ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงการแข่งขันประเภทเครื่องร่อน
การแข่งขันเครื่องร่อน ระดับประถมศึกษา ป.1-6
      แข่งขันวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 น.
สถานที่แข่งขัน หอประชุม ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

การแข่งขันเครื่องร่อน ระดับมัธยมศึกษา ม.1-3
      แข่งขันวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 น.
สถานที่แข่งขัน หอประชุม โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
วันจันทร์ ที่ 01 ตุลาคม 2555 เวลา 16:12 น.