สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเจดีย์โคะ 31 15 9 5 55
2 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 26 5 7 5 38
3 แม่สอด 22 7 8 4 37
4 บ้านห้วยนกกก 22 6 5 6 33
5 ป่าไม้อุทิศ 4 20 6 6 3 32
6 ชุมชนบ้านพบพระ 19 1 2 1 22
7 บ้านห้วยกะโหลก 16 3 1 6 20
8 ชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) 15 11 1 1 27
9 บ้านแม่โกนเกน 15 7 7 2 29
10 บ้านแม่อุสุ 15 3 0 2 18
11 ไทยรัฐวิทยา 61 ฯ 14 6 4 5 24
12 บ้านป่าคาใหม่ 14 6 4 2 24
13 บ้านแม่ระมาดน้อย 14 2 3 7 19
14 บ้านท่าอาจ 13 12 4 2 29
15 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 13 5 3 3 21
16 บ้านหนองบัว 13 5 1 0 19
17 รวมไทยพัฒนา 2 13 4 0 3 17
18 บ้านร่มเกล้า 2 13 3 1 1 17
19 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 11 7 2 4 20
20 บ้านห้วยนกแล 11 4 3 0 18
21 ภัทรวิทยา 11 3 4 1 18
22 บ้านแม่ระเมิง 11 1 3 0 15
23 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 11 1 1 0 13
24 รวมไทยพัฒนา 3 11 1 0 1 12
25 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 10 7 2 8 19
26 บ้านห้วยบง 10 7 0 2 17
27 บ้านแม่กึ้ดหลวงฯ 10 6 8 2 24
28 อรุณเมธา 10 6 2 0 18
29 บ้านขะเนจื้อ 9 5 6 3 20
30 บ้านร่มเกล้า 4 9 4 0 2 13
31 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 9 4 0 1 13
32 บ้านแม่อมกิ 9 2 0 2 11
33 บ้านปางส้าน 9 1 5 3 15
34 รวมไทยพัฒนา 4 8 10 1 1 19
35 บ้านแม่จะเราสองแคว 8 6 1 2 15
36 บ้านแม่ตาว 8 4 3 2 15
37 บ้านห้วยม่วง 8 4 3 1 15
38 บ้านแม่สละ 8 1 4 3 13
39 บ้านแม่ตาวแพะ 7 7 2 5 16
40 บ้านพะเด๊ะ 7 7 0 1 14
41 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 7 2 1 1 10
42 บ้านแม่ปะ 7 1 4 0 12
43 บ้านค้างภิบาล 6 5 2 1 13
44 รวมไทยพัฒนา 5 6 5 2 0 13
45 บ้านแม่ละเมา 6 3 2 4 11
46 บ้านทุ่งถ้ำ 6 3 1 0 10
47 บ้านปูเต้อ 6 2 1 0 9
48 บ้านยะพอ 6 2 1 0 9
49 ราษฏร์วิทยา 6 2 0 2 8
50 บ้านสามหมื่น 6 1 2 0 9
51 บ้านน้ำหอม 5 5 1 0 11
52 บ้านปะหละทะ 5 4 2 0 11
53 บ้านห้วยปลาหลด 5 2 2 0 9
54 บ้านแม่ตื่น 5 2 0 0 7
55 บ้านแม่สละเหนือ 5 2 0 0 7
56 ไทยราษฎร์คีรี 5 0 2 0 7
57 บ้านต้นผึ้ง 5 0 1 0 6
58 บ้านแม่กาษา 4 6 6 4 16
59 อิสลามศึกษา 4 5 1 0 10
60 บ้านสันป่าไร่ 4 5 0 1 9
61 บ้านแม่ตาวใต้ 4 3 2 1 9
62 บ้านวาเล่ย์ 4 2 3 2 9
63 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 4 2 1 1 7
64 บ้านวังตะเคียน 4 2 1 0 7
65 บ้านป่าไร่เหนือ 4 2 0 0 6
66 บ้านร่มเกล้า 3 4 1 0 2 5
67 บ้านอู่หู่ 4 1 0 0 5
68 ธรรมวัตรวิทยา 4 0 4 0 8
69 บ้านแม่กุหลวง 4 0 1 0 5
70 ห้วยน้ำนักวิทยา 3 3 4 5 10
71 บ้านแม่ปะเหนือ 3 3 1 0 7
72 วัดสว่างอารมณ์ 3 3 0 0 6
73 เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด 3 3 0 0 6
74 บ้านแม่กุเหนือ 3 2 0 1 5
75 บ้านถ้ำผาโด้ 3 2 0 0 5
76 บ้านห้วยหินฝน 3 1 1 1 5
77 บ้านแม่กึ้ดสามท่า 3 1 1 0 5
78 บ้านเซอทะ 3 1 0 0 4
79 ญาณวิศิษฎ์ 2 6 1 2 9
80 บ้านแม่พลู 2 4 2 0 8
81 บ้านไม้กะพง 2 2 2 0 6
82 บ้านแม่กลองเก่า 2 2 2 0 6
83 บ้านป่าไร่ 2 2 1 1 5
84 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 2 2 1 0 5
85 บ้านหนองหลวง 2 1 2 4 5
86 บ้านปูแป้ 2 1 1 0 4
87 ปรีชาญาณศึกษา-พบพระ 2 1 0 0 3
88 บ้านแม่วะหลวง 2 0 1 1 3
89 บ้านมอเกอ 2 0 1 1 3
90 บ้านทีกะเป่อ 2 0 1 0 3
91 รวมไทยพัฒนา 1 2 0 0 2 2
92 ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ 2 0 0 0 2
93 กลาโหมราชเสนา 2 0 0 0 2
94 บ้านกล้อทอ 1 3 0 2 4
95 บ้านน้ำดิบ 1 2 4 0 7
96 บ้านช่องแคบ 1 2 2 2 5
97 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 1 2 0 1 3
98 บ้านหัวฝาย 1 1 1 0 3
99 บ้านแม่กลองใหม่ 1 1 0 1 2
100 ตชด.จาตุรจินดา 1 1 0 0 2
101 บ้านห้วยไม้แป้น 1 1 0 0 2
102 อนุบาลการุณย์ 1 1 0 0 2
103 บ้านจกปก 1 1 0 0 2
104 บ้านธงชัย 1 1 0 0 2
105 บ้านวังผา 1 1 0 0 2
106 บ้านแม่ออกผารู 1 1 0 0 2
107 บ้านแม่ปะใต้ 1 0 0 1 1
108 บ้านแม่โพ 1 0 0 0 1
109 อนุกูลวิทยา 1 0 0 0 1
110 ตชด.บ้านมอเกอร์ 1 0 0 0 1
111 บ้านปรอผาโด้ 0 3 1 1 4
112 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 0 2 3 4 5
113 บ้านขุนห้วยนกแล 0 2 0 0 2
114 สามัคคีวิทยา 0 1 1 0 2
115 สันถวไมตรีศึกษา 0 1 0 1 1
116 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 0 0 2 0 2
117 ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 0 0 1 1 1
118 บ้านพะละ 0 0 1 1 1
119 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 0 0 1 0 1
120 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 0 0 1 0 1
121 บ้านห้วยโป่ง 0 0 1 0 1
122 รวมไทยพัฒนา 6 0 0 0 1 0
123 บ้านนุเซะโปล้ 0 0 0 0 0
รวม 732 342 200 155 1,429