หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   4 ก.ย. 2555   9 ก.ย. 2555   10 ก.ย. 2555   11 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 6 ห้อง ป.4/2 11 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 6 ห้อง ป.5/1 11 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 6 ห้อง ป.5/2 11 ก.ย. 2555 09.00-16.30
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 6 ห้อง ประชุม 11 ก.ย. 2555 09.00-16.30
5 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 6 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ก.ย. 2555 09.00-16.30
6 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 6 ห้อง ป.3/2 11 ก.ย. 2555 09.00-16.30
7 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 6 ห้อง ป.6/1 11 ก.ย. 2555 09.00-16.30
8 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 6 ห้อง ป.6/2 11 ก.ย. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด โรงยิม 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด โรงยิม 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 7 ห้อง ม.2/2,ม.3/1,ม.3/2 11 ก.ย. 2555 13.00-16.00
2 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 11 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เวทีกลาง 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมเล็ก 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
8 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมเล็ก 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
9 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมเล็ก 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
10 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมเล็ก 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
11 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมเล็ก 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
12 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมเล็ก 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
13 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมเล็ก 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
14 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมเล็ก 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
15 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เวทีกลาง 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
16 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เวทีกลาง 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
17 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมใหญ่ 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
18 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมใหญ่ 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
19 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมใหญ่ 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
20 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมใหญ่ 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
21 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมใหญ่ 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
22 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมใหญ่ 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง อ.1,อ.2/3 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง อ.2/1 ,อ.3/1 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง ป.1/2.ป.1/1 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง ป.1/3,อ.3/2 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สนามฟุตบอล (เต๊นท์ที่ 1-3) 11 ก.ย. 2555 13.00-16.00
6 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เต๊นท์โดมลานจอดรถ 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สนามฟุตบอล (เต๊นท์ที่ 6-7) 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สนามฟุตบอล (เต๊นท์ที่ 4-5) 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 8 ห้อง วิทยาศาสตร์ 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 8 ห้อง อ.2/3 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 8 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 8 ห้อง อ.4/1 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 8 ห้อง อ.4/4 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ห้องเตรียมอนุบาล 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 4 ห้อง อ.3/1-อ.3/6 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง อ.1/1-อ.1/6 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]