หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-trg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางจำปา ปุญญะเพ็ชรโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
2. นางเรณู กลุั้งเนียมโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการ
3. นางทิพวรรณ ไชยภักดีโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ไกรเทพโรงเรียนบ้านไร่ออกกรรมการ
5. นางสาวผัสสาภรณ์ แก้วประชุมโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวอารีย์ ชูกลิ่นโรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการ
2. นางตรีธาทิพย์ ย่องซื่ีอโรงเรียนบ้านซากรรมการ
3. นางสุวพิศ สังข์ศรีโรงเรียนบ้่านเกาะเต่ากรรมการ
4. นางซ่อนกลิ่น สกุลทิพย์แท้โรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการ
5. นางปริญญา จูช่วยโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางลัดดา นิ่มกาญจนาโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
2. นางสุชาดา สิทธิรักษ์โรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นางสาวภาวินี ภักดีโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาลี ถวายโรงเรียนบ้านไสต้นวากรรมการ
2. นางสุภาวนี เตี้ยซี้โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นางสาวสาคร ศรีประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหาดยาวกรรมการ
4. นางสาวปิยภรณ์ สุจริตภรณ์โรงเรียนบ้านพรุจูดกรรมการ
5. นางสุจินต์ บูก๋งโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายไชยยงค์ โปซิวโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
2. นางอุบล พัฒนโกโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
3. นางสาคร นิ่มนวลโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
4. นางสมฤวรรณ คันธมาทย์โรงเรียนบ้านไสมะม่วงกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางปราณี โสภาพโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
2. นางวิลาสินี เพชรเครือโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางสาวมานิสา สมหวังโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางนงนภัส ทับเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
2. นางอัมพร หลีซี่โรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
3. นางสาววาทินี หนูพัฒน์โรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ศรีชุมพวงโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจินดา สุดสายโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
2. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู 2501)กรรมการ
3. นางจิราพร ตะลุ่มพุกโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางวาสนา ทองรอดโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางอัมพิกา กาสุวรรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกันยา อาจชอบการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางบังอร รองวังโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย จันทร์ก้านโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ แซ่ตันโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
2. นางกรุณา เสนาชูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นางวรรณี วงศ์พินิจโรงเรียนกมลศรีกรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นายวุฒิ พันธ์สนิทโรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธกรรมการ
2. นายนิพนธ์ แท่นขวัญโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
3. นางมยุรี สงสุดโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐกรรมการ
4. นางสาวกัลยา จันตุดโรงเรียนบ้านพรุใหญ่กรรมการ
5. นายธาดา ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งยางกรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษา รัตนพรรณ์โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางพรทิพย์ อุยสุยโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
3. นางอังสนา ชูงานโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางภัทรานิษฐ์ บุญยวีย์โรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ดีจุฑามณีโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
3. นางสารภี พรหมมีโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
4. นางศรีรัตน์ ศรีทองโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
5. นางสมจิตร จงวิไลเกษมโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางศิราณี เกล็ดกฤษโรงเรียนวัดนํ้าฉ่ากรรมการ
7. นางอุธิรา ไชยมลโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
8. นางลำไย เทพรักทองโรงเรียนบ้านไสต้นวากรรมการ
9. นางกนกวรรณ แก้วชุมศรีโรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญโรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็นประธาน
2. นางฉลวย ศรีมุขโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางหทัยภัทร ไชยมนตรีโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายสุชาติ ชูแก้วโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายภานุพันธุ์ ขาวสังข์โรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
6. นายธีรวัฒ พ้นภัยโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
7. นายสมยศ สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
8. นางนลินี ฉิมเพ็ชรโรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการ
9. นางจุรีย์ ชุมพลโรงเรียนบ้านแหลมไทรเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหินโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
2. นายมนัส ศรีทองโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
3. นายชาประดิษฐ์ คำเสนโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
4. นางภาวิณี ภักดีโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
5. นางสาวมลิวัลย์ ดอกเตยโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
6. นางปิ่นประภา เลื่อนรามโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
7. นางอรุณน้อย เย่าเฉื้องโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
8. นางวนิดา ศรีเมืองโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอมราพร เชาวนาพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐกรรมการ
2. นางนิมิตา ทองดียิ่งโรงเรียนวัดวารีวงกรรมการ
3. นางสาวอนุกูล เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
4. นายกมล เหมือนจิตต์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ นวลใยโรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็นกรรมการ
6. นายสุธรรม อั้นเต้งโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
7. นางพิรมย์ แก้วหนูโรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
8. นางจิราภรณ์ สงบดีโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
9. นางสาวปราณี แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านควนตังกรรมการ
10. นางสุปราณี หาญวัฒนกุลโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธากรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหินโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
2. นางอมร ไกรเทพโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางเตือนใจ อั้นทองโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นางชนิกานต์ ทองฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
5. นางอรวรรณ ส่งแสงโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
6. นางสาวสุภัทตราวดี เกิดไก่แก้วโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
7. นางสุภัทณี เต็มยอดโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
8. นางสาวขนิษฐา งามวิริยะโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
9. นางสาวนัจญมีย์ ทะเลลึกโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวรรณชัย ศิริภิรมย์โรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
2. นายสุระเชษฐ์ ศรีสงครามโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ส่งเสริมวัธนะโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นางสาวสัจจานันท์ วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
5. นางสิริกร บุณยะผลึกโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
6. นางอุสาห์ แก้วสอนโรงเรียนบ้านคลองชีล้อมกรรมการ
7. นางธีราลักษณ์ ซุ่นสุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษากรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางนันทนา ชมชื่นโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
2. นางสุจินต์ สีใหมโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสมพร ทินประภาโรงเรียนวัดควนไทรกรรมการ
4. นายอาคม คงสินโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ งามภาษีเจริญโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นางฐิติยา คงเอียดโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
7. นางสาวรัชนีกร เยาว์ดำโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายยงยุทธ ปูขาวโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูประธาน
2. นางสมร ดาบทองโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐรองประธาน
3. นายนิคม เลิศประสานโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการ
4. นางสาวศรีกุล ตันวิมลรัตน์โรงเรียนบ้านบางหมากน้อยกรรมการ
5. นายประจบ เต็มสังข์โรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
6. นางสมใจ ระเบียบดีโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู 2501)กรรมการ
7. นางสิริดวง รอดกลิ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
8. นางสุกัญญา อ่อนรู้ที่โรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
9. นางนาตยา รักเกตุโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายยงยุทธ ปูขาวโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
2. นางสาวลัดดา พุดซ้อนโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
3. นางผ่องใส อั้นเต้งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางนุชนาถ ชมช่วยธานีโรงเรียนบ้านนํ้าราบกรรมการ
5. นางนิภา ศรีพะเนินโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางโสภิณ จิตรอักษรโรงเรียนบ้านหนองมวงกรรมการ
7. นางอุบล ยืนยงโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
8. นางบุษราพร พุทธานุโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
9. นางสุนีย์ รักหอมโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
10. นางสาวฉัตรากร พลขัณฑ์โรงเรียนบ้านพรุจูดกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนันทนา ชมชื่นโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
2. นางศิริลักษณา แก้วระยับโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางจินตนา ไชยมงคลโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
4. นางปนัสยา ศุภศรีโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นายพฤติภรณ์ พันธ์สนิทโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
6. นายภูริภัทร หมาดนุ้ยโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
7. นางสาวสุภาพร เพียรดีโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
8. นางวรรณนีย์ เพชรคงโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
9. นางสาวนีรวรรณ รักงามโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
10. นางสาวนุจรีย์ อ่อนยิ่งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ ปานสังข์โรงเรียนวัดควนไทรประธาน
2. นายสมหมาย จิตรแก้วโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางจารุณี จันทร์มงคลโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
4. นางดวงกมล หนูทองโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
5. นายอุดม ลีลาวรกุลโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
6. นางสุทธิรา ถิ่นชาญโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
7. นางสาวยศิรินทร์ สุวรรณชาตรีโรงเรียนบ้านนาเกลือเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประกาศ ภิรมย์โรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
2. นางสาวอิศริยา เสียมไหมโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
3. นางสุดใจ คงชูศรีโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางปนัฐศวรรณ์ ศรีทองชื่นโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
5. นายวีระพันธ์ ใจแท้โรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการ
6. นางเสาวภา ปิยะดิลกโรงเรียนบ้านลำแพะกรรมการ
7. นางสาวรัชฎนันท์ พระคงโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
8. นางสาวนุชศรา หล๊ะหมูดโรงเรียนบางค้างคาวกรรมการ
9. นายภาณุวัฒน์ รักษ์ขาวโรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ เต็มแก้วโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
2. นายพิชัย ใจเพียรโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ หลักขันโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
4. นางสุดใจ ตั้งคีรีโรงเรียนบ้านหัวหินกรรมการ
5. นายรักชาติ นาคช่วยโรงเรียนบ้านควนอารีกรรมการ
6. นางฐานิต จันทรมาศโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
7. นางสาววิลาวรรณ สุวรรณละอองโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
8. นางลัดดาวัลย์ ฉินทรรศนันท์โรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมืองโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวรรณนีย์ เพชรคงโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
2. นางปราณีต อมรวัฒน์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นางอุษา สินกั้งโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางโสวรี ขำรอดโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
5. นางสาวบุญศิริ ปานทนโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ ทองกรดโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิโชค อินเรืองโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
2. นางสาวจิราภา สิทธิชัยโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางเสาวณี ตุลยกุลโรงเรียนบ้านนํ้าพรายกรรมการ
4. นางณัฐธยาน์ ศรีเพชรโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
5. นางอารีย์ พันธ์คีรีโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางมณี เรืองขำโรงเรียนวัดบางดีประธาน
2. นางสาวพิมพ์พร จันทร์เกษโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นางสุวรินทร์ รัมณะกัจจะโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุวนิตย์ หาญกล้าโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ อะหลีแอโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
6. นางจิดาภา ขวัญข้าวโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
7. นางสาวพัณณ์ชิดา นิธิกรอุดมวิทย์โรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
8. นายเดชา บุญทองโรงเรียนบ้านหัวหินกรรมการ
9. นางธัญญา นุ่นประดิษฐ์โรงเรียนบ้านต้นปรงเลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นายสุพัฒน์ ยืนยงโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
2. นางมยุรี สงหนูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางสริณนา แสงแป้นโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
4. นางสาวบาลี พันธุเล่งโรงเรียนบ้านไร่ออกกรรมการ
5. นางสุเทวี ลัคนาศิโรรัตน์โรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางสุวภร คำเสนโรงเรียนกมลศรีประธาน
2. นายเอกสิทธิ์ ผลโสดาโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
3. นางสาวมะลิ โภคาลัยโรงเรียนวัดควนไทรกรรมการ
4. นายวิรัตน์ กะตากูลโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
5. นางราตรี คลายทุกข์โรงเรียนบ้านทุ่งศาลาเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางรัชนีวรรณ อัครธราดลโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
2. นายรักษพล กล่อมพงษ์โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ สุขศรีเพ็งโรงเรียนวัดนํ้าฉ่ากรรมการ
4. นางสาวปวีณา คงเขียวโรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการ
5. นางอรณี จิตรแก้วโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ลักษณะนุวงศ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
2. นายสุริยา ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
3. นางหทัยวรรณ อารีย์วงศ์โรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
4. นางชูศรี ชูสังข์โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
5. นายพิษณุ นาศรีโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายประพันธ์ อุตตสุรดีโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
2. นายทวี จันทร์แดงโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวรวุธ ชูช่วยโรงเรียนวัดนํ้าฉ่าประธาน
2. นางชฎาพร ชีวิตโสภณโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวศิราณีย์ หนูราชโรงเรียนบ้านซาเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายทำนูล จันทราวุฒิกรโรงเรียนบ้านควนหนองยางประธาน
2. นายกิตติธเนศ นิธิกรอุดมวิทย์โรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
3. นางกานต์พิชชา บุณยะนันท์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม คงพลโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
2. นางอนงค์ ทวิสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางสาวธิติยา เกาะสมันโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี เดโชศาสตร์โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางสารภี สมจิตต์โรงเรียนบ้านหนองมวงกรรมการ
3. นายอาหลี รอเกตุโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุพัตรา ศรีปานโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
2. นางอัจจิมา สุจริตโรงเรียนวัดปากแจ่มกรรมการ
3. นางอุทัยรัตน์ ห่วงจริงโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐฏริมา ศิริพันธ์โรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
2. นายนันตจิตร ไสสุวรรณโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการ
3. นายวินัย พันธ์สนิทโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิทยา วังศโรจน์โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
2. นายวงศ์วิทย์ แจ้งไข่โรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
3. นายสุชาติ สามารถโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจุรีย์ ช่วยชาติโรงเรียนบ้านคลองโตนกรรมการ
2. นางธนพร ศรีวรกุลวิวัฒน์โรงเรียนบ้านแตะหรํากรรมการ
3. นางพัชรพรรณ รัตนะโรงเรียนบ้านคลองชีล้อมกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไกรเทพโรงเรียนบ้านไร่ออกกรรมการ
2. นายไตรภักดี นักอ่อนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางสาวจงจิตต์ เพชรืมุณีโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ คงด้วงโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
2. นางสุวีณา ทองอ่อนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางจรรยา รุณแสงโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางพรายพรรณ สว่างวันโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
2. นายคำรณ ทองช่วยโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการ
3. นางปราณี สคติภูมิโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางพรรณราย สว่างวันโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
2. นายสุชาติ สามารถโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายคำรณ ทองช่วยโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญคงแก้วโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
2. นางสาวอนัญญา ทิ้งหลีโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
3. นางสุนีย์ วิทสุทธิธาดาโรงเรียนบ้านจิจิกกรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวณัฐฏริมา ศิริพันธ์โรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ บุญคงแก้วโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางสุนีย์ วิทสุทธิธาดาโรงเรียนบ้านจิจิกกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางลาวันดี บัวบานโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
2. นางสาวสราวดี อั้นซ้ายโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เขียวนุ้ยโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางลาวันดี บัวบานโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
2. นางสาวสราวดี อั้นซ้ายโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เขียวนุ้ยโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุนีย์ จันดีโรงเรียนบ้านทุ่งยางงามกรรมการ
2. นางจำเนียร แก้วเนินโรงเรียนวัดเขากรรมการ
3. นางอุไรวรรณ เกษราโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางยุพิน พลบุญโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
2. นายจรัส ก้องเจริญกิจโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นายสายัณห์ นิ่มนวลโรงเรียนบ้านทุ่งยางงามกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ตันตระกูลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
2. นายตรีจักร รักษ์ราวีโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นายเจริญ ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ดกรรมการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสุจินดา แซ่สุ้งโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ เขตพิบูลชัยโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
3. นางกนกกร พงศ์ยี่ล่าโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวผัสสาภรณ์ แก้วประชุมโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ นาวารีโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ เจนจริยานนท์โรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางระรื่น จันทร์ศิริกาญจน์โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์กรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501)กรรมการ
3. นางวรรณา โพธิ์พิชญกุลโรงเรียนบ้านนํ้าพรายกรรมการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางสกาวรัตน์ ศรีพรหมทัศน์โรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
2. นายบุญเสริม คงพลโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายวิชชุนี สุขแก้วโรงเรียนบ้านบางเตากรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุลโรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ เกษราโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นายวงศ์วิทย์ แจ้งไข่โรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางเกษร ขวัญนิมิตรโรงเรียนบ้านคลองชีล้อมประธาน
2. นายสุนทร กลับขันโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
3. นางณัฐชยา เพ็ชรสุขโรงเรียนบ้านควนหนองกกกรรมการ
4. นางสาววิริยา สุวรรณไทยโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการ
5. นางสุจิรา จริยาโสวรรณโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
6. นางสุวิญชา หนองหัดโรงเรียนบ้านทอนเหรียนเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสมพงษ์ สงสังข์โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
2. นายวิชิต ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายอุสมาล คือมอโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
4. นางบังอร รองวังโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางนาตยา รักเกตุโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการ
2. นายสุธี ชูกระชั้นโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
3. นายคุณากร ดำนิลโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นายชาติคมศักดิ์ บุญพรมโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
5. นายกรศิวัชร์ อินทร์ทองโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
6. นายกุศล ถึงศรีโรงเรียนบ้านนํ้าราบกรรมการ
7. นายสุเมต เทพพูลผลโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
8. นายอรุณ สกุลทิพย์แท้โรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการ
9. นายศักรินทร์ แก้วการโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู 2501)กรรมการ
10. นายวิชาญ จิตรอักษรโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
11. นางสาวปราณี มณีสิงห์โรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการ
12. นายณัฐพงศ์ เคี่ยมการโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
13. นายอุทัย บุญถาวรโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเสริม คชกูลโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
2. นายชำนาญ เดชภักดีโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสุทิน สมทัตโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ทองย้อยโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
5. นายกรีธศักดิ์ รอดรัตน์โรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุธรรม หนูแป้นโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
2. นายเจริญ สกุลทิพย์แท้โรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ อุยสุยโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการ
4. นายสุธารักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นายมนชัย ตั้งคำโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ศรีกระจ่างโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชิต ทองอ่อนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
2. นายสมบัติ เรืองรายโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นายสุนทร ตลึงผลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายกิชศักดิ์ คีรีขันธ์โรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
5. นางสาวจินตนา บือนาโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสันติ ปิยดิลกโรงเรียนบ้านลำแพะกรรมการ
2. นายวรรณะ สุจิตราภรณ์โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายนพพร สัตยากูลโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางทิพวรรณ จิตรอักษรโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์กรรมการ
5. นางสาวอุไร นันตสินธุ์โรงเรียนบ้านมดตะนอยกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสาคร แสงศรีโรงเรียนบ้านนาเหนือกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เลาแก้วหนูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นางสาวสาริศา เกียรติเมธาโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
4. นายชาติชาย ทับทิมทองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นางสาวธัญญลักษณ์ ส่งเสริมวัธนะโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสาคร แสงศรีโรงเรียนบ้านนาเหนือกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เลาแก้วหนูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นางสาวสาริศา เกียรติเมธาโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
4. นายชาติชาย ทับทิมทองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นางสาวธัญญลักษณ์ ส่งเสริมวัธนะโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพิทักษ์ สัญวงศ์โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
2. นายปราโมทย์ อัตถสงเคราะห์โรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นายสุนันท์ ณ ระนองโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์กรรมการ
4. นางสุนีย์ จันดีโรงเรียนบ้านทุ่งยางงามกรรมการ
5. นายไชยเวช เสรีรักษ์โรงเรียนวัดวารีวงกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิศิษฐ์ พรเดชอนันต์โรงเรียนวัดไม้ฝาดกรรมการ
2. นางสุจิรา อินเรืองโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นายประวิทย์ บุญถาวรโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางชารี วรรณบวรโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
5. นายสมหมาย มณีทับโรงเรียนบ้านควนตังกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายศักดา มีไพบูลย์สกุลโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
2. นายวิชิต ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายอุดม ลีลาวรกุลโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
5. นายเอกภพ ชูช่วยโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สุดสนิทโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายฤาชา สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางวิมลพรรณ สังข์สุวรรณโรงเรียนบ้านซากรรมการ
4. นายเอกภพ ชูช่วยโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
5. นางสาวมลทิรา ผกาแก้วโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวรัญญู ฉิมเพชร์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ตันตระกูลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นายวิชิต ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจิตตินาถ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
2. นางบรรณสิรินทร์ ชูเกิดโรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธกรรมการ
3. นายฤาชา สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ บุญเนื่องโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นางอรุณศรี แซ่จิ้วโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ ตันตระกูลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
2. นางภาวิณี ภิรมย์โรงเรียนบ้านหนองยูงกรรมการ
3. นางอำนวย คงแย้มโรงเรียนบ้านหัวหินกรรมการ
4. นางอัจจิมา สุจริตโรงเรียนวัดปากแจ่มกรรมการ
5. นางเยาวเรศ จันทร์ทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทรา มณีนูนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
2. นางเย็นจิตต์ โภคาลัยโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวปทุมพร เฑียรฆโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ สุทธิรักษ์โรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
5. นางอำนวย คงแย้มโรงเรียนบ้านหัวหินกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสาคร แสงศรีโรงเรียนบ้านนาเหนือกรรมการ
2. นายวรรณะ สุจิตราภรณ์โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นางตรีธาทิพย์ ย่องซื่ีอโรงเรียนบ้านซากรรมการ
4. นางบรรณสิรินทร์ ชูเกิดโรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธกรรมการ
5. นายฤาชา สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายสมเกียรติ กาลสุวรรณ์โรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
2. นางประภา พฤกษสุวรรณโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางชารี วรรณบวรโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
4. นายสุนันท์ นุกูลโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เจียวก๊กโรงเรียนบ้านควนหนองกกกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายสาลัย เทวบินโรงเรียนวัดปากแจ่มกรรมการ
2. นายนิพัฒน์ ชิตเชื้อโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นายโชคชัย วงศ์พินิจโรงเรียนบ้านแหลมไทรกรรมการ
4. นางสาวกรวิวรรณ นาดอนโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
5. นายไชยเวช เสรีรักษ์โรงเรียนวัดวารีวงกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมปอง จิ้วล้อโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการ
2. นายโชคชัย วงศ์พินิจโรงเรียนบ้านแหลมไทรกรรมการ
3. นางสาวปทุม ศรีวะโรโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
4. นางสาวกรวิวรรณ นาดอนโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
5. นายไชยเวช เสรีรักษ์โรงเรียนวัดวารีวงกรรมการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
7. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
7. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
7. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
7. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
7. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
7. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
6. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
7. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมโชค สงชูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ใบธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
7. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
2. นายสุริยันต์ ดำแก้วโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายอุเทน ซุ่นยะโมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายสรายุทธ ทวยเดชโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
6. นายกฤษณาพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
7. นายปรัชญา กาสุวรรณ์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
8. นายบุญส่ง หลีซี่โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู 2501)กรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายนิพนธ์ ทองส่งโสมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
2. นายสริยันต์ ดำแก้วโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายสรายุทธ ทวยเดชโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายกฤษณาพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
6. นายปรัชญา กาสุวรรณ์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
7. นายบุญส่ง หลึซี่โรงเรียนห้วยนาง(วันครู 2501)กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ ดำแก้วโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
2. นายอุเทน ซุ่นยะโมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายสรายุทธ ทวยเดชโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายกฤษณาพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
6. นายปรัชญา กาสุวรรณ์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
7. นายบุญส่ง หลีซี่โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู 2501)กรรมการ
8. นายนิพนธ์ ทองส่งโสมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ ดำแก้วโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
2. นายอุเทน ซุ่นยะโมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายสรายุทธ ทวยเดชโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายกฤษณาพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
6. นายปรัชญา กาสุวรรณ์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
7. นายบุญส่ง หลีซี่โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู 2501)กรรมการ
8. นายนิพนธ์ ทองส่งโสมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ ดำแก้วโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
2. นายอุเทน ซุ่นยะโมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายสรายุทธ ทวยเดชโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายกฤษณาพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
6. นายปรัชญา กาสุวรรณ์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
7. นายบุญส่ง หลีซี่โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู 2501)กรรมการ
8. นายนิพนธ์ ทองส่งโสมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ ดำแก้วโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
2. นายอุเทน ซุ่นยะโมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายสรายุทธ ทวยเดชโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายกฤษณาพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
6. นายปรัชญา กาสุวรรณ์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
7. นายบุญส่ง หลีซี่โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู 2501)กรรมการ
8. นายนิพนธ์ ทองส่งโสมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางจินดา สุดสายโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายกฤษณาพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
4. นายวินัย ช่วยบำรุงโรงเรียนในเตาพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนบ้านจุปะกรรมการ
6. นายวีระยุทธ กลั่นการโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
7. นายประสาร ทองปรวนโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจินดา สุดสายโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายกฤษณาพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
4. นายวินัย ช่วยบำรุงโรงเรียนในเตาพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนบ้านจุปะกรรมการ
6. นายวีระยุทธ กลั่นการโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
7. นายประสาร ทองปรวนโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจินดา สุดสายโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายกฤษณาพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
4. นายวินัย ช่วยบำรุงโรงเรียนในเตาพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนบ้านจุปะกรรมการ
6. นายวีระยุทธ กลั่นการโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
7. นายประสาร ทองปรวนโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจินดา สุดสายโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายกฤษณาพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
4. นายวินัย ช่วยบำรุงโรงเรียนในเตาพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนบ้านจุปะกรรมการ
6. นายวีระยุทธ กลั่นการโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
7. นายประสาร ทองปรวนโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สุดสนิทโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายทะนงศักดิ์ คงประสมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นางนาฎวดี เดชผันโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
4. นางกิตติ์รวี จารุธนาทวีรัตน์โรงเรียนบ้านป่าเตียวกรรมการ
5. นางนวลศรี สงชูโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์กรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ จับปรั่งโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะประธาน
2. นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายอุเทน ซุ่นยะโมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ คงประสมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
5. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนบ้านจุปะกรรมการ
7. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ จับปรั่งโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะประธาน
2. นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายอุเทน ซุ่นยะโมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ คงประสมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
5. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนบ้านจุปะกรรมการ
7. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สุดสนิทโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ คงประสมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นางกิตติ์รวี จารุธนาทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านป่าเตียวกรรมการ
4. นางนวลศรี สงชูโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ จับปรั่งโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะประธาน
2. นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายอุเทน ซุ่นยะโมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ คงประสมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
5. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนบ้านจุปะกรรมการ
7. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ จับปรั่งโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะประธาน
2. นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายอุเทน ซุ่นยะโมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ คงประสมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
5. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนบ้านจุปะกรรมการ
7. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สุดสนิทโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายทะนงศักดิ์ คงประสมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นางนาฎวดี เดชผันโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
4. นางกิตติ์รวี จารุธนาทวีรัตน์โรงเรียนบ้านป่าเตียวกรรมการ
5. นางนวลศรี สงชูโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์กรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สุดสนิทโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
2. นายทะนงศักดิ์ คงประสมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นางนาฎวดี เดชผันโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
4. นางนวลศรี สงชูโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกิตติ์รวี จารุธนาทวีรัตน์โรงเรียนบ้านป่าเตียวกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ สัญวงศ์โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
2. นายวิชิต ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางคำนึง หนูเกื้อโรงเรียนบ้านไสต้นวากรรมการ
4. นางสมจิตต์ เขตตะเคียนโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นางสาวปรัชญนันท์ ทองประดับโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สัญวงศ์โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
2. นายวิชิต ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางคำนึง หนูเกื้อโรงเรียนบ้านไสต้นวากรรมการ
4. นางสมจิตต์ เขตตะเคียนโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นางสาวปรัชญนันท์ ทองประดับโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสมถวิล ปานอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยต่อกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรลักษณ์ หลีวิจิตรโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
3. นางละเวง พรมชูโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางวรรณี จันทร์สร้างโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เพชรประสิทธ์โรงเรียนกมลศรีกรรมการ
6. นางนุชรินทร์ วุ่นคงโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
7. นางนิภา ศรีพะเนินโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพรรณผกา รองวังโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)ประธาน
2. นางจิราพร โคมแก้วโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางจิตรา กาลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ สุขขะโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นางณลาวัลย์ สังขฤทธิ์โรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสิริกร อ่อนสนิทโรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
7. นางปรีดา เจือกโว้นโรงเรียนบ้านทุ่งยางเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพรรณผกา รองวังโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางจิราพร โคมแก้วโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางจิตรา กาลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ สุขขะโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นางณลาวัลย์ สังขฤทธิ์โรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสิริกร อ่อนสนิทโรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
7. นางปรีดา เจือกโว้นโรงเรียนบ้านทุ่งยางกรรมการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพรรณผกา รองวังโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางจิราพร โคมแก้วโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางจิตรา กาลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ สุขขะโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นางณลาวัลย์ สังขฤทธิ์โรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสิริกร อ่อนสนิทโรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
7. นางปรีดา เจือกโว้นโรงเรียนบ้านทุ่งยางกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางพรรณผกา รองวังโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางจิราพร โคมแก้วโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางจิตรา กาลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ สุขขะโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นางณลาวัลย์ สังขฤทธิ์โรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสิริกร อ่อนสนิทโรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
7. นางปรีดา เจือกโว้นโรงเรียนบ้านทุ่งยางกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณผกา รองวังโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางจิราพร โคมแก้วโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางจิตรา กาลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ สุขขะโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นางณลาวัลย์ สังขฤทธิ์โรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสิริกร อ่อนสนิทโรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
7. นางปรีดา เจือกโว้นโรงเรียนบ้านทุ่งยางกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสมถวิล ปานอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยต่อกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรลักษณ์ หลีวิจิตรโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
3. นางละเวง พรมชูโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางวรรณี จันทร์สร้างโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เพชรประสิทธ์โรงเรียนกมลศรีกรรมการ
6. นางนุชรินทร์ วุ่นคงโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสมถวิล ปานอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยต่อกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรลักษณ์ หลีวิจิตรโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
3. นางละเวง พรมชูโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางวรรณี จันทร์สร้างโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เพชรประสิทธ์โรงเรียนกมลศรีกรรมการ
6. นางนุชรินทร์ วุ่นคงโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
7. นางนิภา ศรีพะเนินโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางวารุณี สัตยากูลโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
2. นางณัฐศรี ชูช่วยโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
3. นายสุคนธ์ คีรีรัตน์โรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
4. นายจำรูญ แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นายสาคร ทิพย์รัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการ
มายากล ม.1-ม.6
1. นางวารุณี สัตยากูลโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
2. นางณัฐศรี ชูช่วยโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
3. นายสุคนธ์ คีรีรัตน์โรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
4. นายจำรูญ แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นายสาคร ทิพย์รัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

คัดลายมือภาษาอาหรับ ป.1-ป.3
1. นางสาวสิริขวัญ ดาหลายโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
2. นายอำนวย เหล่หมุดโรงเรียนวิเศษกาญจน์กรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี ยีอาวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
5. นายสหัส อิทธิสันวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้ากรรมการ
6. นางสาวอารี หมาดเหล่วิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านบ้านท่าปาบกรรมการ
7. นายกูละ กูมุดาวิทยากรโรงเรียนบ้านพระม่วงกรรมการ
คัดลายมือภาษาอาหรับ ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริขวัญ ดาหลายโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
2. นายสหัส อิทธิสันวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้ากรรมการ
3. นายอำนวย เหล่หมุดโรงเรียนวิเศษกาญจน์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
5. นายกูละ กูมุดาวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านพระม่วงกรรมการ
6. นางสาวอารี หมาดเหล่วิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านบ้านท่าปาบกรรมการ
7. นางสาวสุพรรณี ยีอาวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
คัดลายมือภาษาอาหรับ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริขวัญ ดาหลายโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
2. นายสหัส อิทธิสันวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้ากรรมการ
3. นายอำนวย เหล่หมุดโรงเรียนวิเศษกาญจน์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
5. นางสาวอารี หมาดเหล่วิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
6. นายกูละ กูมุดาวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านพระม่วงกรรมการ
7. นางสาวสุพรรณี ยีอาวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
ท่องจำซูเราะห์ฟาติฮะห์ ป.1-ป.3
1. นายมนัส เจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ หลีแคล้วโรงเรียนบ้านนํ้าราบกรรมการ
3. นายมนูญ ทิ้งเหมโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
4. นายวิจัย ขำทิพาวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านแหลมไทรกรรมการ
5. นายไชยตรี รักไทรทองวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
ท่องจำซูเราะห์ฟาติฮะห์ ป.4-ป.6
1. นายมนัส เจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ หลีแคล้วโรงเรียนบ้านนํ้าราบกรรมการ
3. นายมนูญ ทิ้งเหมโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
4. นายวิจัย ขำทิพาวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านแหลมไทรกรรมการ
5. นายไชยตรี รักไทรทองวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาววรรลี ไมหมาดโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
2. นางสาวลินดา หมินหมูดวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการ
3. นางสาวอารี หมาดเหล่วิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
4. นางสาวสุทธิมา บาหยันวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
แข่งขันอาซาน ป.4-ป.6
1. นายมนูญ ทิ้งเหมวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
2. นายอับดุลวาฮับ สาดสายวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
3. นายอับดุลวาเหด หยังสูวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านเกาะลิบงกรรมการ
4. นายจรินทร์ หาดเด็นโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
5. นายนครินทร์ ตรงมาตังวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านฉางหลางกรรมการ
แข่งขันอาซาน ม.1-ม.3
1. นายมนูญ ทิ้งเหมวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านบางเป้าประธาน
2. นายอับดุลวาฮับ สาดสายวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
3. นายอับดุลวาเหด หยังสูวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านเกาะลิบงกรรมการ
4. นายจรินทร์ หาดเด็นโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
5. นายนครินทร์ ตรงมาตังวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านฉางหลางกรรมการ
ตอบปัญหาวิชาการอิสลาม ป.4-ป.6
1. นางปรีดาพร เกตุพจน์โรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายวิจัย ขำทิพาวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านแหลมไทรกรรมการ
3. นายยะหยา บุญญาวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านดุหุนกรรมการ
4. นางฮาลีม๊ะ ไชยะมลวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
5. นางสาวสุกัลญา หาบหาโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆกรรมการ
ตอบปัญหาวิชาการอิสลาม ม.1-ม.3
1. นางปรีดาพร เกตุพจน์โรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายวิจัย ขำทิพาวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านแหลมไทรกรรมการ
3. นายยะหยา บุญญาวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านดุหุนกรรมการ
4. นางฮาลีมีะ ไชยะมลวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
5. นางสาวสุกัลญา หาบหาโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆกรรมการ
กล่าวสุนทรพจน์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไชยตรี รักไทรทองโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
2. นายนิสิต ชัยฤทธิ์วิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
3. นายมนัส หลังเจ๊ะนุ้ยโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้ากรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางประไพ ศีลสารรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านป่าเตียวกรรมการ
2. นางสุภิญญา ทองไสยโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
3. นางสภาภรณ์ จำปาโรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการ
4. นายสุนันท์ ณ ระนองโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์กรรมการ
5. นางปราณี พงศ์อินทร์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางพิมลศรี ทองอ่อนโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
2. นายวุฒิชัย บุญขันโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล ฮ่องช่วนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
4. นายสุทัศน์ ทองพิมลโรงเรียนบ้านพระม่วงกรรมการ
5. นางกิจจา เลิศประสานโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
2. นายสุพร แกล้วทนงค์โรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
3. นางสาวกรุณรัตน์ สุวรรณชาตรีโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
4. นางปัญญา พรหมทองโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายจรูญ ศรีเพชรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
2. นายภานุพันธ์ ขาวสังข์โรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นางสาวมัทนา โพธิ์ถาวรโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางสวนีย์ คำแหงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุธรรม หาขุนโรงเรียนบ้านทุ่งยางกรรมการ
2. นายภานุพันธ์ ขาวสังข์โรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นางสาวมัทนา โพธิ์ถาวรโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางสวนีย์ คำแหงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางกัลยา กาญจนวารีโรงเรียบ้านหนองมวงกรรมการ
2. นางเขมรัตน์ เนียมชูชื่นโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ดีกล่อมโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ ทองย้อยโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
2. นายสมใจ คงเหลือโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายคล่อง ปิยดิลกโรงเรียนกรรมการ
4. นางกาญจนี ไชยนนท์โรงเรียนวัดควนไทรกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุทิน สมทัตโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
2. นายภานุพันธ์ ขาวสังข์โรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นายชายชัย เสาร์แก้วโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายวุฒิชัย บุญขันโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายประสาท เหมนแก้วโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
2. นายทรรศนศักดิ์ เทพอักษรโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
3. นางสาวณัฐพร สง่าโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
4. นางสาวเปรมกมล พรหมาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายทรงวิทย์ อาจหาญโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
2. นายทรรศนศักดิ์ เทพอักษรโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
3. นางสาวณัฐพร สง่าโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
4. นางสาวเปรมกมล พรหมมาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ สงชูโรงเรียนบ้านดุหุนกรรมการ
2. นางสาวมัทนา โพธิ์ถาวรโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางสาวณชกนก ศรีทองโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวดวงใจ ยุทธนาการโรงเรียนบ้านนํ้าฉากรรมการ
2. นางสาวนุชรี ลีลาวรกุลโรงเรียนบ้านนํ้าราบกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ไกรเทพโรงเรียนบ้านไร่ออกกรรมการ
4. นางอรอนงค์ ตันสุยโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
5. นางปรีดา จริงจิตรโรงเรียวัดเขากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบังอร สุริยะโชโตโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการ
2. นางปัทมา มุกดาโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
3. นางนงเยาว์ เสถียรตันติกุลโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
4. นางอารี จงใจโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นางนุชนาฏ ภักดีชนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเสริมศักดิ์ รักใหม่โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆกรรมการ
2. นางภาวิณี นวลนิ่มโรงเรียนบ้านพรุใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี ศรีบุญนาคโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย เสาร์แก้วโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ ตรงมะตังโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เฉิดโฉมโรงเรียนบ้านในปงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางเรณู จันทร์แย้มโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
2. นายศุภกิจ แก้วหมุนโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
3. นางภักดี แทงทองโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์กรรมการ
4. นายวิชัย ราชบุตรโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ทองอ่อนโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
2. นายบุญให้ เพ็งดำโรงเรียนบ้านนํ้าพรายกรรมการ
3. นางสาวนิรมล มิ่งรัตนศิริกุลโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรณี ศรีบุญนาคโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
2. นางสวนีย์ คำแหงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
3. นายวุฒิชัย บุญขันโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
4. นางสาวฉลวย เพ็งคล้ายโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนุชรี แสวงชอบโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
2. นายปรีดา จิตรแก้วโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
3. นางสุจินต์ สีใหมโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา ศรีมุกข์โรงเรียนกมลศรีกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ กาลสุวรรณ์โรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
2. นายอนุเชษฐ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
3. นายละม้าย รอดกลิ่นโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางหวานใจ จันทร์ฝากโรงเรียนบ้านบางหมากน้อยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเจือ ปราบเขตโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สิงวระโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายบัณฑิต ชิตงานโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นายชำนาญ เดชภักดีโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางวัลภา ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย ทองอ่อนโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
2. นายสุทัศน์ เสียงเลิศโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
3. นางสุวัลลีย์ เกิดขุมทองโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
4. นายวิเชน เหมะรักษ์โรงเรียนกมลศรีกรรมการ
5. นางวิยะดา บุญชัยโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวชะอ้อน ศรีปล้องโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
2. นางถวิล ช่อเฉี้ยงโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
3. นายจิระ หนองตรุดโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวณิชานันท์ เดชภักดีโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
5. นางศิวิภรณ์ เพ็ชรรัตน์ทองโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณา แซ่ตันโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
2. นางสาวจารุณี ดำเนียมโรงเรียนบ้านกลิ้งกลองกรรมการ
3. นางประภารัตน์ ณ สุวรรณโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นายบรรยง ครชาตรีโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสนั่น อินทรวิเศษโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
2. นางวิยะดา บุญชัยโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
3. นางสาวอุรวรรณ จันทร์คล้ายโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพรรณู ตันวโรภาสโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
2. นางปทุมภรณ์ จิตรแก้วโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางชบา มุสิกพันธ์โรงเรียนบ้านแหลมไทรกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ จิตรเพชรโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ไตรบุญโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
2. นางอรุณี ส่งศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
3. นางเอื้อนจิตร เรืองชูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ สุจิตราภรณ์โรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านนํ้าพรายกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดมโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆกรรมการ
3. นายภานุพันธ์ ขาวสังข์โรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ คงอินทร์แก้วโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนีย์โรงเรียนบ้านนํ้าพรายกรรมการ
2. นายสมโชค โข้ยนึ่งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายทรรศนศักดิ์ เทพอักษรโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
4. นายกิตติ บุญศรีโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางยุพิน สุวรรณเวลาโรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการ
2. นางเรวดี สุพรรณสถิตย์โรงเรียนวัดสิทธิโชคกรรมการ
3. นางเพลินพิศ บุญตามช่วยโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี เลาแก้วหนูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
2. นางสุวรรณา อั้นเต้งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นางสาวอาภา ณ ระนองโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวรรณี บุญยเกียรติโรงเรียนวัดควนไทรกรรมการ
2. นางสดศรี สินไชยโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นางวรรณา บูรณ์เจริญโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
4. นางศุภัสรา ทองช่วยโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกรวิวรรณ์ บุญเจริญโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางสาวศดานันท์ จันทรมาศโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางวรรณา บูรณ์เจริญโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
4. นางติยาภรณ์ อุดมดีโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภานุพันธ์ ขาวสังข์โรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
2. นางสาวมัทนา โพธิ์ถาวรโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางสวนีย์ คำแหงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทรรศนศักดิ์ เทพอักษรโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
2. นางสาวณัฐพร สง่าโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นางสาวเปรมกมล พรหมมาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางอุไร คงชูผลโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
2. นางสาววรรณา ด้วนรู้ที่โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางวัลลีย์ โปซิวโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
4. นางเสาวลี อยู่ดีโรงเรียนบ้านกันตังใต้กรรมการ
5. นางสาวอรุณี ชูช่วยโรงเรียนบ้านกันตังใต้กรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางอุไร คงชูผลโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
2. นางสาววรรณา ด้วนรู้ที่โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางวัลลีย์ โปซิวโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
4. นางเสาวลี อยู่ดีโรงเรียนบ้านกันตังใต้กรรมการ
5. นางสาวอรุณี ชูช่วยโรงเรียนบ้านกันตังใต้กรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางอุไร คงชูผลโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
2. นางสาววรรณา ด้วนรู้ที่โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางวัลลีย์ โปซิวโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
4. นางเสาวลี อยู่ดีโรงเรียนบ้านกันตังใต้กรรมการ
5. นางสาวอรุณี ชูช่วยโรงเรียนบ้านกันตังใต้กรรมการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวฉลวย เพ็งคล้ายโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
2. นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียดโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางสาวอาภา ณ ระนองโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางวัลดา แก้วกังวาลโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
5. นายสุพล กระสังข์โรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
6. นางนงเยาว์ เสถียรตันติกุลโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวฉลวย เพ็งคล้ายโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
2. นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียดโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางสาวอาภา ณ ระนองโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางวัลดา แก้วกังวาลโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
5. นายสุพล กระสังข์โรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
6. นางนงเยาว์ เสถียรตันติกุลโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวฉลวย เพ็งคล้ายโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
2. นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียดโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางสาวอาภา ณ ระนองโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางวัลดา แก้วกังวาลโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
5. นายสุพล กระสังข์โรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
6. นางนงเยาว์ เสถียรตันติกุลโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐพร สง่าโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
2. นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นางวันทนา มากช่วยโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
4. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐพร สง่าโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
2. นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นางวันทนา มากช่วยโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
4. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายปณิดล ปานช่วยโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
2. นางสาวพิราวรรณ ชูคงโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ฮ่องช่วนโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
4. นางสาวชนยิตรี สองเมืองโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธากรรมการ
5. นางสุชาดา หิรัญกาญจน์โรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
6. นายสุรชัย ชูกระชั้นโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายปณิดล ปานช่วยโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
2. นางสาวนิราวรรณ ชูคงโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ฮ่องช่วนโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
4. นางสาวชนยิตรี สองเมืองโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธากรรมการ
5. นางสุชาดา หิรัญกาญจน์โรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
6. นายสุรชัย ชูกระชั้นโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจพร ปุญญะเพ็ชรโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ เนียมสมโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางสาวนินทิตา ฤทธิหาญโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวจุฑามาศ พิพัฒนไมตรีโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงธรรมโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ยอดยิ่งโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
4. นางอรพิน ผกาวรรณโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ พิพัฒนไมตรีโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงธรรมโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ยอดยิ่งโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
4. นางอรพิน ผกาวรรณโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประชุม บัวมาศโรงเรียนวัดนํ้าฉ่ากรรมการ
2. นายบรรจงรักษ์ บุญตามช่วยโรงเรียนวัดควนธานีกรรมการ
3. นายนิตย์ แสงแป้นโรงเรียนบ้านควนเลียบกรรมการ
4. นางเพลินพิศ บุญตามช่วยโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
5. นายกุศล ถึงศรีโรงเรียนบ้านนํ้าราบกรรมการ
6. นางอุบลทิพย์ คชกูลโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
7. นายบัณฑิต ธิดางานโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
8. นางนัยนา อักษรทองโรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการ
9. นายรัฐพล อนันต์เจริญวงศ์โรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
10. นางสุวนิตย์ หาญกล้าโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
11. นายอนุเชษฐ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
12. นางเกษร ขวัญนิมิตรโรงเรียนบ้านคลองชีล้อมกรรมการ
13. นายพสิษฐ์ บุญยอดโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู 2501)กรรมการ
14. นางสมฤวรรณ คันธมาทย์โรงเรียนบ้านไสมะม่วงกรรมการ
15. นางสาวฐานิตารัชต์ จิตรอักษรโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
16. นายระพิน ไชยสงครามโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวีระจิตร ชนสูงเนินโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
2. นายบุญรอด ผนึกทรัพย์สกุลโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นายกิจจา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
4. นายสะอาด พิพิธวงศารัตน์โรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
5. นายสุรพล ต้องเซ่งกี่โรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการ
6. นายสมพาน พัฒนาโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการ
7. นายอุทัย บุญถาวรโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ รักราวีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
9. นายจรัญ สีลายทองโรงเรียนบ้านกลิ้งกลองกรรมการ
10. นายสำเริง ปานจรโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
11. นายถิรพัฒน์ ชูชมชื่นโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ กาลสุวรรณโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
2. นายพันศักดิ์ เสงี่ยมวงส์โรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นายบุญเลิศ คงด้วงโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
4. นายเมธี นาคะมาศโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
5. นายเอกพล มากดำโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
6. นายเสริม คชกูลโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางชะอ้อน รัตนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
2. นางสาวนฤมล กังแฮโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี เดโชศาสตร์โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอัมพร หาขุนโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
2. นางศิราณี คงปลอดโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางอนงค์ ทวิสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายเคลือบ เผือกจีนโรงเรียนกมลศรีกรรมการ
2. นางสาวศราวดี อั้นซ้ายโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นางอุบล พัฒนโกโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางนงนภัส ทับเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
2. นางสาวผัสสาภรณ์ แก้วประชุมโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
3. นางยาจิต คำอุดมโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
4. นางกิติมา จันทร์มาโรงเรียนวัดไม้ฝาดกรรมการ
5. นางยุวรัตน์ อรรถฉายากุลโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา อำพันธ์โรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไชยยงค์ โปซิวโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
2. นางตรีธาทิพย์ ย่องซื่ีอโรงเรียนบ้านซากรรมการ
3. นางบังอร รองวังโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ เจนจริยานนท์โรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
5. นางอังสนา ชูงานโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
6. นางสุชาดา สุทธิรักษ์โรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
2. นางเมตตา ทินประภาโรงเรียนบ้านนํ้าพรายกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ พรหมทองโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
2. นางเมตตา ทินประภาโรงเรียนบ้านนํ้าพรายกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ พรหมทองโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
A Math ป.1-ป.6
1. นางชนิกานต์ ทองฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
3. นายชะลอ ลัคนาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
4. นางสาวจรรยาณีย์ สมเพ็ชรโรงเรียนบ้านพระม่วงกรรมการ
5. นางสาววรรณิศา คงหน่อโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางชนิกานต์ ทองฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
3. นายชะลอ ลัคนาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
4. นางสาวจรรยาณีย์ สมเพ็ชรโรงเรียนบ้านพระม่วงกรรมการ
5. นางสาววรรณิศา คงหน่อโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นางรัชนี ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
2. นางบุศราภรณ์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านพระม่วงกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา หาบหาโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆกรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
2. นางบุศราภรณ์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านพระม่วงกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา หาบหาโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆกรรมการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางอรุณน้อย เย่าเฉื้องโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
2. นางสุจินต์ สีใหมโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาวีย์ วิวัฒนานุกูลโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอรุณน้อย เย่าเฉื้องโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
2. นางสุจินต์ สีใหมโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาวีย์ วิวัฒนานุกูลโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจำปา ปุญญะเพ็ชรโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
2. นางศุทธินาถ พิสิฐบรรยงโรงเรียนไสบ่อกรรมการ
3. นางสุภาวดี จันณรงค์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจำปา ปุญญะเพ็ชรโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
2. นางศุทธินาถ พิสิฐบรรยงโรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการ
3. นางสุภาวดี จันณรงค์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจำปา ปุญญะเพ็ชรโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
2. นางศุทธินาถ พิสิฐบรรยงโรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการ
3. นางสุภาวดี จันณรงค์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจำปา ปุญญะเพ็ชรโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
2. นางศุทธินาถ พิสิฐบรรยงโรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการ
3. นางสุภาวดี จันณรงค์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ คีรีรัตน์โรงเรียนบ้านควนตุ้งคูกรรมการ
2. นางจินดา ทิพย์จันทาโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นางสาววรรณษา มุกดาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นางดุษฎี สงสังข์โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุคนธ์ คีรีรัตน์โรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
2. นางจินดา ทิพย์จันทาโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นางสาววรรณษา มุกดาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นางดุษฎี สงสังข์โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุคนธ์ คีรีรัตน์โรงเรียนบ้านควนตุ้งคูกรรมการ
2. นางจินดา ทิพย์จันทาโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นางสาววรรณษา มุกดาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นางดุษฎี สงสังข์โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายจีระพงศ์ เพียรเจริญโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
2. นางราตรี จิตรอักษรโรงเรียนท่างิ้ว (ตชด. อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสิริดวง รอดกลิ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
4. นางควรพิศ คีรีเดชโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)กรรมการ
2. นางพรรณ์ทิพย์ ยิ่งยงค์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางสาวรัชนี อยู่เด็นโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)กรรมการ
2. นางพรรณ์ทิพย์ ยิ่งยงค์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางสาวรัชนี อยู่เด็นโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
2. นางเกตุวลี ดำหนูทองโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
3. นางศศิธร ขวัญเพ็ชรโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางมะลิวรรณ ศรีนุ่นชุมโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
2. นางสาวเกตุวลี ดำหนูทองโรงเรียนทอนเหรียนกรรมการ
3. นางศศิธร ขวัญเพ็ชรโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางมะลิวรรณ ศรีนุ่นชุมโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริขวัญ ขวัญเมืองโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการ
2. นางสาวนันทวรรณ หยีสันโรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านแหลมไทรกรรมการ
4. นางเสาวณี ตุลยกุลโรงเรียนบ้านน้ำราบกรรมการ
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชุลีพร บัวมาศโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการ
2. นางหวานใจ จันทร์ฝากโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
3. นางเอื้อนจิต เรืองชูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นางไพรัตน์ ระยารักษ์โรงเรียนบ้านพรุใหญ่กรรมการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภาณุวัฒน์ รักษ์ขาวโรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการ
2. นางสาวปราณี มณีสิงห์โรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการ
3. นางสาวศีริมา อัทรักษ์โรงเรียนบ้านควนหนองบางกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ บินหมูดโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิริพร ทองประดับโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
2. นางสาวชนิกานต์ วังวิเศษกุศลโรงเรียนบ้านในปงกรรมการ
3. นางสาวปริชาติ จันดำโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสาวมณฑาทิพย์ สร้างอำไพโรงเรียนวัดวารีวงกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสิริพร ทองประดับโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
2. นางสาวชนิกานต์ วังวิเศษกุศลโรงเรียนในปงกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ จันดำโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจีราพร โคมแก้วโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา เสิศเสนโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ สุขขะโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา การ์สุวรรณโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์กรรมการ
2. นายสุนทร ประเสริฐกุลโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร สะดีโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
4. นางสุณี ขุนทองโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางถิระนันท์ วีระพงษ์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
6. นางชนิดา ชูบุญศรีโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์กรรมการ
7. นางสาวเจนเนตร ปฏิเวชโรงเรียนวิเศษกาญจน์กรรมการ
8. นางสาวดาว กะตะโทโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
9. นางนิจศีล ชอบธรรมโรงเรียนวัดปากแจ่มกรรมการ
10. นางสุมล จุลนันโทโรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายประพันธ์ พิสิฐบรรยงโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
2. นายพิทยา ทองย้อยโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
3. นางพนิดา เพชรทิพย์โรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
4. นางสีดา สุวรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
5. นางนภวรรณ แต่นสุ่ยโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
6. นางสาวอุรา ปักษีโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
7. นางนิตยา พลเดชโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
8. นางสุวรรณา คีรีรัตน์โรงเรียนบ้านไร่ออกกรรมการ
9. นางศิริรัตน์ หนองตรุดโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการ
10. นางปรียา ต้องชูโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
11. นางกานดา ขาวปลอดโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
12. นางวรนุช ชนาเกียรติโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสมใจ ชูแก้วโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
2. นายพรชัย ดาบทองโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร เชื้อเพชรโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นางนิภาวรรณ ท้าวสกุลโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
5. นางชัชฎา บริพันธ์โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
6. นางล้วนดี ดำเกาะโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
7. นางสาวศรีสุดา เกื้อเมฆโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
8. นางจินทนา เหมะรักษ์โรงเรียนกมลศรีกรรมการ
9. นางสิรินทิพย์ กลับขันโรงเรียนบ้านบางเตากรรมการ
10. นางวรรณดี หวานแก้วโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
11. นางสายพิณ มะลิแก้วโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้ากรรมการ
12. นางสมจิต ปิ่นทองโรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]