หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-esan62

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

000001 ภาษาไทย

1.  000001 การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 2.  000002 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6
3.  000003 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 4. 000004 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
5. 000005 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 6. 000006 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
7.  000007 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 8.  000008 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
9.  000009 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 10.  000010 จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
11.  000011 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 12.  000012 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
13.  000013 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 14.  000014 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
15.  000015 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 16.  000016 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
17.  000017 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 18.  000018 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
19.  000019 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 20.  000170 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
21.  000171 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 22. 000172 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
23.  000020 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 24.  000021 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
25.  000022 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 26.  000023 การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
27.  000024 การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 28.  000025 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
29.  000026 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30.  000027 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
31.  000028 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 32.  000029 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
33.  000030 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 34.  000031 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
35.  000032 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 36.  000173 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
37.  000174 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 38. 000175 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
39.  000033 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 40.  000036 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
41.  000037 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 42.  000179 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
43. 000180 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 44. 000181 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
45.  000160 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 46.  000161 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
47. 000162 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 48.  000163 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
49.  000164 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 50.  000165 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
51. 000166 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 52.  000167 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
53.  000168 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 54. 000169 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

000002 คณิตศาสตร์

1.  000039 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 2.  000040 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
3. 000041 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 4.  000042 โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
5.  000182 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 6.  000183 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
7. 000184 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

000003 วิทยาศาสตร์

1.  000043 โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  000046 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 2.  000047 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
3.  000048 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 4.  000050 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
5.  000051 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 6.  000052 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
7.  000053 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 8.  000188 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
9.  000189 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 10. 000190 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
11.  000055 การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 12.  000056 การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

000005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  000034 เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 2.  000035 เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
3.  000038 เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 4. 000191 เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
5.  000044 แอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 6.  000045 กิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
7.  000049 การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 8.  000194 การเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

000006 ศิลปะ

1.  000058 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 2.  000059 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
3. 000060 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 4.  000061 การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
5.  000062 การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 6.  000063 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
7. 000064 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 8.  000065 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
9.  000067 การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 10.  000068 การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
11.  000069 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 12.  000070 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
13.  000072 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 14. 000073 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
15.  000074 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 16.  000075 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
17.  000077 วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 18.  000079 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
19.  000080 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 20.  000081 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
21.  000082 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 22.  000084 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
23.  000085 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 24.  000086 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
25.  000088 วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 26.  000089 วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
27.  000091 วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 28. 000092 วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
29.  000093 รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30.  000094 รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
31.  000095 รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 32.  000096 รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
33.  000097 ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 34.  000098 การแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
35.  000100 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 36.  000101 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
37.  000102 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 38.  000103 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
39.  000105 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 40.  000106 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
41.  000176 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 42.  000177 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
43. 000178 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6 44.  000108 รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
45.  000109 รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 46.  000110 รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

000007 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 000147 การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 2. 000148 การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
3.  000149 การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 4.  000150 การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
5.  000151 การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 6.  000152 โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
7.  000153 โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 8.  000154 โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
9.  000155 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 10.  000156 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
11.  000157 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 12.  000158 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
13.  000159 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 14.  000054 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
15.  000057 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 16.  000066 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
17. 000071 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 18.  000076 งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
19.  000078 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 20. 000185 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
21.  000083 งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 22.  000087 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
23.  000090 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 24.  000099 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
25.  000104 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 26.  000107 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
27.  000186 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 28.  000111 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
29.  000113 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30. 000115 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
31.  000117 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 32.  000120 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
33.  000187 การทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 34.  000130 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
35.  000131 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 36.  000132 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
37.  000133 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 38.  000134 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
39.  000135 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 40.  000136 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
41.  000137 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 42.  000138 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
43.  000139 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 44.  000140 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
45.  000141 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 46.  000142 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
47.  000143 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 48.  000144 การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
49.  000145 การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 50.  000146 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

000008 ภาษาต่างประเทศ

1.  000112 การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 2.  000114 การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
3. 000119 การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 4. 000116 การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
5. 000118 การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 6.  000192 การเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ม.1-ม.3
7. 000193 การเขียนคำศัทพ์ตามคำบอก ม.4-ม.6 8.  000121 การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
9.  000122 การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 10. 000123 การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
11.  000195 การสะกดคำตามคำบอก ม.1-ม.3 12. 000196 การสะกดคำจากคำบอก ม.4-ม.6
13. 000124 การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 14. 000125 การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
15. 000126 การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 16. 000127 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
17. 000128 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 18. 000129 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]