หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายทองสุข อยู่ศรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ    
2 นายสุทธิชัย บุญตาปวน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ    
3 นายภิเษก คำน่าน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ    
4 นายประหยัด อุสาห์รัมย์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ    
5 นายเสนอ ปิ่นเจริญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ    
6 นางสาวสุจิรา ยอคุณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ    
7 นายกฤษณะ เครืออยู่ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ    
8 นางสาวกฤติยา เครือแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ    
9 นางสาวศรีไพร โทสาลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ    
10 นายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ    
11 นายสิทธิพน แก่นเมือง ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม    
12 นายบูรพา กองพร กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม    
13 นางพิชญา รัตนสิริบัณฑิต กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม    
14 นายสุรพงษ์ กันทะชมพู กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม    
15 นางสาวสุวิกานต์ วงษ์ปางมูล กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม    
16 นายจำเนียร บุญเลี้ยง กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม    
17 นางชรินรัตน์ พรวนแก้ว กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม    
18 นางนฤมนต์ รัตนเสถียร กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม    
19 นายณัฐพล ทองดีนอก ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ    
20 นางศรีวรรณ หมวกชา กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ    
21 นายฤทธิกร บางทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ    
22 นางสาวสุวีณา แก้วหน่อวัน กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ    
23 นางสาวปวริศา จิติ กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ    
24 นายสุเชษฐ์ รัตนเสถียร ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน กองร้อย ตชด.ที่๓๔๔,ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    
25 นายกฤษฎากร สงพูล กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน กองร้อย ตชด.ที่๓๔๔,ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    
26 นายคมสัน สุนันทนาการ กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน กองร้อย ตชด.ที่๓๔๔,ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    
27 นางสาวเนาวรัตน์ โนราช กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน กองร้อย ตชด.ที่๓๔๔,ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    
28 นางสาวดวงฤทัย สุขประชาพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน กองร้อย ตชด.ที่๓๔๔,ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    
29 นางสาวน้องเนตร ปัญญานันท์ กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน กองร้อย ตชด.ที่๓๔๔,ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    
30 นายอุทัย กันธวัง ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ    
31 นายสุพรรณ วงษ์รพีพรรณ กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ    
32 นายวรพจน์ สุนันทา กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ    
33 นางบัวทอง นิคมวัฒนะ กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ    
34 นายเก้า กุลคำ กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ    
35 นางสาวนิตยา ยาธิเลิศ กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ    
36 นายธวัชชัย แสงแปลง กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านแม่อุสุ    
37 นางปราณี อุสาห์รัมย์ กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านแม่อุสุ    
38 นางสาวอภิรดี ก.ศรีสุวรรณ กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านแม่อุสุ    
39 นางสาวพิสมัย กิ่งสกุล กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านแม่อุสุ    
40 นายสุพจน์ กันธวัง ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ต้าน,เวทีกลาง    
41 นายปราโมทย์ ทองเติม กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ต้าน,เวทีกลาง    
42 นางสาวนภาพร ก้อนมณี กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ต้าน,เวทีกลาง    
43 นายปุณญคพัฒน์ สืบเจริญภักดี กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ต้าน,เวทีกลาง    
44 นางสาวพจมาล ศิลพร กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ต้าน,เวทีกลาง    
45 นางสาวสุธิสา เตจา กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ต้าน,เวทีกลาง    
46 นายเทิน แสนคำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง    
47 นางสาวรจนา สุริยะวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง    
48 นางสาววาสนา ภู่วัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขันหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง    
49 นายสมเกียรติ นารีรักษ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
50 นายวิชาญ ลือเฟื่อง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
51 นางภคอร อินทร์เอี่ยม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
52 นางณัฐมล กลิ่นหอม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
53 นางรจนา ทองฟัก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
54 นายวิชญ์สรัช กลุ่มเหรียญทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
55 นางสาววันเพ็ญ ตาปราบ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
56 นางตรีรัตน์ เดชฐี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
57 นายวรวิทย์ โครตศรีหา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
58 นางสาวสุภาพรรณ ขาววิลาศ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
59 นางสาววาสนา พรมแสน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
60 นางสาวไพลิน พันสืบวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
61 นางสาวศุภลักษณ์ พลอยแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
62 นางสาวศิริลักษณ์ อิ่มเอิบ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
63 นางสาวฒิชากร ปริญญากาญจน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
64 นางสาวจินดามณี ปุ๊ดแค กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
65 นายพิทักษ์ จันทร์เกลี้ยง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
66 นายจักรกฤษ กาบุตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
67 นายแทนคุณ สันโดษวนาไพร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
68 นายจัตตุพล นาโส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
69 นายสมชาย ทับคง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
70 นางสาวรัติยา แซ่ลิ้ม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
71 นางสาวกาญจนา โน้นค้อ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
72 นางพัชรี ศรีโถ้ง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ    
73 นายมานะ ทิพย์จรรยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเวทีกลางและเวทีแข่งขัน,แสงสี    
74 นายพิษณุ สวนเอก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเวทีกลางและเวทีแข่งขัน,แสงสี    
75 นายจรัล แก้วลำคำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
76 นายทรงวุฒิ ประกาย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
77 นางสาวอัญธิยา คำวิสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
78 นายกฤษฎากานต์ จี๋มะลิ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
79 นางสาวปรียาภรณ์ มั่งมี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
80 นางสาวพจมาน ยศอาลัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
81 นางปาณิสรา ประกาย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
82 นางสาวนัยนา มณีชัยปราการ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
83 นายนทีเทพ บุญอาจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
84 นางจินตนา เพ็งสอน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
85 นายคมสันต์ พิศเพ็ง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
86 นางลัดดา แจ่มจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
87 นางสาววนาวรรณ จันทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
88 นายอาคม ตาสะหรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
89 นางสาวญานิกา คลาอ๊อด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
90 นางสาวปรียานุช วงษ์สวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
91 นางสาวสุกัญญา รักษ์ตระกูลคีรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
92 นางสาวชลดา วนาไผท กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
93 นางสาวเกษศิรินทร์ เพียงตะวันกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม    
94 นางนริศรา ไทยพาท กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประสานงาน    
95 นางสาวจินตหรา โพธิ์ทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประสานงาน    
96 นายวิทยา คลี่ใบ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประสานงาน    
97 นางสาวเบญญาภา แก้วคำตา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประสานงาน    
98 นางสาวภริตพร คารมณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประสานงาน    
99 นายโชคชัย ธรรมฐิติพร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประสานงาน    
100 นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-ปิด    
101 นายโชคชัย สุขหัส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-ปิด    
102 นายศุภรัตน์ สุราย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-ปิด    
103 นางอชิรญา พิมสี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-ปิด    
104 นางสุภาพร ชัยศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-ปิด    
105 นางสาวรัชดาภร อินทร์จันทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-ปิด    
106 นายนิกร ชโลธร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-ปิด    
107 นายนภดล มามอม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-ปิด    
108 นางสาวจิตติมา นิ่มพิบูลย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-ปิด    
109 นางสาวธิดารัตน์ กานำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-ปิด    
110 นายศักดิ์พงศ์ พิรักษา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-ปิด    
111 นายจตุพล ใจยวน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-ปิด    
112 นายจารุพัฒน์ กันธรักษา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-ปิด    
113 นายบัญญัติ วันชัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายควบคุมจราจร    
114 นายสุวิทย์ ศรสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายควบคุมจราจร    
115 นายจารึก วิริยะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายควบคุมจราจร    
116 นายประเสริฐ เอนกลาง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก    
117 นายวิจารณ์ หมดสังข์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก    
118 นางสถิตภรณ์ นาคแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก    
119 นายสามารถ สุขเกษม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์    
120 นายปรเมศวร์ ศรีปา กรรมการ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการแข่งขัน    
121 นางสุพรรณี แก้วปาเขียว กรรมการ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการแข่งขัน    
122 นายชีวิน หน่อแก้ว กรรมการ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการแข่งขัน    
123 นางสาวสุวดี คำน่าน กรรมการ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการแข่งขัน    
124 นายศตพร เผือนงูเหลือม เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูล คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการแข่งขัน    
125 นางสาวอมรรัตน์ แห้วเหมือน เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการแข่งขัน    
126 นางสาวนิรชร อานัย เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูล คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการแข่งขัน    
127 นายธเนศ ปรางโท้ กรรมการ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการแข่งขัน    

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]