หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   4 ก.ย. 2555   9 ก.ย. 2555   10 ก.ย. 2555   11 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.3/2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.3/1 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคาร 50 ปี ห้อง ป.3/3 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.2/1 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.1/3 10 ก.ย. 2555 09.00-10.00
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.4/2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.2/3 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
8 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.5/2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
9 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.3/2 ,ป.6/3 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
10 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.5/1 ,ป.4/3 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 6 ห้อง ประชุม 10 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 6 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ก.ย. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยยอด โรงยิม 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด โรงยิม 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด โรงยิม 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เต๊นท์กลาง 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง อ.1 ,อ.2/3 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง อ.2/1 ,อ.3/1 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 7 ห้อง ม.2/2,ม.3/1,ม.3/2 10 ก.ย. 2555 13.00-16.00
2 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 6 ห้อง ป.2/1 10 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 7 ห้อง ม.1/1 10 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 7 ห้อง ม.2/1 10 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 6 ห้อง ป.4/1,ป.4/2,ป.5/1,ป.5/2 10 ก.ย. 2555 13.00-16.00
6 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 6 ห้อง ป.6/1 ,ป.6/2 10 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 6 ห้อง ป.6/1 10 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 6 ห้อง ป.4/1,ป.4/2,ป.5/1,ป.5/2 10 ก.ย. 2555 13.00-16.00
9 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 6 ห้อง ป.3/1,ป.3/2 10 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
11 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
12 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
13 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
14 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
15 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
16 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
17 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
18 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมเล็ก 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
19 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
20 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
21 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
22 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
23 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เวทีกลาง 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
24 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เวทีกลาง 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
25 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมเล็ก 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
26 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมเล็ก 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
27 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมเล็ก 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
28 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมเล็ก 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
29 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมใหญ่ 10 ก.ย. 2555 09.00-12.00
30 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมใหญ่ 10 ก.ย. 2555 13.00-16.00
31 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมใหญ่ 10 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สนามฟุตบอล (เต๊นท์ที่ 1-3) 10 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สนามฟุตบอล (เต๊นท์ที่ 1-3) 10 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สนามฟุตบอล (เต๊นท์ที่ 1-3) 10 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สนามฟุตบอล (เต๊นท์ที่ 4-5) 10 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สนามฟุตบอล (เต๊นท์ที่ 6-7) 10 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เต๊นท์โดมลานจอดรถ 10 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สนามฟุตบอล (เต๊นท์ที่ 4-5) 10 ก.ย. 2555 13.00-16.00
8 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สนามฟุตบอล (เต๊นท์ที่ 6-7) 10 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 8 ห้อง วิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 8 ห้อง วิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 2555 13.00-16.00
3 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 8 ห้อง อ.2/3 10 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 8 ห้อง อ.2/3 10 ก.ย. 2555 13.00-16.00
5 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 8 ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 8 ห้อง อ.4/1 10 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 6 เวทีใต้อาคาร 10 ก.ย. 2555 13.00-16.00
8 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 8 ห้อง อ.4/4 10 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000511 Cross word ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ห้องประชุม 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000513 Cross word ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ห้องประชุม 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000510 A Math ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารวิทยบริการ 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000514 A Math ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารวิทยบริการ 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000512 คำคม ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารวิทยบริการ 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000515 คำคม ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารวิทยบริการ 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ห้องประชุม 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
8 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ห้องประชุม 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]