หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-esan62

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางสาวเบญจมาศ ตันวรรณรักษ์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกุลประธาน
2. นายอัครินทร์ จิระเศรษฐสิริโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นางสาวช่อราตรี แสนแก้วโรงเรียนโสตึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาดโรงเรียนโสตึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา ล้นเหลือโรงเรียนโสตึกษาจังหวัดอุดรธานีเลขานุการ
เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6
1. นางสาวเตือนจิต มูลอินทร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาประธาน
2. นางเกวลี เมืองศรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาเลขานุการ
เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวเตือนจิต มูลอินทร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาประธาน
2. นางนิศากร จิติวงค์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวสุนารี โนรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเลขานุการ
เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวเตือนจิต มูลอินทร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดประธาน
2. นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมากรรมการ
3. นางเกวลี เมืองศรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางละเอียด หงส์มณีโรงเรียนประธาน
2. นางสาววรรทนา พานิชศิริโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาววิกานดา ฤทธิเดชโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาเลขานุการ
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางละเอียด หงส์มณีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดประธาน
2. นางสาววรรทนา พานิิชศิริโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาววิกานดา ฤทธิเดชโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาเลขานุการ
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางอรนงค์ คัดทะจันทร์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางสาวศิรินทรารัศม์ เจริญศักดิ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางน้อมจิต ยิ้มชัยภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ คัดทะจันทร์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางสาวศิรินทรารัศม์ เจริญศักดิ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางน้อมจิต ยิ้มชัยภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางอรอนงค์ คัดทะจันทร์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
2. นางสาวศิรินทรารัศม์ เจริญศักดิ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางน้อมจิต ยิ้มชัยภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9กรรมการ
จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิไลพร ปะทะวังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารประธาน
2. นางสาวนิศากร จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านท่าวังย่างควายกรรมการ
3. นายสุทิตย์ สิมมาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นางฐิติพรรณ ก้านจักรโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาววีรยา โพธิ์เงินโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
6. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
7. นายสายรุ่ง ลีบ้านลาดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
8. นายคมกริช ศรีทองแดงวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางรัชฎา ขวัญกลางโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมป์ประธาน
2. นางปาริชาติ เมืองพันธ์โรงเรียนหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
3. นางฐิติพรรณ ก้านจักรโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวประไพศรี สุทนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางบุญโฮม โนนทนวงษ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
6. นางเจียมจิตร จำนงชอบโรงเรียนบ้านหนองแดงเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางรัชฎา ขวัญกลางโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมป์ประธาน
2. นางปาริชาติ เมืองพันธ์โรงเรียนบบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
3. นางฐิติพรรณ ก้านจักรโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวประไพศรี สุทนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางบุญโฮม โนนทนวงษ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
6. นางเจียมจิตร จำนงชอบโรงเรียนบ้านหนองแดงเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางรัชฎา ขวัญกลางโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมป์ประธาน
2. นางปาริชาติ เมืองพันธ์โรงเรียนบบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
3. นางฐิติพรรณ ก้านจักรโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวประไพศรี สุทนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางบุญโฮม โนนทนวงษ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
6. นางเจียมจิตร จำนงชอบโรงเรียนบ้านหนองแดงเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ชาไขโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางเข็มจิรา่ ดอนสระคูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสิรินันท์ สุรไพทูรย์ แซ่ผุงศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ชาไขโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางเข็มจิรา ดอนสระคูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสิรินันท์ สุรไพทูรย์ แซ่ผุงศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ชาไขโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางเข็มจิรา ดอนสระคูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางเข็มจิรา สุรไพทูรย์ แซ่ผุงศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิญญา ใจมาลัยโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธาน
2. นางนวลลักษณ์ นาสมตรึกโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวมาลี นิลล้อมโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพิญญา ใจมาลัยโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธาน
2. นางนวลลักษณ์ นาสมตรึกโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวมาลี นิลล้อมโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางพิญญา ใจมาลัยโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธาน
2. นางนวลลักษณ์ นาสมตรึกโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวมาลี นิลล้อมโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนี หินวิเศษโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นายปารเมษฐ์ แก้วสมุทรโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
3. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนี หินวิเศษโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นายปารเมษฐ์ แก้วสมุทรโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
3. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนี หินวิเศษโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นายปารเมษฐ์ แก้วสมุทรโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
3. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอนุภาพ ธาตุทำเลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธาน
2. นางสาวฐิติชญา ดวงติ๊บโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสุนภา ทองเอี่ยมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางนัยนา คำพุทธโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวทองประกาย ใจหาญโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารเลขานุการ
เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอนุภาพ ธาตุทำเลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธาน
2. นางสาวฐิติชญา ดวงติ๊บโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสุนภา ทองเอี่ยมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางนัยนา คำพุทธโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวทองประกาย ใจหาญโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารเลขานุการ
เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางอนุภาพ ธาตุทำเลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธาน
2. นางสาวฐิติชญา ดวงติ๊บโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสุนภา ทองเอี่ยมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางนัยนา คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวทองประกาย ใจหาญโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารเลขานุการ
การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤษณา ล้นเหลือโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธาน
2. นางกนกอร อาจวิชัยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวปภาวรินทร์ กองอินทร์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวพนิดา ฉิ่งวัฒนกูลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางชุติพร ไชยเชาว์โรจน์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาววีณา จันทร์งามนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดาฯมหาวิทยาลัยมหิดลเลขานุการ
การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษณา ล้นเหลือโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธาน
2. นางกนกอร อาจวิชัยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวปภาวรินทร์ กองอินทร์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวพนิดา ฉิ่งวัฒนกูลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางชุติพร ไชยเชาว์โรจน์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาววีณา จันทร์งามนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดาฯมหาวิทยาลัยมหิดลเลขานุการ
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธาชินี สารปรับโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
2. นางประภาศรี พงษ์เกษโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อพระคาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9กรรมการ
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาชินี สารปรับโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางประภาศรี พงษ์เกษโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อพระคาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธาชินี สารปรับโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางประภาศรี พงษ์เกษโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อพระคาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมร ศรัทธาผลโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธาน
2. นางสรวงสุดา มูลมาโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ โงสันเทียะโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสมร ศรัทธาผลโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธาน
2. นางสรวงสุดา มูลมาโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ โงสันเทียะโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายวริณกร บุตรสาธรรมโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางสาวอภิญญา กระมูลละครโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางอาภาภัทร ชาญนุวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายวริณกร บุตรสาธรรมโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางสาวอภิญญา กระมูลละครโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางอาภาภัทร ชาญนุวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายวริณกร บุตรสาธรรมโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางสาวอภิญญา กระมูลละครโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางอาภาภัทร ชาญนุวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางศกดิ์นิดา บุญนิรันดร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดประธาน
2. นางทวีทรัพย์ นามเกียรติโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวรัชนีฉาย กุลสาร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดประธาน
2. นางทวีทรัพย์ นามเกียรติโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวรัชนีฉาย กุลสาร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดประธาน
2. นางทวีทรัพย์ นามเกียรติโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวรัชนีฉาย กุลสาร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางนฤมล มุสิกวันโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางจิตรลดา ประเสริฐนูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางวิชุดา โชคภูเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มุสิกวันโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางจิตรลดา ประเสริฐนูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางวิชุดา โชคภูเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางนฤมล มุสิกวันโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางจิตรลดา ประเสริฐนูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางวิชุดา โชคภูเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สานคล่องโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาประธาน
2. นางสาวกชนา ฤทธิขาบโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวรัชนีฉาย กุลสาร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สานคล่องโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาประธาน
2. นางสาวกชนา ฤทธิขาบโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวรัชนีฉาย กุลสาร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายวิชัย สานคล่องโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาประธาน
2. นางสาวกชนา ฤทธิขาบโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวรัชนีฉาย กุลสาร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางทวีทรัพย์ นามเกียรติโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาประธาน
2. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวเตือนจิต มูลอินทร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางทวีทรัพย์ นามเกียรตืโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาประธาน
2. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวเตือนจิต มูลอินทร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางทวีทรัพย์ นามเกียรติโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาประธาน
2. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวเตือนจิต มูลอินทร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไชยา หงษ์มณีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นางสาววรรทนา พานิิชศิริโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางนิศากร จิติวงค์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนี หินวิเศษโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นายณัฐพล เช่งกิ้มโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวรัชนีฉาย กุลสาร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนี หินวิเศษโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นายณัฐพล เช่งกิ้มโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวรัชนีฉาย กุลสาร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนี หินวิเศษโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นายณัฐพล เช่งกิ้มโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวรัชนีฉาย กุลสาร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาประธาน
2. นางนิศากร จิติวงค์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวสุนารี โนรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเลขานุการ
ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาประธาน
2. นางนิศากร จิติวงค์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวสุนารี โนรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเลขานุการ
ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาประธาน
2. นางนิศากร จิติวงค์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวสุนารี โนรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายคำสิงห์ กองแสนสีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นายนพพล มนตรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวสมปราถนา ชมภูคำโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายคำสิงห์ กองแสนสีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นายนพพล มนตรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวสมปราถนา ชมภูคำโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายคำสิงห์ กองแสนสีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นายนพพล มนตรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวสมปราถนา ชมภูคำโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเดชา ชัยโยบัวโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีประธาน
2. นางสาวเชาวนี นาโควงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ เค้าคำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวอาภาภรณ์ มะลิซ้อนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางฤดีวรรณ กาญจนสกุลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
6. นางสายสมร เพชรอยู่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนารี โนรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นายเฉลิมพร นันตาเรือนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางละเอียด หงษ์ณีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนารี โนรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นายเฉลิมพร นันตาเรือนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางละเอียด หงษ์ณีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนารี โนรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นายเฉลิมพร นันตาเรือนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางละเอียด หงษ์ณีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกษม ภิญโญภาพโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวยุพเยาว์ คนซื่อโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา บัวเทิงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นายนวพล สอนวิชาโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
5. นายเฉลิมศักดิ์ เสริมผลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
6. นางขนิษฐา โสธรรมมงคลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
7. นางกัญญ์กรชวัล ชูไชยวัฒน์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอโนชา ภูนาสอนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวรุ่งริยา จิตระวังโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางดาหวัน มาภิรมย์โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอโนชา ภูนาสอนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวรุ่งริยา จิตระวังโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางดาหวัน มาภิรมย์โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางอโนชา ภูนาสอนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวรุ่งริยา จิตระวังโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางดาหวัน มาภิรมย์โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางวราภรณ์ ไกรคุ้มโรงเรียนนคราาชสีมาปัญญานุกูลประธาน
2. นายบุญเลิศ อังคเนตรโรงเรียนกาฬสินธุิ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวัฒนา ศิริกำเนิดโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลดาวัลย์ อุ่นคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองประธาน
2. นางวัฒนา ศิริกำเนิดโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา นูเรโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางศิริพร อุ่นไธสงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางลดาวัลย์ อุ่นคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองประธาน
2. นางวัฒนา ศิริกำเนิดโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา นูเรโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางศิริพร อุ่นไธสงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางลดาวัลย์ อุ่นคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองประธาน
2. นางวัฒนา ศิริกำเนิดโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา นูเรโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางศิริพร อุ่นไธสงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ สูงนารถโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นางปิยะดา ธนวัฒน์โอฬารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางละเอียด หงษ์ณีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิศ สูงนารถโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นางปิยะดา ธนวัฒน์โอฬารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางละเอียด หงษ์ณีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวสมพิศ สูงนารถโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นางปิยะดา ธนวัฒน์โอฬารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวละเอียด หงษ์ณีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเลขานุการ
การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุรัตน์ ปลื้มชัยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิประธาน
2. นางสาววีณา จันทร์งามนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดาฯกรรมการ
3. นายสายรุ่ง ลีบ้านลาดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณัฏฐยาภรณ์ โสภาคโรงเรียนบ้านกุดไผ่ประธาน
2. นายพิสิษฐ์ ขวัญพรมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ ศรีวิชัยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางชนากานต์ นนทะสรโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธาน
2. นายยุทธนา พิมพ์ศรีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นางอนุภาพ ธาตุทำเลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางเกษแก้ว บุญบาลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
5. นางสุวรรณา วรบุตรโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
6. นายอริยะ ขวัญทรงสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิกรรมการ
7. นางเกวลี ทัพวิชัยโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริเกษ ประเสริฐศรีโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธาน
2. นายวีระพงศ์ เฉลิมหมู่สถาบันกาารพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวจุฑามณี เสาระโสโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนันทิยา สอยโวโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวสราญจิต แสนแก้วโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชนากานต์ นนทะสรโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธาน
2. นางเกษแก้ว บุญบาลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสุวรรณา วรบุตรโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายยุทธนา พิมพ์คีรีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางสโรชา เอกอำพันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
6. นายสากล ดาบลาอำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
7. นางเกวลี ทัพวิชัยโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
แอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรอนงค์ คัดทะจันทร์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางสาวศิรินทรารัศม์ เจริญศักดิ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวฉันทนา วิทักษบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
กิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางนิตยดา อ้อเอก โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธาน
2. นายอริยะ ขวัญทรงสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ กรรมการ
3. นางชนากานต์ นนทะสร โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางลาวัลย์ ทีบุญมาโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล กรรมการ
5. นายดำเนิน ดวงมณี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เลขานุการ
การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอัญอานัณท์ รัตนะดิสรณ์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางอรทัย บับทีโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจิตติมา เอกโชติโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางเกษแก้ว บุญบาลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
5. นายคมกริช ศรีทองแดงวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิกรรมการ
การเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทวีทรัพย์ นามเกียรติโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาประธาน
2. นายคันธง ดำรงศาสตร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
3. นางแสงเดือน ไชยศรโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวกชนก ฤทธิขาบโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาเลขานุการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวกชนก ฤทธิขาบโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาเลขานุการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นประธาน
2. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวกชนก ฤทธิขาบโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางวีณา จะชาลีโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฎฐ์ชุดา ชาวบ้านตาดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางพิไลพร ปะทะวังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางสาวรุ่งทิพ เอิบพรมราชโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวปนัดดา แสนประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายปรเมศร์ บุบผาวัลย์โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางวีณา จะชาลีโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฎฐ์ชุดา ชาวบ้านตาดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางพิไลพร ปะทะวังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวบุญญาภรณ์ พรหมบูรมย์โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวธนพร สมวงษ์โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลเลขานุการ
การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางวีณา จะชาลีโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฎฐ์ชุดา ชาวบ้านตาดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางพิไลพร ปะทะวังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารเลขานุการ
การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายตรรกวิทย์ สุรสิทธิ์นักบริหารงานทั่วไป อบต.บ้านเล่าประธาน
2. นายชัชชัย คำน้อยโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวศิริกัญญา เพชรนอกโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตสึกษาจังหวัดขอนแก่นประธาน
2. นางขนิษฐา หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายฉันทะ สีแก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
4. นายธนากรณ์ เจริญชัยโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ มิตรชื่นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
6. นางสาวระพีพรรณ ระวังดีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
7. นายนิเวช เอ็นดูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
8. นางอรุณี ศิริกุลศุนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายพงษ์พัฒน์ กล้ารอดโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายวีระศักดิ์ สารกรณ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวนิรมล หลักหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พัฒน์ กล้ารอดโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายวีระศักดิ์ สารกรณ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวนิรมล หลักหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายพงษ์พัฒน์ กล้ารอดโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ สารกรณ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวนิรมล หลักหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9กรรมการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอุเทน โขดสันเทียะโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธาน
2. นายชัยชุมพล มหาพรหมโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางหรรษา บัวสระโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามเลขานุการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายอุเทน โขดสันเทียะโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธาน
2. นายชัยชุมพล มหาพรหมโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางหรรษา บัวสระโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามเลขานุการ
วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธาน
2. นางขนิษฐา หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายฉันทะ สีแก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
4. นายธนากรณ์ เจริญชัยโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ มิตรชื่นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
6. นางสาวระพีพรรณ ระวังดีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
7. นายนิเวช เอ็นดูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
8. นางอรุณี ศิริกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธาน
2. นางขนิษฐา หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายฉันทะ สีแก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
4. นายธนากรณ์ เจริญชัยโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ มิตรชื่นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
6. นางสาวระพีพรรณ ระวังดีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
7. นายนิเวช เอ็นดูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
8. นางอรุณี ศิริกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายพงษ์พัฒน์ กล้ารอดโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายวีระศักดิ์ สารกรณ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางอนงค์ คะเซ็นแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พัฒน์ กล้ารอดโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายวีระศักดิ์ สารกรณ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางอนงค์ คะเซ็นแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายพงษ์พัฒน์ กล้ารอดโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายวีระศักดิ์ สารกรณ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางอนงค์ คะเซ็นแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุเทน โขดสันเทียะโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธาน
2. นายทิวาศักดิ์ เจนเชียวชาญโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวรณี เลิศสรรสิริโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่เลขานุการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอุเทน โขดสันเทียะโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธาน
2. นายทิวาศักดิ์ เจนเชียวชาญโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวรณี เลิศสรรสิริโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่เลขานุการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายอุเทน โขดสันเทียะโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธาน
2. นายทิวาศักดิ์ เจนเชียวชาญโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวรณี เลิศสรรสิริโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่เลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธาน
2. นางขนิษฐา หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายฉันทะ สีแก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
4. นายธนากรณ์ เจริญชัยโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ มิตรชื่นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
6. นางสาวระพีพรรณ ระวังดีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
7. นายนิเวช เอ็นดูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
8. นางอรุณี ศิริกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
2. นางขนิษฐา หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายฉันทะ สีแก่โรงเรียนดสตศึกษามุกดาหารกรรมการ
4. นายธนากรณ์ เจริญชัยโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ มิตรชื่นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
6. นางสาวระพีพรรณ ระวังดีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
7. นายนิเวช เอ็นดูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
8. นางอรุณี ศิริกุลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9กรรมการ
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายนาวิน โพละสัยโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางสาวภาวดี นาผมโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ตะวันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายนาวิน โพละสัยโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางสาวภาวดี นาผมโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ตะวันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธาน
2. นางสาวเบญจมาศ ตันวรรณรักษ์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวรรณนิษา งามเผ่าโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวชญานิศ ทะนันไชยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นเลขานุการ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธาน
2. นางสาวเบญจมาศ ตันวรรณรักษ์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวรรณนิษา งามเผ่าโรงเรียโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นายคมกริช ศรีทองแดงวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวชญานิศ ทะนันไชยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นเลขานุการ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธาน
2. นางวรรณนิษา งามเผ่าโรงเรียนศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ตันวรรณรักษ์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายคมกริช ศรีทองแดงวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวชญานิศ ทะนันไชยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นเลขานุการ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธาน
2. นางสาวเบญจมาศ ตันวรรณรักษ์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวชญานิศ ทะนันไชยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นายคมกริช ศรีทองแดงวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิกรรมการ
5. นางวรรณนิษา งามเผ่าโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธาน
2. นางขนิษฐา หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายฉันทะ สีแก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
4. นายธนากรณ์ เจริญชัยโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ มิตรชื่นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
6. นางสาวระพีพรรณ ระวังดีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
7. นายนิเวช เอ็นดูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
8. นางอรุณี ศิริกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
การแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวราภรณ์ ดีจรัสโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธาน
2. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นายคมขาญ ศรีเมืองบุญโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นเลขานุการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สิงห์ปัญญาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายไพศาล วิเศษแก้วโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายคธาวุธ อักษรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สิงห์ปัญญาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายไพศาล วิเศษแก้วโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายคธาวุธ อักษรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ สิงห์ปัญญาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายไพศาล วิเศษแก้วโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางกาญจนา กระจ่างโพธิ์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายชัยวุฒิ ทวีศักดิ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
5. นายคธาวุธ อักษรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายฤทธิ์เดชา จุฬากุลโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธาน
2. นายชัยวุฒิ ทวีศักดิ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นายกำพล พัฒนโพธิ์โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลเลขานุการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายฤทธิ์เดชา จุฬากุลโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธาน
2. นายชัยวุฒิ ทวีศักดิ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นายกำพล พัฒนโพธิ์โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลเลขานุการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายฤทธิ์เดชา จุฬากุลโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธาน
2. นางกาญจนา กระจ่างโพธิ์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ ทวีศักดิ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นายกำพล พัฒนโพธิ์โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลเลขานุการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ กุมลาชัยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาประธาน
2. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวพรธวัล อุปศรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ กุมลาชัยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาประธาน
2. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวพรธวัล อุปศรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ กุมลาชัยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาประธาน
2. นายปรีชา อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวพรธวัล อุปศรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุปราณี มาศวรรณาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายจำลอง สัตบุตรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาววิชุนันท์ เชื้อเจริญศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ สิงหาราโทผู้จัดการร้านนาฏศิลป์นพรัตน์ประธาน
2. นางวรรณนิษา งามเผ่าโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสายทอง สิทธิโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวกนกพิชญ์ จันทาโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ สิงหาราโทผู้จัดการร้านนาฏศิลป์นพรัตน์ประธาน
2. นางวรรณนิษา งามเผ่าโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสายทอง สิทธิโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวกนกพิชญ์ จันทาโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ หงษ์โพธิ์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยาประธาน
2. นายภานุเดชา ภะวะพินิจโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
3. นางสาววริศายศวี โพธิ์หอมโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ปะทะวังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารเลขานุการ
การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายเสถียรพงษ์ บุษราคัมโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายภิญโญ แสงสกุลโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายวรพล ธุลีจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายเสถียรพงษ์ บุษราคัมโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายภิญโญ แสงสกุลโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายวรพล ธุลีจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ หงษ์โพธิ์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยาประธาน
2. นายภานุเดชา ภะวะพินิจโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช สลิดกุลวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิเลขานุการ
โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ มิ่งสกุลโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายเสถียรพงษ์ บุษราคัมโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล พรมสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ มิ่งสกุลโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายเสถียรพงษ์ บุษราคัมโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล พรมสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกมลวรรณ หงษ์โพธิ์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยาประธาน
2. นายคำภู สีพั้วฮามโรงเรียนโป่งนกวิทยากรรมการ
3. นายภานุเดชา ภะวะพินิจโรงเรียนไตรคามวิทยาเลขานุการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ มิ่งสกุลโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายภิญโญ แสงสกุลโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ คุณโณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ มิ่งสกุลโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายภิญโญ แสงสกุลโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ ุคุณโณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9เลขานุการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวพรหมภัสสร ศรีชาตินันท์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธาน
2. นายธีรยุทธ คงวิสิทธิ์โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ เต็งชัยภูมิวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิกรรมการ
4. นายฤทธิ์เดชา จุฬากุลโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลเลขานุการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวพรหมภัสสร ศรีชาตินันท์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธาน
2. นายธีรยุทธ คงวิสิทธิ์โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ เต็งชัยภูมิวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิกรรมการ
4. นายฤทธิ์เดชา จุฬากุลโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจิรวรรณ สำราญพิศโรงเรียนชุชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ประธาน
2. นายณัฐภัทร์ สุขพรรณ์โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางนพรัตน์ แตงเงินโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่าเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางจิราวรรณ สำราญพิศโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ประธาน
2. นางนพรัตน์ แตงเงินโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่ากรรมการ
3. นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ตสังกัด สพม.30เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พัฒน์ กล้ารอดโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษ์ ชาไขโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายณัฐภัทร สุขพรรณ์โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่)เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ชาไขโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายพงษ์พัฒน์ กล้ารอดโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายณัฐภัทร สุขพรรณ์โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่)เลขานุการ
งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ ทีบุญมาโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธาน
2. นางปราณีต ประครองพันธ์โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาคโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางลาวัลย์ ทีบุญมาโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธาน
2. นางปราณีต ประครองพันธ์โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาคโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกฤษณา โพธิ์เกตุโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดประธาน
2. นายวิชัย สานคล่องโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมากรรมการ
3. นายคันธง ดำรงศาสตร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเลขานุการ
งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางจิรวรรณ สำราญพิศโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ประธาน
2. นางนพรัตน์ แตงเงินโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่ากรรมการ
3. นางสาววริศายศวี โพธิ์หอมโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ เค้าคำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ มิตรชื่นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีเลขานุการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางปราณี หงษ์สุวรรณโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร)ประธาน
2. นางนพรัตน์ แตงเงินโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่ากรรมการ
3. นางสาวอรนุช ชูวาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์เลขานุการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางปานชนก มนตรีภักดีโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางสาวภาวดี นาผมโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางปราณี พงศ์สุวรรณโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่)เลขานุการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางปานชนก มนตรีภักดีโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางสาวภาวดี นาผมโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางปราณี พงษ์สุวรรณโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่)เลขานุการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกัลยารัตน์ ภูงามทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวฐนิตา วัฒนาโรงเรียนกาฬสินธุืปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ฦาชาโรงเรียนเกษตรศิลป์วิทยาเลขานุการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางกัลยารัตน์ ภูงามทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวฐนิตา วัฒนาโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ฦาชาโรงเรียนเกษตรศิลป์วิทยาเลขานุการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทิพสอน เรืองไชยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดประธาน
2. นางสาวสมปราถนา ชมภูคำโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
3. นายคันธง ดำรงศาสตร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเลขานุการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางปราณี พงษ์สุวรรณโรงเรียนเทศบาล3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร)ประธาน
2. นางประกาย บำเรอโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสุภาพร ผาธรรมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางรจนี วิริยะสินธุ์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางพัชรี พงกระพันธ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารเลขานุการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางสาวสุธาชินี สารปรังโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางพวงพยอม สอนสุภาพโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางสาวสุธาชินี สารปรับโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางพวงพยอม สอนสุภาพโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกัลยารัตน์ ภูงามทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธาน
2. นางชุติมา ภูขันสูงโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางนิตยา เดชสุภาโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางกัลยารัตน์ ภูงามทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธาน
2. นางชุติมา ภูขันสูงโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางนิตยา เดชสกุลโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
การทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทิพสอน เรืองไชยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดประธาน
2. นางสาวสมปราถนา ชมภูคำโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
3. นางวิกานดา ฤทธิเดชโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาเลขานุการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางจำนงค์ บำรุงชัยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิประธาน
2. นางสาวศิริวรรณ กิตติทองวิรกษ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นางสังเวียน วัฒนาโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ศรีกรุงพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นเลขานุการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางอรทัย ทาทิพย์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิประธาน
2. นางสาวประไพศรี สุทนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นางสาวสุพิน เชื้อจันทร์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางนิตยา ไผ่เฉลิมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นเลขานุการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางจิตรลดา ประเสริฐนูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายสรศักดิ์ นิมากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางจำนงค์ บำรุงชัยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเลขานุการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางจิตรลดา ประเสริฐนูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายสรศักดิ์ นิมากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางจำนงค์ บำรุงชัยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเลขานุการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางจิตรลดา ประเสริฐนูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นายสรศักดิ์ นิมากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางจำนงค์ บำรุงชัยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเลขานุการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอรทัย ทาทิพย์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิประธาน
2. นายนิรพล บุญทาพนักงานพิมพ์อักษรเบร์ลกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ทีบุญมาโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลเลขานุการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางอรทัย ทาทิพย์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิประธาน
2. นายนิรพล บุญทาพนักงานพิมพ์อักษรเบร์ลกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ทีบุญมาโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลเลขานุการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางจำนงค์ บำรุงชัยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิประธาน
2. นางอาภรณ์ มุ่งสุขโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นางสังเวียน วัฒนาโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ์ ชินโชติโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารเลขานุการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางจำนงค์ บำรุงชัยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิประธาน
2. นางอาภรณ์ มุ่งสุขโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นางสังเวียน วัฒนาโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ์ ชินโชติโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารเลขานุการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางสาวสุธาชินี สารปรังโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางจำนงค์ บำรุงชัยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเลขานุการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางสาวสุธาชินี สารปรังโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางจำนงค์ บำรุงชัยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเลขานุการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางสาวสุธาชินี สารปรับโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางจำนงค์ บำรุงชัยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเลขานุการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจำนงค์ บำรุงชัยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิประธาน
2. นางสาววรุณลักษณ์ ภูแป้งโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสาริณี สิงห์ใหม่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางจำนงค์ บำรุงชัยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิประธาน
2. นางสาววรุณลักษณ์ ภูแป้งโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสาริณี สิงห์ใหม่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพัชนีพร บุญแพงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ประธาน
2. นางอรทัย ทาทิพย์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวสุพิน เชื้อจันทร์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางภัทรวิภา สีแก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารเลขานุการ
การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุปราณี มาศวรรณาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประธาน
2. นางจำลอง สัตบุตรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางอรทัย ธุลีจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายตรรกวิทย์ สุรสิทธิ์นักบริหารทั่วไป อบต.ห้วยต้อนประธาน
2. นายพงศ์สันติ์ ทรงสีสดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นายจันทา มายอดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา พัฒนโพธิ์โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธาน
2. นางสมัย แสนโสมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
3. นางวงจันทร์ บุญเรืองอุดมโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภิส ปาสาบุตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
5. นางวัชรีย์ บุญหล้าโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีเลขานุการ
การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาววิภาดา เศษบุบผาโรงเรียนกาฬสอนธุ์ปัญญานุกูลประธาน
2. นางขนิษฐเนตร์ พลจรัสวงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางอภิญญา พัฒนโพธิ์โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ตันวรรณรักษ์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาววริศายศวี โพธิ์หอมโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ม.1-ม.3
1. นางแสงเดือน ไชยศรโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดประธาน
2. นายเฉลิมพร นันตาเรือนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวชนมน จันทะมูลโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การเขียนคำศัทพ์ตามคำบอก ม.4-ม.6
1. นางแสงเดือน ไชยศรโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดประธาน
2. นายเฉลิมพร นันตาเรือนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวชนมน จันทะมูลโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางศรีสุดา สุทธิประภาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธาน
2. นางสาวพนิดา ฉิ่งวัฒนกุลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นางสาวยุพเยาว์ คนซื่อโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวศิรินารถ มุตตะสิริโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางวงจันทร์ บุญเรืองอุดมโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาดา เศษบุบผาโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธาน
2. นางนิษฐเนตร์ พลจรัสวงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางวัชรีย์ บุญหล้าโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ตันวรรณรักษ์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาววริศายศวี โพธิ์หอมโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การสะกดคำตามคำบอก ม.1-ม.3
1. นางศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดประธาน
2. นายเฉลิมพร นันตาเรือนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวชนมน จันทะมูลโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การสะกดคำจากคำบอก ม.4-ม.6
1. นางศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดประธาน
2. นายเฉลิมพร นันตาเรือนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวชนมน จันทะมูลโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]