แก้วนรสิงห์
3. นายชินวัตร  ทำนัดรัมย์
 
1. นางสาวประไพศรี  สุทน
2. นางสุภาพร  ผาธรรม
 
449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายธนวัฒน์   อ่วมเถื่อน
2. นายราเชนทร์   นาคำ
3. เด็กชายอิทธิพล   พูนทาทอง
 
1. นางสายสมร   เพชรอยู่
2. นางสาวสุพิน   เชื้อจันทร์
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวนทีทิพย์  ฝากาทอง
2. นางสาวประภัสสร  พันที
3. นางสาวไอลดา  ทัศนาลัย
 
1. นางพัชรี  พงกระพันธ์
2. นางวิลาวัลย์  จรูญพิทักษ์พงศ์
 
451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวจุไรวรรณ  แก้วนรสิงห์
2. นางสาวชมพู่  คงเครือ
3. นางสาวเจนจิรา  บัวไข
 
1. นางสาวประไพศรี  สุทน
2. นางสุภาพร  ผาธรรม
 
452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84.67 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายณัฐวุฒิ   บุญรักษา
2. นายนรินทร   คำพวง
3. นางสาวโสภา   สืบเทพ
 
1. นางวนิชา  นาคเป้า
2. นางสาวสุรีวัลย์  ไชยแสนฤทธิ์
 
453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกาญจนา    ศรีอาจ
2. นางสาวประณิตตรา   พั้วทา
3. นางสาวเกลียวคลื่น   สุนาโท
 
1. นางนิษฐเนตร์    พลจรัสวงศ์
2. นางวาณี   คำวิเชียร
 
454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายยงยุทธ  สุนธร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนสะท้าน
3. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีมันตะ
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  ภาวะโคตร
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงดลนภา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. เด็กชายธนบดี  ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวลลิตา  จิตติพิมพ์
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  ภาวะโคตร
 
456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวณัฐริกา  คณาเขว้า
2. นางสาวมาริสา  ปานเหลือ
3. นายอภิวัฒน์  โคฮาด
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  ภาวะโคตร
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธีระพงษ์  จันทร์ป้อม
2. เด็กหญิงปริญาพร  ไชยเลิศ
3. นางสาวรุ่งทิวา  สังฆภูมิ
 
1. นางละออง  ชัยโภชน์
 
458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายปรินทร์  สุวรรณ
2. เด็กชายภัคพล  แสนทวีสุข
3. เด็กชายอภิชาติ  แห่งธรรม
 
1. นายปิยะพงษ์  จันทร์ทรง
2. นางสาวยิ่งมณี  สุวรรณกูฏ
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพล  ภูบุตรตะ
2. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยมาตย์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  บุตรใส
 
1. นางสาวฐนิตา  วัฒนา
2. นางสาววรรณิภา  ไชยบล
 
460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายชวพล  พรมสอน
2. เด็กหญิงวราพร  หาญรบ
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  โชคนอก
 
1. นายกิตติศักดิ์  คำสะอาด
 
461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นายฉัตรไชย  แจ้งไพร
2. นายสหรัฐ  ตันคง
3. เด็กชายอรรถชัย  ภูแสนศรี
 
1. นางวรุณลักษณ์  ภูแป้ง
2. นางสาววิธันยา  เจริญราช
 
462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวนัฐพร  บุญทิพย์
2. นายพิชญา  ศรีใสคำ
3. นางสาวยุพิน  สมศิลา
 
1. นางรัตนา  ชมภูพาน
 
463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวรุ่งนภา  วุฒนา
2. นางสาววรารัตน์  พันธุมี
3. นางสาวเพชรไพลิน  ศรีนาเมือง
 
1. นายปิยะพงษ์  จันทร์ทรง
2. นางสาวยิ่งมณี  สุวรรณกูฏ
 
464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวนันทิดา  แดงสกุล
2. นางสาวสุทิสา  เพิ่มยินดี
3. นางสาวเกศรินทร์  ภิรมย์กิจ
 
1. นายกิตติศักดิ์  คำสะอาด
 
465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นายพงษ์พัฒน์  หมั้นทอน
2. นายพัชรี  ไทธะนุ
3. เด็กหญิงวัชลี  หินอ่อน
 
1. นางอภิฤดี  พิมพิสัย
2. นางอุทัยวรรณ์  ชิณโชติ
 
466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาววันดี  เสาร์แพง
2. เด็กหญิงสมหญิง  รัตนา
3. นางสาวสุภาวดี  ชัยชนะ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สุทธิสำฤทธิ์
2. นางอาภรณ์  มุ่งสุข
 
467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  อ้วนเย็นดี
2. นายปรัญชัย  บุญอุ้ม
3. เด็กหญิงพรพิมล  จันรเสนา
 
1. นางพิชยา  โคตรมงคล
2. นางสุวิมล  รักษาพล
 
468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายธวัชชัย   บ้านศิลา
2. เด็กหญิงสุภาวดี   ชื่นพิบูลย์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   วิชัย
 
1. นางรัชนี   เทศสีหา
2. นางสาวศรัณรัตน์   รัตนธรานนท์
 
469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พวกพูนดี
2. เด็กหญิงนภัสสร  สื่อกลาง
3. เด็กหญิงมิค  ขิขุนทด
 
1. นางจารุรัตน์  ปลื้มชัย
 
470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวมุกดา  หัสถะลา
2. นางสาวอลิษา  อินทะประเสริฐ
3. นางสาวแพรวนภา  สิมมาลา
 
1. นางอภิฤดี  พิมพิสัย
2. นางอุทัยวรรณ์  ชิณโชติ
 
471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวนงลักษณ์   สุทธิศักดิ์
2. นางสาวนฤมล   เพิ่มขุนทด
3. นางสาวนิโลบล   อินเภา
 
1. นางสังเวียน  วัฒนา
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นายนรา  สำรวมจิต
2. นางสาวศิระประภา  มุ่งลา
3. นางสาวสุกัญญา  ยามดี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สุทธิสำฤทธิ์
2. นางอาภรณ์  มุ่งสุข
 
473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.5 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวณัฐริกา  สิงห์วงค์
2. นางสาวธัญลักษณ์  นะคำสี
3. นางสาวปิยะเนตร  ไชยรบ
 
1. นางพิชยา  โคตรมงคล
2. นางสุวิมล  รักษาพล
 
474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88.5 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพิมลวรรณ   วงชาลี
2. นางสาวรัตติกาล   หิตกำปัง
3. นางสาวลีลาวดี   ปาปะเถ
 
1. นางรัชนี   เทศสีหา
2. นางสาวศรัณรัตน์   รัตนธรานนท์
 
475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ    
476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิมพ์ศรี
2. เด็กหญิงรุ่งธิวา  ปิ่นคำ
3. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีมันตะ
 
1. นางสุชาดา  พวงงาม
2. นางสาวเสาวลักษ์  ชาไข
 
477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงดลนภา  อิสรางกูล ณ อยุธยา
2. เด็กชายธนบดี  ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวลลิตา  จิตติพิมพ์
 
1. นางสุชาดา  พวงงาม
2. นางสาวเสาวลักษ์  ชาไข
 
478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวพรวิภา  ชมชัย
2. นางสาวมาริสา  ปานเหลือ
3. นางสาวอังศุมาลี  กุลสุวรรณ
 
1. นางสุชาดา  พวงงาม
2. นางสาวเสาวลักณ์  ชาไข
 
479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงบุษบา  หรดี
3. เด็กหญิงเพ็ญพร  เมืองอินทร์
 
1. นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา
2. นางนวลลักษณ์  นาสมตรึก
 
480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำน้อย
2. เด็กหญิงปนัดดา  ใยโนนตาด
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีษะเกษ
 
1. นางสาววันวิสา  ภิญโญดม
2. นางเพ็ญผกา  บัวอ๊อด
 
481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพร  ชลาลิน
2. เด็กหญิงนัยนา  สังข์วารี
3. เด็กหญิงมุกดา  จันทนะ
 
1. นางจิตรวรรณ  ภูหนองโอง
2. นางสาวชญาพร  พันธุขันธ์
 
482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวพนิดา  เสนาราช
2. นางสาวมณฑาทอง  ปัญญาปรุ
3. นายวินิจ  ปวงขุนทด
 
1. นายจิรพงษ์  กำพุฒกลาง
2. นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่
 
483 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวปรียาภรณ์  โสภาพัฒน์
2. นางสาววิยะดา  แก่นท้าว
3. นางสาวแตงอ่อน  ตันสุ่นอั้น
 
1. นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา
2. นางนวลลักษณ์  นาสมตรึก
 
484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินธิยา
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  เกรงทา
3. นายพงษ์ณฤทธิ์  จำปารี
 
1. นางสาวจิตติมา  เอกโชติ
2. นางอโนชา  ภูนาสอน
 
485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.8 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวพัชรินทร์  วิเชียร
2. นางสาวมณีแก้ว  ตรึงจันทึก
3. นางสาวศิริพร  สัตนาโค
 
1. นางสาววันวิษา  ภิญโญดม
2. นางเพ็ญผกา  บัวอ๊อด
 
486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวชนิดา  หาคีรี
2. นายพัลลภ  มีดี
 
1. นางกัญญา  เป็นสุข
2. นางสาวพัชนีพร  บุญแพง
 
487 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวพรชุตา  ทอนติลา
2. นางสาวอัญชลี  เนตหาญ
 
1. นางกาญจนา  นวภาณพงษ์
2. นางรัตนาภรณ์  ดิษฐบรรจง
 
488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงนิจติญา   บูชาพันธ์
2. เด็กหญิงศิริพร  อ่อนดี
 
1. นางสาวกันต์ธนัท   บุญก้อง
2. นางสาววัชรีญา  คำฝอย
 
489 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.34 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายพรรวินท์  นินใหม่
2. นายราเชนทร์   นาคำ
 
1. นางสายสมร   เพชรอยู่
 
490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.25 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกนกวรรณ   คุ้มหมู่
2. นางสาวปนิดา   มูลอุดม
 
1. นางสาวน้ำฝน   ประทุมชัย
2. นางอารีรัตน์   ศรีกรุงพลี
 
491 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวกิตติยา  อรรคโนมัย
2. นายนนทนันท์  โสละหาร
3. นางสาวอังสุมาลี  กุลสุวรรณ
 
1. นางประภาศรี  พงษ์เกษ
2. นางสาวอภิญญา  กระมูลละคร
 
492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวจันทิมา  เวิดสูงเนิน
2. นายพรชัย  พิมพ์ภักดี
3. นายเกียติศักดิ์  ทำทอง
 
1. นางสาวผกาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์
2. นางสาวอรนุช  ชูวา
 
493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวนงลักษณ์   สุทธิศักดิ์
2. นางสาวนฤมล    เพิ่มขุนทด
3. นางสาวนิโลบล   อินเภา
 
1. นางสังเวียน   วัฒนา
 
494 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นายฐานวัจน์  มุ่งพุทธรักษา
2. เด็กชายพงษ์ไพโรจน์   ภูบุญอ้วน
3. นางสาวสุจิตรา  ภูดารัตน์
 
1. นางขนิษฐา   โสธรรมมงคล
2. นายชนาธิป   กาละพันธ์
 
495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวชลียา  สุบรรทม
2. นางสาวณัฐณิชา  ทองเกษม
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ยศรุ่งเรือง
 
1. นางธิราณี  ภูบาลี
2. นายสมยศ  ภูบาลี
 
496 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายคมกริช  ดาบพิมศรี
2. นายธีระวัฒน์  พันธ์จูม
3. นายประกายแก้ว  เจริญสมบัติ
 
1. นายจันทา  มายอด
2. นางสาวทองประกาย  ใจหาญ
 
497 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวทัศนีย์   ภูหมอก
2. เด็กชายทินกร   จงใจ
3. เด็กชายภูวดล   บุญโฮม
 
1. นายธราธิป   เจริญไชย
2. นางสาววัชรีญา   คำฝอย
 
498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.99 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายจักรกริช  ชินรัตน์
2. นายจักรพงษ์  ลาโภ
3. เด็กชายพีระชัย  ผุยชาคำ
 
1. นายสุรเชษฐ์  คำนนท์
 
499 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวน้ำฝน  เลิศสาธิต
2. นางสาวรสริน  บุญศรีราช
 
1. นางสาวยุพเยาว์  คนซื่อ
2. นางสมัย  แสนโสม
 
500 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงวรรณพร  นวลสุธา
2. เด็กหญิงศุภมาศ  บุญไทย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ยางสันเทียะ
2. นางโสภา  ทองเอี่ยม
 
501 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวนิตยา  เถื่อนมิ่งมาตย์
2. เด็กชายปิ่น  ขุณิกากรณ์
 
1. นางสาวสุพรรณวดี  อิ่มอุรัง
 
502 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ภูมิจันทึก
2. เด็กหญิงมิค  ขิขุนทด
 
1. นางวิกาลดา  บัวกลาง
2. นางสาวสวลี  ศรีนอก
 
503 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกรรภิรมย์   อุปพงษ์
2. นางสาวพรมตา   หันจางสิทธิ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  ก้านพิกูล
2. นางอัชรีย์   บุญหล้า
 
504 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวศิรภัสสร   หาญสงคราม
2. นางสาวโสรยา   ภาสบุตร
 
1. นางกัญญ์กรชวัล   ชูไชยวัฒน์
 
505 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงธนาพร  บุญเคลือบ
2. เด็กหญิงพิกุลแก้ว   คำศรี
 
1. นางนิษฐเนตร์   พลจรัสวงษ์
 
506 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวพรรษสินี  ขำเอนก
2. นางสาวอธิติยา  ดาวเรือง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ยางสันเทียะ
2. นางโสภา  เอี่ยม
 
507 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายพิฑูร   ฝายจะโปะ
2. นางสาวพีรกานต์   จันทร์เปรมเจริญ
 
1. นางวริศายศวี   โพธิ์หอม
 
508 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวทรายทอง  อ่อนเพียง
2. นางสาวอุษา  พรามณ์กระโทก
 
1. นางวิกาลดา  บัวกลาง
2. นางสาวสวลี  ศรีนอก
 
509 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกอบเงิน   จันทาร์
2. นายประดิพัทธ์   จันทร์นาง
 
1. นางสาวกุลธิดา  ก้านพิกูล
2. นางอัชรีย์  บุญหล้า
 
510 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวนทีทิพย์  ฝากาทอง
2. นางสาวเหมือนพลอย  ร่วมสุข
 
1. นางสาวยุพเยาว์  คนซื่อ
2. นางสมัย  แสนโสม
 
511 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายจตุรงค์  สุทธิประภา
2. นางสาวรจนา  มูลมณี
 
1. นางสาวคณิตศาสตร์  บุญพันธ์
 
512 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวศุภราภรณ์   ประดับศรี
2. นางสาวสรัญญา   ไชยวิเศษ
 
1. นางศรีสุดา   สุทธิประภา
 
513 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวมินทรา  สีลาบุตร
2. นางสาวหยกเงิน  นามวิชา
 
1. นางศักดิ์นิดา  บุญนิรันดร์
 
514 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   วิลัยกรวด
 
1. นางสาววริศายศวี   โพธิ์หอม
 
515 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสงมาศ
 
1. นางสาวละออง  เดชะคำภู
 
516 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงภิญญาดา  คุ้มกุดขมิ้น
 
1. นางสาวสวลี  ศรีนอก
 
517 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนุศรา  โคตรศรี
 
1. นางสมัย  แสนโสม
 
518 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายกฤษฎา    ภูมิพนา
 
1. นางสาวศิรินารถ  มุตตะศิริ
 
519 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สมเพชร
 
1. นางศรีสุดา   สุทธิประภา
 
520 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ   สนิทชัย
 
1. นางสาววริศายศวี   โพธิ์หอม
 
521 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายศิริชัย  จันทรักษ์
 
1. นางสาวคณิตศาสตร์  บุญพันธ์
 
522 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวน้ำฝน  เลิศสาธิต
 
1. นางสมัย  แสนโสม
 
523 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงอารียา  สูงห้างหว้า
 
1. นางสาวละออง  เดชะคำภู
 
524 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายธนากร   ทองพิลา
 
1. นางสาวศิรินารถ  มุตตะศิริ
 
525 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวโสรยา  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวสวลี  ศรีนอก
 
526 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงชเนตรตรี   ทองคำ
 
1. นางสาวเนตรนภิส   ปาสาบุตร
 
527 ภาษาต่างประเทศ การสะกดคำตามคำบอก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายกิตติพงษ์  ดอกดก
 
1. Mrs.Maria Lourdes   V. De Quiroz