ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 43 0 0 43 43 0 0 0 43
2 นครราชสีมาปัญญานุกูล 21 11 9 41 54 5 0 3 59
3 การศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 20 6 2 28 16 5 6 1 27
4 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 14 11 8 33 40 3 1 2 44
5 อุบลปัญญานุกูล 12 12 8 32 31 5 1 0 37
6 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 12 9 7 28 34 6 1 3 41
7 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 9 17 13 39 49 13 2 1 64
8 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 8 9 13 30 31 7 1 0 39
9 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 8 5 10 23 40 2 0 5 42
10 การศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 7 7 0 14 8 4 2 0 14
11 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 7 3 10 20 35 8 3 1 46
12 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 5 6 4 15 25 0 0 1 25
13 การศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 2 2 5 9 5 2 2 0 9
รวม 168 98 89 355 411 60 19 17 490