หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   4 ก.ย. 2555   9 ก.ย. 2555   10 ก.ย. 2555   11 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เวทีกลาง (โรงอาหาร) ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 4 ก.ย. 2555 11.15-11.22
2 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 เวทีแลาง (โรงอาหาร) ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 4 ก.ย. 2555 11.00-11.07
3 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นปรง เวทีกลาง (โรงอาหาร) ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 4 ก.ย. 2555 09.00-10.30
4 000714 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นปรง เวทีกลาง (โรงอาหาร) ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 4 ก.ย. 2555 10.40-10.47
5 000715 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นปรง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องป.6/1 4 ก.ย. 2555 10.30-10.40
6 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นปรง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องป.6/1 4 ก.ย. 2555 10.15-10.25
7 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องป.6/1 4 ก.ย. 2555 10.00-10.10
8 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องป.6/2 4 ก.ย. 2555 09.30-14.30
9 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นปรง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องป.2/2 4 ก.ย. 2555 11.30-12.30
10 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นปรง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องป.2/2 4 ก.ย. 2555 10.00-11.00
11 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นปรง ห้องประชาธิปไตย ชั้น 1 ห้อง ห้องประชาธิปไตย 4 ก.ย. 2555 11.40-12.00
12 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นปรง ห้องประชาธิปไตย ชั้น 1 ห้อง ห้องประชาธิปไตย 4 ก.ย. 2555 10.00-11.30
13 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นปรง เวทีกลาง (โรงอาหาร) ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 4 ก.ย. 2555 13.00-13.07
14 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นปรง โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 4 ก.ย. 2555 10.00-12.00
15 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นปรง อาคารงานอาชีพ ชั้น 1 ห้อง อาคารงานอาชีพ 4 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นปรง อาคารงานอาชีพ ชั้น 1 ห้อง อาคารงานอาชีพ 4 ก.ย. 2555 09.00-12.00
17 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นปรง อาคารเรียน 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ก.ย. 2555 09.00-12.00
18 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นปรง อาคารเรียน 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ก.ย. 2555 09.00-12.00
19 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นปรง เวทีกลาง ชั้น 1 ห้อง เวทีกลาง 4 ก.ย. 2555 14.00-14.07
20 000717 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นปรง เวทีกลาง (โรงอาหาร) ชั้น 1 ห้อง เวทีกลาง (โรงอาหาร) 4 ก.ย. 2555 09.00-09.10

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]