หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอำนาจ ชนชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายจรุงเวทย์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายกมล นัยจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายอุทัย เพชรอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายนิรัติศัย ชินณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวธนาภร ฤธิแผลง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายอนุ เหมือนอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายอุบล ธนาสัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายประสิทธิ์ แสงศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายวิจิตร พิมพ์กรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางเกตอรอินทร์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายไพรัช ศรีพลัง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสิทธิชัย พุฒกลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายนวรัตน์ สมุทรโคตา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายอภิชา ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางสาวทัศนีย์ สิงหวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางอนงค์ พืชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาราชประชานุเคราะห์ 27 คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายสุรศักดิ์ เอนกแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาราชประชานุเคราะห์ 28 คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายวิศิษฎ์ วิทยาวรการ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาราชประชานุเคราะห์ 29 คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาราชประชานุเคราะห์ 32 คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางทวีทรัพย์ นามเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายไชยา หงษ์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางสาวชัญภรณ์ จันทะวัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางสาวพัชนีพร บุญแพง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางสมควร กาญจนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางทองขันฑ์ ชนชนะชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายชาญศิลป์ หร่องบุตรศรี ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นางนฤมล มุสิกวัน ครูโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
49 นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
50 นางธนิษฐา สุรสิทธิ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
51 นางจารุรัตน์ ปลื้มชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
52 นายสมยศ ภูบาลี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
53 นางวิกาลดา บัวกลาง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
54 นายพิสิษฐ์ ขวัญพรม พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
55 นายชัยวุฒิ ทวีศักดิ์ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
56 นางพวงพยอม สอนสุภาพ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
57 นางเพ็ญผกา บัวอ๊อด พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
58 นายสายรุ่ง ลีบ้านลาด พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
59 นางสาววันวิษา ภิญโญดม พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
60 นางเดือนเพ็ญ กลิ่นรื่น พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
61 นางสาวเนตรนภา ตันแผ้ว พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
62 นางสาวสวลี ศรีนอก พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
63 นายปุรินทร์ธนากร ทองหมื่นไวย์ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
64 นางธิราณี ภูบาลี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
65 นางรัชนีกร กุฎีศรี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
66 นางสาวปัทมา บัวมี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
67 นายธานินทร์ บัวอ๊อด พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
68 นายเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
69 นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
70 นายธนบูนณ์ ทองดีนอก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
71 นายเนติ พงษ์ศรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
72 นานถนอมศักดิ์ นาคนวน พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
73 นายสุวัฒน์ ถนอมสัตย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
74 นายบุญประกร พันธุ์พลู ครูผู้ช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
75 นายพิชญุตม์ พงษ์สระพัง ครูอัตราจ้างโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
76 นายปุรินทร์ธนากร ทองหมื่นไวย์ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
77 นายสายรุ่ง ลีบ้านลาด พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
78 นายดำเนิน ดวงมณี พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
79 นายกิตติศักดิ์ เย็นจัตุรัส ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
80 นายกานต์ แซ่ก๋วย ครูอัตราจ้างโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
81 นายรัชพล ปัญญาแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
82 นายชัยวุฒิ ทวีศักดิ์ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
83 นายนิเวช เอ็นดู พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
84 นายพิสิษฐ์ ขวัญพรม พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
85 นายกิตติศักดิ์ คำสะอาด ครูผู้ช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
86 นายสมยศ ภูบาลี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
87 นายสงวนศักดิ์ ศรีวิชัย ครูผู้่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดสถานที่ แสง สี เสียง
88 นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
89 นายจรุงเวทย์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
90 นายปุรินทร์ธนากร ทองหมื่นไวย์ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
91 นายธานินทร์ บัวอ๊อด พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
92 นางสาวอนุธิดา แดงสกุล พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
93 นายพิชญุตม์ พงษ์สระพัง ครูอัตรจ้างโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
94 นายกิตติศักดิ์ เย็นจัตุรัส ครูอัตราจ้างโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
95 นายสมยศ ภูบาลี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
96 นายสงวนศักดิ์ ศรีวิชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
97 นายชาตรี สุทธวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
98 นางอภิชา ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางนันทพร ธงชัยภูมิ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางวิกาลดา บัวกลาง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นางสาวสราญจิต แสนแก้ว ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางสาวสาธิดา เกิดศิริ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางสาววันวิษา ภิญโญดม พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นางเดือนเพ็ญ กลิ่นรื่น พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางทองทิพย์ มาโพนทอง พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางพวงพยอม สอนสุภาพ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นางเพ็ญผกา บัวอ๊อด พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
108 นายรัชพล ปัญญาแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
109 นางวรรณนิษา งามเผ่า พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
110 นางพนิดา กงชัยภูมิ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
111 นางอัศณีย์ เตชสิทธิ์ตรัย พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
112 นายเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
113 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
114 นางลออ ทองดีนอก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
115 นางสาวอนุรักษ์ โชติพันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
116 นางนวลหง ลบหล้า ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
117 นางขวัญฤทัย เทียนไชย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
118 นางสาวสุดารัตน์ นามบันลือ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
119 นางสาวชฏาพร บอกชัยภูมิ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
120 นางสาวนิลุบล สุนันทธาดา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 นางสาวชวัลนุช ชูสกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
122 นางสาวมณีรัตน์ ไตรภู่ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์ชมภู ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
124 นางสาวดวงชนก ลันดา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
125 นายธนบูรณ์ไชย ทองดีนอก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
126 นายภัทรพันธ์ นูชัยภูมิ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
127 นายอุทัย เพชรอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที
128 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที
129 นางคลอรีน คุณารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที
130 นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที
131 นางจำรูญ คำแพง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที
132 นางสาวเสาวภา รุ่งเพ็ญชรารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที
133 นางนิตยา เดชสุภา ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที
134 นางทองขันฑ์ ชนชนะชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที
135 นายภักดี วิชาราช ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที
136 นายดนุพนธ์ เขตคาม ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที
137 นางฤดีวรรณ กายจนสกุล ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที
138 นายสัญญา แสนทวีสุข ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที
139 นางสายสมร เพชรอยู่ ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที
140 นางธนิษฐา สุรสิทธิ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที
141 นางฐิติพรรณ ก้านจักร ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที
142 นางวงจันทร์ บุญเรืองอุดม ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที
143 นายเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
144 นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
145 นายบุญประกร พันธุ์พลู ครูผู้ช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
146 นายรัชชพล ปัญญาแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
147 นางวรรณนิษา งามเผ่า พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
148 นางนันทพร ธงชัยภูมิ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
149 นางวิกาลดา บัวกลาง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
150 นายดำเนิน ดวงมณี พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
151 นายเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ จราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
152 นายสมยศ ภูบาลี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ จราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
153 นายบุญประกร พันธุ์พลู ครูผู้ช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ จราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
154 นายพิชญุตม์ พงษ์สระพัง ครูอัตราจ้างโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ จราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
155 นายปุรินทร์ธนากร ทองหมื่นไวย์ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ จราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
156 นายสายรุ่ง ลีบ้านลาด พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ จราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
157 นายดำเนิน ดวงมณี พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ จราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
158 นายกิตติศักดิ์ เย็นจัตุรัส ครูอัตราจ้างโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ จราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
159 นายกานต์ แซ่ก๋วย ครูอัตราจ้างโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ จราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
160 นายรัชพล ปัญญาแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ จราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
161 นายธานินทร์ บัวอ๊อด พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ จราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
162 นายชัยวุฒิ ทวีศักดิ์ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ จราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
163 นายนิเวช เอ็นดู พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ จราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
164 นายพิสิษฐ์ ขวัญพรม พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ จราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
165 นายกิตติศักดิ์ คำสะอาด ครูผู้ช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ จราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
166 นายสงวนศักดิ์ ศรีวิชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ จราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
167 นางธนิษฐา สุรสิทธิ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
168 นางพนิดา กงชัยภูมิ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
169 นางวิกาลดา บัวกลาง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
170 นางอัศนีย์ เตชสิทธิ์ตรัย พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
171 นางเดือนเพ็ญ กลิ่นรื่น พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
172 นางทองทิพย์ มาโพนทอง พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
173 นางพัชราภร เอ็นดู ครูอัตราจ้างโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
174 นางจารุรัตน์ ปลื้มชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
175 นางสาวสราญจิต แสนแก้ว ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
176 นายเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
177 นายสมยศ ภูบาลี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
178 นายสงวนศักดิ์ ศรีวิชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
179 นายพิสิษฐ์ ขวัญพรม พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
180 นางเดือนเพ็ญ กลิ่นรื่น พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
181 นายกานต์ แซ่ก๋วย ครูอัตราจ้างโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
182 นางธนิษฐา สุรสิทธิ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
183 นายดำเนิน ดวงมณี พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
184 นายอำนาจ ชนชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
185 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
186 นายจรุงเวทย์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
187 นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
188 นายอำนาจ ชนชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
189 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
190 นางกัลยาณี ธนาสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
191 นางคลอรีน คุณารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
192 นางสาวพรวิจิตร ชาติชำนาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
193 นายดาวเทียม บับที รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
194 นางสาวกชพร พุทธจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
195 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
196 นายอาทิตย์ อุษาวรกิจ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
197 นางสาวอนัญญา บัวเทิง พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
198 นายปุรินทร์ธนากร ทองหมื่นไวย์ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
199 นายนิเวช เอ็นดู พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
200 นายบุญประกร พันธุ์พลู ครูผู้ช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
201 นายอาทิตย์ อุษาวรกิจ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
202 นางสาวอนัญญา บัวเทิง พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
203 นายปุรินทร์ธนากร ทองหมื่นไวย์ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
204 นายนิเวช เอ็นดู พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
205 นายนิเวช เอ็นดู พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
206 นายบุญประกร พันธุ์พลู ครูผู้ช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
207 นายเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
208 นายขจรยศ จันทมุณี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
209 นายจันทา มายอด พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
210 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
211 นางคลอรีน คุณารักษ์ รองโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
212 นายขจรยศ จันทมุณี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
213 นายจันทา มายอด พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
214 นางสาวน้ำหวาน ชาวเลาขวัญ นักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยราชสุดาฯ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
215 นางสาววีณา จันทร์งาม นักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยราชสุดาฯ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
216 นายสายรุ่ง ลีบ้านลาด พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
217 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
218 นางคลอรีน คุณารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
219 นางสาวน้ำหวาน ชาวเลาขวัญ นักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
220 นางสาววีณา จันทร์งาม นักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
221 นายสายรุ่ง ลีบ้านลาด พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
222 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
223 นายบรรจบ ทีบุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
224 นายพันศักดิ์ วงศ์ตะวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
225 นางพิญญา ใจมาลัย ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
226 นางลาวัลย์ ทีบุญมา ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
227 นางสาววิภาดา เศษบุปผา ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
228 นายทวีนันท์ วิทักษบุตร ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
229 นางสาวปัทมา บัวมี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
230 นางจารุรัตน์ ปลื้มชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
231 นางธนิษฐา สุรสิทธิ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
232 นางนันทพร ธงชัยภูมิ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
233 นายบุญประกร พันธุ์พลู ครูผู้ช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
234 นางเพ็ญผกา บัวอ๊อด พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
235 นางสาวเนตรนภา ตันแผ้ว พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
236 นายชัยวุฒิ ทวีศักดิ์ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
237 นางสาวสวลี ศรีนอก พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
238 นายสายรุ่ง ลีบ้านลาด พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
239 นายปุรินทร์ธนากร ทองหมื่นไวย์ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
240 นางสาวปัทมา บัวมี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
241 นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
242 นางธิราณี ภูบาลี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
243 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการเวทีกลาง
244 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการเวทีกลาง
245 นายสมยศ ภูบาลี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการเวทีกลาง
246 นายชัยวุฒิ ทวีศักดิ์ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการเวทีกลาง
247 นายดำเนิน ดวงมณี พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการเวทีกลาง
248 นายดำเนิน ดวงมณี พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการเวทีกลาง
249 นายบรรจบ ทีบุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการเวทีกลาง
250 นายอำนาจ ชนชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ทักษะวิชาการ
251 นางกัลยาณี ธนาสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ทักษะวิชาการ
252 นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ทักษะวิชาการ
253 นางสาวปัทมา บัวมี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ทักษะวิชาการ
254 นางพิญญา ใจมาลัย ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ทักษะวิชาการ
255 นางสาวเชาวนี นาโควงศ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ทักษะวิชาการ
256 นางสาวกรรณิการ์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ทักษะวิชาการ
257 นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/ทักษะอาชีพ
258 นางสาวพัชนีพร บุญแพง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/ทักษะอาชีพ
259 นางรัชนีกร นาดี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/ทักษะอาชีพ
260 นางลาวัลย์ ทีบุญมา ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/ทักษะอาชีพ
261 นางพวงพยอม สอนสุภาพ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/ทักษะอาชีพ
262 นายปุรินทร์ธนากร ทองหมื่ยไวย์ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/ทักษะอาชีพ
263 นางนันทพร ธงชัยภูมิ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/ทักษะอาชีพ
264 นายอุทัย เพชรอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
265 นางวงจันทร์ บุญเรืองอุดม ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
266 นางสาวเชาวนี นาโควงศ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
267 นางฐิติพรรณ ก้านจักร ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
268 นางวราภรณ์ ไกรคุ้ม ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
269 นางสุภัทร ภูจิตร ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
270 นางสายสมร เพชรอยู่ ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
271 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ทักษะเคลื่อนไหว
272 นางคลอรีน คุณารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ทักษะเคลื่อนไหว
273 นายกิตติศักดิ์ คำสะอาด ครูผู้ช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ทักษะเคลื่อนไหว
274 นายรัชพล ปัญญาแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ทักษะเคลื่อนไหว
275 นายพิสิษฐ์ ขวัญพรม พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ทักษะเคลื่อนไหว
276 นายชินกร คำภูธร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ทักษะเคลื่อนไหว
277 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
278 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
279 นายบุญส่ง ขนานแข็ง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
280 นางพนิดา กงชัยภูมิ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
281 นางสาวสราญจิต แสนแก้ว ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
282 นางคลอรีน คุณารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
283 นายอุทัย เพชรอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/ทักษะเคลื่อนไหว
284 นางวงจันทร์ บุญเรืองอุดม ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/ทักษะเคลื่อนไหว
285 นางวราภรณ์ ไกรคุ้ม ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/ทักษะเคลื่อนไหว
286 นายสกล ดาบลาอำ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/ทักษะเคลื่อนไหว
287 นางเกวลี ทัพวิชัย ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/ทักษะเคลื่อนไหว
288 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมร ธานีวรรณ พนักงานราชการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/ทักษะเคลื่อนไหว
289 นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/ทักษะเคลื่อนไหว
290 นายอุทัย เพชรอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
291 นางนิตยา เดชสุภา ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
292 นางฐิติพรรณ ก้านจักร ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
293 นางวราภรณ์ ไกรคุ้ม ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
294 นางสายสมร เพชรอยู่ ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
295 นางธิราณี ภูบาลี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
296 นางวงจันทร์ บุญเรืองอุดม ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
297 นายกมล นัยจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
298 นายสุพจน์ เขตอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
299 นางภัทรภา สีแก่ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
300 นางสาวอนุธิดา แดงสกุล พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
301 นางสาวสวลี ศรีนอก พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
302 นางสมัย แสนโสม ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]