หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-tak2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางนิตยา อินหว่างโรงเรียนบ้านห้วยนกแลประธาน
2. นางสาวสุภัคศรา พานทองโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลกรรมการ
3. นางสาวพวงพิศ ทีปะนะโรงเรียนราษฎร์วิทยาเลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา โปร่งใจโรงเรียนบ้านค้างภิบาลประธาน
2. นางสาวกรรณิการ์ กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๓กรรมการ
3. นางสาวอ่อนตา คนขยันโรงเรียนบ้านห้วยนกกกเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเปรมปรี ชมพูโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระประธาน
2. นางธิติพร พิพิธภักดีโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
3. นายเดชณรงค์ มั่นคงโรงเรียนบ้านหนองหลวงเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางอุษา ยิ่งยงเมธีโรงเรียนแม่สอดประธาน
2. นางสาววราภรณ์ ณ คำตันโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ ใจดีโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางมานัสพร จักษุโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธาน
2. นายศุภกิจ บุตรวงษ์โรงเรียนบ้านยะพอกรรมการ
3. นางทับทิม เทพคำอ้ายโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางสาวพิมลพรรณ มุ่งตรงโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่งกรรมการ
5. นางสาวอรทัย ใจยังโรงเรียนบ้านหนองบัวเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย์โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธาน
2. นางสาวอนุมา รอบคอบโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๖กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ชูอ่ำโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
4. นายสมจิตร์ น้อยราชโรงเรียนบ้านธงชัยกรรมการ
5. นางศิริพรรณ คำปั้นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน ฯเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางนางเกสร นาควังไทรโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นประธาน
2. นางสมใจ อันอำไพโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
3. นางสาวแสงคาร สิงหล้าโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่เลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางนิสา เหลืองคุณวัฒน์โรงเรียนบ้านแม่ละเมาประธาน
2. นางสุภาภรณ์ ภูพานเพชรโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
3. นายวุฒิชัย บำรุงดิลกโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์พิสาข์ กล่ำคลังโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯประธาน
2. นางนราภรณ์ จันปาลีโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควกรรมการ
3. นางสาวอรพินท์ ธราทองโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔เลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา จิตต์จริงโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ประธาน
2. นายมนัสวิชญ์ ศรีเมืองโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑กรรมการ
3. นางเฟื่องพัฒน์ ภักดีโรงเรียนบ้านห้วยบงเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางวิภา มนติ๊บโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดสามท่าประธาน
2. นางสาวสุพร คติณนังโรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือกรรมการ
3. นางพิชญา รัตนสิริบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านแม่โพเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์รัศ คงบำรุงโรงเรียนบ้านขะเนจื้อประธาน
2. นางสาวอาภรณ์ ยามรักโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการ
3. นางสาวสุภาณี เจือจันทร์โรงเรียนบ้านปางส้านเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางศิริรัตน์ คำแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธาน
2. นางนภา กำเนิดบรรพตโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๓กรรมการ
3. นายสุพัฒน์ สุริยะวงศ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเอมิกา โตฉ่ำโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยประธาน
2. นายวรพงษ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
3. นายทศพล พรมดีโรงเรียนบ้านปางส้านเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโกศล แซ่ลีโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯประธาน
2. นางสาววงศ์วรัน เตชะชัยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๓กรรมการ
3. นางสุกัญญา บุญสำเร็จโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักวิทยาเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวพฤติลักษณ์ ฉันทานุสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงประธาน
2. นายสิฏฐิวุฒิ เปี้ยสุโรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)กรรมการ
3. นายวิจารณ์ หมดสังข์โรงเรียนบ้านห้วยนกกกเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุวดี คำน่านโรงเรียนบ้านแม่อุสุประธาน
2. นางสาวมยุรา คุฒแก้วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นายสกลักษณ์ สิงหราชโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ จันทร์ต๊ะโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒ประธาน
2. นางวนัสนันท์ ใจดีโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดสามท่ากรรมการ
3. นายนิกร ประชานันท์โรงเรียนบ้านกล้อทอเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายมงคลชัย แก้วลอยโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธาน
2. นางสาวจารุวรรณ เตรียมแรงโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒กรรมการ
3. นางสาวนภาภรณ์ เพียงเพ็ญโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาคร ประกอบกิจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯประธาน
2. นางเรณู คงคาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านไม้กะพงกรรมการ
3. นายณัฐพล เตชะพลีโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
4. นายจรูญ ศิลาคำโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดากรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ชะเตโรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮูเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางญาณิศา ใจยาเก๋โรงเรียนแม่สอดประธาน
2. นายปติศักดิ์ ดอนคำเพ็งโรงเรียนบ้านพะเด๊ะกรรมการ
3. นางสาวรัชนีย์ ทิน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
4. นางสาวศรีแพ บัวทรายคำโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯกรรมการ
5. นางสาวนงคราญ หลวงเขียวโรงเรียนบ้านปรอผาโด้เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี ต๊ะสุโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีประธาน
2. นางเกศรินทร์ สายสกุลโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
3. นายพงษ์สวรรค์ งามจำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑กรรมการ
4. นายคมสัน สุนันทนาการโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรุณศรี อ้ายมาศน้อยโรงเรียนบ้านห้วยบงเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปุณศิกาญจน์ เดชวงศ์ยาโรงเรียนบ้านพะเด๊ะประธาน
2. นางสาวสมใจ มีสายทองโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
3. นางวราภรณ์ บุญมีโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางยุพิน ใจยะสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นประธาน
2. นางยุพิน ต่อติดโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
3. นางสาววลัยพรรณ พรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยนกกกเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายพรเทพ หล่อเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อประธาน
2. นายจักรเพชร แสงคล้าโรงเรียนบ้านแม่ละเมากรรมการ
3. นายมาโนชย์ อุดจันทร์โรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
4. นางสาวสีออน ตาเรือนสอนโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอภิรดี ก.ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่อุสุเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรนภา จารสเย็นโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯประธาน
2. นายไมตรี จินะโรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการ
3. นางสาวมะลิ เพ็ญเกาะโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
4. นางนิฏตินาฏ จันทร์โทโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสายฝน แสนฟองโรงเรียนบ้านกล้อทอเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ สุขเกษมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นางสาววิไล หริ่งรัตนพันธ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายภูมินทร์ จันทราโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายชนมงคล นอนาโรงเรียนทุ่งมะขามป้อมกรรมการ
5. นางสาววารุณี เทียนนาวาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายผดุง ภักดีโรงเรียนบ้านห้วยบงประธาน
2. นายภัทรชัย สุขุมวัฒนาโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้กรรมการ
3. นางจินดา จานะศักดิ์โรงเรียนกลาโหมราชเสนากรรมการ
4. นายธีรวิศิฏฐ์ วงค์บุตรโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒กรรมการ
5. นางสาวนัฐธิดา ใจคำโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางเลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ ภู่มณีโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธาน
2. นางสาวศิรินทิพย์ อรุณเมืองโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
3. นางสาวธารา แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านปูแป้กรรมการ
4. นางธัญชนก ใหม่จันทร์แดงโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
5. นางธัญวรัตม์ แก้วประเสริฐโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางสาวอ้อมจันทร์ เรือนทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นางสาวศศิธร สมศักดิ์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๖กรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ บุญถิ่นโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
4. นางสาวกันนิกา บัวแก้วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
5. นางสาวศรินรัตน์ ฉัตรธิวัฒน์กูลโรงเรียนบ้านยะพอเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายทวีศิลป์ อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวประธาน
2. นายเอกณริน ไชยพลโรงเรียนบ้านแม่กุหลวงกรรมการ
3. นายวิญญู ถิ่นจอมโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแลกรรมการ
4. นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงินโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
5. นายวิชา ใจแก้วทิโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
6. นายจงลักษณ์ พ้นพาลโรงเรียนบ้านธงชัยเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายทวีศิลป์ อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวประธาน
2. นายเอกณริน ไชยพลโรงเรียนบ้านแม่กุหลวงกรรมการ
3. นายวิญญู ถิ่นจอมโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแลกรรมการ
4. นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงินโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
5. นายวิชา ใจแก้วทิโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
6. นายจงลักษณ์ พ้นพาลโรงเรียนบ้านธงชัยเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายทวีศิลป์ อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวประธาน
2. นายเอกณริน ไชยพลโรงเรียนบ้านแม่กุหลวงกรรมการ
3. นายวิญญู ถิ่นจอมโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแลกรรมการ
4. นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงินโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
5. นายวิชา ใจแก้วทิโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
6. นายจงลักษณ์ พ้นพาลโรงเรียนบ้านธงชัยเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ลำจะเราโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธาน
2. นางสาวสาริณี ขวัญข้าวบริบูรณ์โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกรกรรมการ
3. นายฤทธิพร พรวรรณเพชรโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ปัญญาคำโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา คงพันโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ลำจะเราโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธาน
2. นางสาวสาริณี ขวัญข้าวบริบูรณ์โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกรกรรมการ
3. นายฤทธิพร พรวรรณเพชรโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ปัญญาคำโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา คงพันโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมาลา พึ่งอ่อนโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควประธาน
2. นายกิตติศักดิ์ กุนามาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สิงหนาถโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา พันธ์กองโรงเรียนแม่สอดประธาน
2. นายประพันธ์ ศิลพรโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขาวแสงโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุรดา เกตน์รัตน์โรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯประธาน
2. นางเพ็ญตา สารขาวโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการ
3. นายสมพร ปิมปาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศิริชัย ศิริโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒ประธาน
2. นายธนเดช วรเมธชัยเดชาโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควกรรมการ
3. นายวิโรจน์ คำน่านโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้เลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายเอกพงษ์ นาละต๊ะโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธาน
2. นายสมบูรณ์ เป็งงาโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ คำตื้อโรงเรียนบ้านหนองบัวเลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางสาวสอิ้ง มนติ๊บโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธาน
2. นายประสงค์ สองเมืองโรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณิการ์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ศรเจียงโรงเรียนบ้านแม่ละเมาประธาน
2. นายอนุวัฒน์ กันยายองโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกัลยา ใจมาโรงเรียนภัทรวิทยาเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาววาสนา สาเลิศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นายณรงค์ศักดิ์ ทองเพ็ชรโรงเรียนบ้านน้ำหอมกรรมการ
3. นางสุกฤตา ง่วนบรรจงโรงเรียนบ้านห้วยนกกกเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสุกิจ ราชอุปนันท์โรงเรียนบ้านห้วยบงประธาน
2. นายนาวี สนิทผลโรงเรียนบ้านธงชัยกรรมการ
3. นางพรอนันต์ พูลสุขศรีโรงเรียนบ้านแม่สละเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายนางพัชรี เหล่าทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่กาษาประธาน
2. นางสาวฐานิภา นาควรรณโรงเรียนบ้านจกปกกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา โปร่งใจโรงเรียนบ้านค้างภิบาลประธาน
2. นางจิรนันท์ สุภาโท้โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบกรรมการ
3. นางมยุเรศ นารีรักษ์โรงเรียนบ้านหัวฝายเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชื่นชม นาเถินโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯประธาน
2. นางรำพึง ฟักทองอยู่โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา บรรพศรีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔เลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสมสกุล ก๋องมั่งโรงเรียนบ้านต้นผึ้งประธาน
2. นางไพลิน กาศอุดมโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือกรรมการ
3. นางรินทิพย์ คำแก้วโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะเลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางประนอม เบหลงตรีโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางประธาน
2. นางอัญชลี ธำรงรัฐกุลโรงเรียนบ้านป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นางเรือนแก้ว วงษ์กิจโรงเรียนบ้านแม่กุเหนือเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางละมัย เพชรปัญญาโรงเรียนแม่สอดประธาน
2. นางวิไลพร จิโนโรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการ
3. นางธัญญลักษณ์ เชิดสวรรค์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒เลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. พระปลัดเสน่ห์ จนฺทรังสีเจ้าอาวาสวัดเวฬุวันประธาน
2. พระสิทธิกร ธมฺมเตโชโรงเรียนโพธิคุณกรรมการ
3. นางวัฒนา สุธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอำไพ มาศรีทรัพย์ศึกษานิเทศก์เลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฒฺฒนเมธีเจ้าอาวาสวัดดอนชัย อำเภอแม่สอดประธาน
2. พระอาจารย์วรพต ทนตจิตโตวัดดอนไชย อำเภอแม่สอดกรรมการ
3. นางศิริพร จงจรูญกิจข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ มรรคประเสริฐศึกษานิเทศก์เลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุรเดช จันนะโรงเรียนแม่สอดประธาน
2. นายธีรพร กาสมสันโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้กรรมการ
3. นายณัฐพล วิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯกรรมการ
4. นายธงชาติ แซ่ย่างโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๓กรรมการ
5. นายอมร ชยาภรณ์มงคลโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
6. นายทิม เผือกบุญเกิดโรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่กรรมการ
7. นายอุทัย แก้วมาลัยโรงเรียนตชด.ถ้ำเสือกรรมการ
8. นายศิริพร ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายพีระพงษ์ ฟักทองอยู่โรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธาน
2. นางจิราพร เจียรประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกกรรมการ
3. นายเกษม ใจสะอาดโรงเรียนบ้านพะเด๊ะกรรมการ
4. นางสาวมุกการินทร์ ตามัยโรงเรียนบ้านวาเล่ย์กรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
6. นายยิ่งยง ไหวดีโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
7. นายจักรพงษ์ ธรรมใจโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
8. นายวัลลภ แสงสว่างโรงเรียนบ้านน้ำหอมเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายดำรงค์ศักดิ์ แสงกิตติสุวัฒน์โรงเรียนบ้านแม่ละเมาประธาน
2. นายประสิทธิ์ เขียวแก้วโรงเรียนบ้านจกปกกรรมการ
3. นางสาวพันทิพย์ อุ่นนางแซงโรงเรียนบ้านธงชัยกรรมการ
4. นายวิทศักดิ์ พิทยากิตโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
5. นางประไพ สีใจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
6. นายอำนาจ ฟักเฟื่องโรงเรียนบ้านน้ำหอมกรรมการ
7. นายฤทธิกร บางทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจรัล อมรจิระวงศาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑ประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระพงษ์ จันพ่อตาโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการ
3. นายโฉลก สังข์ศิริโรงเรียนญาณวิศิษฎ์กรรมการ
4. นายบัญญัติ วันชัยโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการ
5. นายยุทธพงศ์ การะยมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
6. นายสมชาย โตเหี้ยมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๖กรรมการ
7. นางสาวกาญจนา โน้นค้อโรงเรียนบ้านหนองบัวเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางศรีวรรณ หมวกชาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นายปรีชา แสนศรีโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายยุทธชัย เจริญผลผลิตโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
4. นายเอกมล บุญกันโรงเรียนบ้านปรอผาโด้กรรมการ
5. นายมานิตย์ เกิดมูลโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
6. นายวินัย เตี๋ยอนุกูลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราสองแควกรรมการ
7. นายเอกวัฒน์ สารจุมโรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮูกรรมการ
8. นายพิเชษฐ์ อินหมีโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่เลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายองอาจ สาระคำโรงเรียนอรุณเมธาประธาน
2. นายสัมพันธ์ ถาวรอ้ายโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔กรรมการ
3. นายอานนท์ โลทิมโรงเรียนบ้านปรอผาโด้กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทสมศักดิ์ แก้วเคียงคำโรงเรียนหนองหลวงกรรมการ
5. นายเกษม ใจสะอาดโรงเรียนบ้านพะเด๊ะกรรมการ
6. นายเอกมล บุญกันโรงเรียนบ้านปรอผาโด้เลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ กาญจนคงคาโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธาน
2. นายธรณินทร์ สิงห์วงค์โรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายสนธยา สีอ่อนโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดากรรมการ
4. นายโกวิท รัตนสิริบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านอู่หู่กรรมการ
5. นางสาวสุวารี วงศ์คำจันทร์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ กาญจนคงคาโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธาน
2. นายธรณินทร์ สิงห์วงค์โรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายสนธยา สีอ่อนโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดากรรมการ
4. นายโกวิท รัตนสิริบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านอู่หู่กรรมการ
5. นางสาวสุวารี วงศ์คำจันทร์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ กาญจนคงคาโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธาน
2. นายธรณินทร์ สิงห์วงค์โรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายสนธยา สีอ่อนโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดากรรมการ
4. นายโกวิท รัตนสิริบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านอู่หู่กรรมการ
5. นางสาวสุวารี วงศ์คำจันทร์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายโชติ กะนะโรงเรียนบ้านห้วยบงประธาน
2. นายมนู จุ่งแผ้วตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
3. นายวิชัย ประสงค์เศษโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
4. นางพัฒนา จันเอียดโรงเรียนแม่สอดเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายโชติ กะนะโรงเรียนบ้านห้วยบงประธาน
2. นายมนู จุ่งแผ้วตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
3. นายวิชัย ประสงค์เศษโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
4. นางพัฒนา จันเอียดโรงเรียนแม่สอดเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโชติ กะนะโรงเรียนบ้านห้วยบงประธาน
2. นายมนู จุ่งแผ้วตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
3. นายวิชัย ประสงค์เศษโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
4. นางพัฒนา จันเอียดโรงเรียนแม่สอดเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสันติ ฉ่ำมาลัยโรงเรียนบ้านแม่กาษาประธาน
2. นายสุพิศ คำมูลโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒กรรมการ
3. นางปรตา จันทาวงศ์โรงเรียนบ้านแม่อุสุเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางออมสิน คำภีระแปงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นายอดิพันธุ์ ยุทธนะพรากูรโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ หารวันนาโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวันชัย กล่ำคลังโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯประธาน
2. นางวารุณี วงษ์วิจิตรโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีกรรมการ
3. นางธัญชนก พูนยศโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมกรรมการ
4. นางนริศรา ไทยพาทโรงเรียนบ้านห้วยนกกกเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวันชัย กล่ำคลังโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯประธาน
2. นางวารุณี วงษ์วิจิตรโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีกรรมการ
3. นางธัญชนก พูนยศโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมกรรมการ
4. นางนริศรา ไทยพาทโรงเรียนบ้านห้วยนกกกเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวันชัย กล่ำคลังโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯประธาน
2. นางวารุณี วงษ์วิจิตรโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีกรรมการ
3. นางธัญชนก พูนยศโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมกรรมการ
4. นางนริศรา ไทยพาทโรงเรียนบ้านห้วยนกกกเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางเขมิกา แก่นเมืองโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธาน
2. นายสมควร เขม้นกสิกรรมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ เสมอพิทักษ์โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายจำลอง มั่นเหมาะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อยประธาน
2. นายณัชชา แย้มมูลโรงเรียนบ้านวังผากรรมการ
3. นายปราโมทย์ ทองเติมโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
4. นายหฤษฎ รวมสุขโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายจำลอง มั่นเหมาะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อยประธาน
2. นายณัชชา แย้มมูลโรงเรียนบ้านวังผากรรมการ
3. นายปราโมทย์ ทองเติมโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
4. นายหฤษฎ รวมสุขโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายจำลอง มั่นเหมาะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อยประธาน
2. นางณัชชา แย้มมูลโรงเรียนบ้านวังผากรรมการ
3. นายปราโมทย์ ทองเติมโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
4. นายหฤษฎ รวมสุขโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่เลขานุการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเลขานุการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเลขานุการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นางอชิรญา พิมสีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นางสาวธิติมา โชติวิชัยโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธาเลขานุการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นางอชิรญา พิมสีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นางสาวธิติมา โชติวิชัยโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธาเลขานุการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นางอชิรญา พิมสีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นางสาวธิติมา โชติวิชัยโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธาเลขานุการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นางอชิรญา พิมสีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นางสาวธิติมา โชติวิชัยโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธาเลขานุการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นางอชิรญา พิมสีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นางสาวธิติมา โชติวิชัยโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธาเลขานุการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นางอชิรญา พิมสีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นางสาวธิติมา โชติวิชัยโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธาเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นางอชิรญา พิมสีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นางสาวธิติมา โชติวิชัยโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธาเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นางอชิรญา พิมสีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นางสาวธิติมา โชติวิชัยโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธาเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวิเชษ เย็นฉ่ำโรงเรียนบ้านแม่สละประธาน
2. นายบำบัตร ทิยานนท์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
3. นายนิกร ชโลธรโรงเรียนบ้านแม่อุสุเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิเชษ เย็นฉ่ำโรงเรียนบ้านแม่สละประธาน
2. นายบำบัตร ทิยานนท์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
3. นายนิกร ชโลธรโรงเรียนบ้านแม่อุสุเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นางอชิรญา พิมสีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นางสาวธิติมา โชติวิชัยโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นางอชิรญา พิมสีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นางสาวธิติมา โชติวิชัยโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธาเลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นางอชิรญา พิมสีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นางสาวธิติมา โชติวิชัยโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธาเลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นางอชิรญา พิมสีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นางสาวธิติมา โชติวิชัยโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธาเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเลขานุการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร ฉิมสุดโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ประธาน
2. นายศักดิ์พงษ์ ทิรักษาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯกรรมการ
3. นายนภดล มามอมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายรัตนะ รอดคุ้มโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักกรรมการ
5. นางสาวสุพัฒนา ทวีเดชโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ฉิมสุดโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ประธาน
2. นายศักดิ์พงษ์ ทิรักษาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯกรรมการ
3. นายนภดล มามอมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายรัตนะ รอดคุ้มโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักกรรมการ
5. นางสาวสุพัฒนา ทวีเดชโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร ฉิมสุดโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ประธาน
2. นายศักดิ์พงษ์ ทิรักษาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯกรรมการ
3. นายนภดล มามอมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายรัตนะ รอดคุ้มโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักกรรมการ
5. นางสาวสุพัฒนา ทวีเดชโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ฉิมสุดโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ประธาน
2. นายศักดิ์พงษ์ ทิรักษาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯกรรมการ
3. นายนภดล มามอมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายรัตนะ รอดคุ้มโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักกรรมการ
5. นางสาวสุพัฒนา ทวีเดชโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชูสิทธิ์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือประธาน
2. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายยาคิม คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชูสิทธิ์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือประธาน
2. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายยาคิม คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชูสิทธิ์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือประธาน
2. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายยาคิม คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชูสิทธิ์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือประธาน
2. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายยาคิม คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒ประธาน
2. นายศุภชัย สีดาโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันณะโรงเรียนบ้านแม่กาษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชูสิทธิ์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือประธาน
2. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายยาคิม คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชูสิทธิ์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือประธาน
2. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายยาคิม คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒ประธาน
2. นายศุภชัย สีดาโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันณะโรงเรียนบ้านแม่กาษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชูสิทธิ์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือประธาน
2. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายยาคิม คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชูสิทธิ์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือประธาน
2. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายยาคิม คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒ประธาน
2. นายศุภชัย สีดาโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันณะโรงเรียนบ้านแม่กาษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒ประธาน
2. นายศุภชัย สีดาโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันณะโรงเรียนบ้านแม่กาษาเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายศุภรัตน์ สุราบโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นายศุภชัย -โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕กรรมการ
3. นายศรัทรา อินพหลโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศุภรัตน์ สุราบโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นายศุภชัย สุนามเจริญกุลโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕กรรมการ
3. นายศรัทรา อินพหลโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ บุรีเทพโรงเรียนบ้านแม่กลองเก่าประธาน
2. นางประไพ พันธุ์ดีโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสมพิศ อินหลวงโรงเรียนบ้านปูเต้อเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ บุรีเทพโรงเรียนบ้านแม่กลองเก่าประธาน
2. นางประไพ พันธุ์ดีโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสมพิศ อินหลวงโรงเรียนบ้านปูเต้อเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพิณ ตาขอดโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธาน
2. นางสาวจิตติมา นิ่มพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสุภาพร ชัยสรีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพิณ ตาขอดโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธาน
2. นางสาวจิตติมา นิ่มพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสุภาพร ชัยสรีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ มงคลเนตรโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระประธาน
2. นางสาวนันทนา แสงทองโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒กรรมการ
3. นายนัทธชาติ ต้องศรีโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นางสาววาสนา สาเลิศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ มงคลเนตรโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระประธาน
2. นางสาวนันทนา แสงทองโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒กรรมการ
3. นายนัทธชาติ ต้องศรีโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นางสาววาสนา สาเลิศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจารุณี พฤกษเจริญโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ประธาน
2. นายวิทยา สายปานโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒กรรมการ
3. นางสาวรัชดาภร อินจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการ
4. นางสุรีย์ แสงอรุณโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจารุณี พฤกษเจริญโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ประธาน
2. นายวิทยา สายปานโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒กรรมการ
3. นางสาวรัชดาภร อินจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการ
4. นางสุรีย์ แสงอรุณโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะเลขานุการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายเงิน จักษุโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกประธาน
2. นายปราโมทย์ ทองเติมโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ เสมอพิทักษ์โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่เลขานุการ
มายากล ม.1-ม.6
1. นายเงิน จักษุโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกประธาน
2. นายปราโมทย์ ทองเติมโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ เสมอพิทักษ์โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่เลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสุจิรา ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือประธาน
2. นายชัชวฤทธิ์ ไชยโยโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการ
3. นายองอาจ ยศรุ่งเรืองโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพิษณุ สวนเอกโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นายภัทรดนัย สุขสำราญโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
3. นายประสาน บุตรโคตรโรงเรียนบ้านค้างภิบาลกรรมการ
4. นางสาวศรีแพร อ้นเกษโรงเรียนบ้านน้ำหอมกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา ตัวลือโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้านเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพิศ ศรีบัวโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ประธาน
2. นางสาวเสาวลักษณ์ จันตาโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ ไชยสัตย์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอิศยม เครือแดงโรงเรียนบ้านท่าอาจประธาน
2. นายศุภวิชญ์ ปลูกปัญญาดีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
3. นายวรนาจ พลนามอินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการ
4. นายทวีสิน อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
5. นายสันติ กองศรีใจโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายทวี ปวงแก้วโรงเรียนแม่สอดประธาน
2. นายธีรพงษ์ วงศ์ใจคำโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
3. นายเอกพงษ์ สันตะวันโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีกรรมการ
4. นายเทพรัตน์ สุวรรณโฉมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
5. นายวิชา ใจแก้วทิโรงเรียนบ้านน้ำดิบเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายนิพิฐชัย จันดีโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนประธาน
2. นายธนะศักดิ์ นาคปรีชาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายภาษกร จินตาขัดโรงเรียนบ้านทีกะเป่อเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ปุดแดงโรงเรียนบ้านหนองบัวประธาน
2. นางสิวิกา จันตาโรงเรียนบ้านปรอผาโด้กรรมการ
3. นายสุริยา สมฤทธิ์โรงเรียนญาณวิศิษฎ์เลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ใจดีโรงเรียนบ้านห้วยนกแลประธาน
2. นายผจญ ก่ำทาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔กรรมการ
3. นายสมชาย รังษีโรงเรียนบ้านแม่วะหลวงกรรมการ
4. นางสาวภารดี ครรไลรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ แห้วเหมือนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ เทียนนาวาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯประธาน
2. นายสุฑล เกิดมีโรงเรียนบ้านวาเล่ย์กรรมการ
3. นายสงกรานต์ ยืนยั่งโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
4. นายสมพงษ์ ระมาศจายโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ แซ่ลีโรงเรียนคุณหญิงพรสม กุลฑลจินดาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายผจญ ก่ำทาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔ประธาน
2. นางสาวมุหฑิตา ภักคินีโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
3. นายสุพจน์ อินนัยธรรมโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
4. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการ
5. นายปรเมศวร์ ศรีปาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ เทียนนาวาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯประธาน
2. นายพงศ์สุเรียน เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
3. นายปรเมศวร์ ศรีปาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นายธิติ ตาวงษ์โรงเรียนแม่สอดกรรมการ
5. นางสาวชรินรัตน์ นันตาดีโรงเรียนอรุณเมธาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอำนวย ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธาน
2. นางศศิธร เพชรทองโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
3. นางสมเกียรติ ไหวดีโรงเรียนบ้านแม่ละเมาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพวงเพชร ฉิมสุดโรงเรียนสันป่าไร่ประธาน
2. นางสาววรรณิภา นิ่มนวนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
3. นางสาวกมลลักษณ์ ประพาพันธ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ ระมาดจายโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงประธาน
2. นายพงษ์ศักดิ์ มานะโสโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นายเอกราช ทรายมะเริงโรงเรียนบ้านวาเล่ย์กรรมการ
4. นางปาริชา สุวรรณโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
5. นายเอนก รอดสการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ บุญสำเร็จโรงเรียนบ้านวังตะเคียนประธาน
2. นายสงกรานต์ ยืนยั่งโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
3. นายเทพรัตน์ สุวรรณโฉมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ถึงสุขโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการ
5. นายกังวาน สิทธิมาโรงเรียนราษฎร์วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายธีรวิทย์ กวดขันโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาประธาน
2. นางสาวอรพิน ทำจริงจังโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๓กรรมการ
3. นางเบญญาภา อยู่ดีโรงเรียนบ้านปูเต้อเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายศรัญชัย แสนจุ้มโรงเรียนบ้านน้ำดิบประธาน
2. นายเฉลิมพล สุวรรณพุ่มโรงเรียนบ้านวาเล่ย์กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ บัวอินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเอกพงศ์ สันตะวันโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีประธาน
2. นางสาวศรีนภา ขานไขโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายอรรถพรรณ วุฒินนทนันท์ชัยโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯกรรมการ
4. นางพรรณนา เสมาโรงเรียนบ้านวังผากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ เครือใจโรงเรียน ตชด.บ้านถ้ำเสือกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ กานำโรงเรียนบ้านแม่สละเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวรุจิรา เรือนเหมยโรงเรียนบ้านกลองใหม่ประธาน
2. นางภัณฑิลา เกษอุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ แซ่ลีโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
4. นายสมเกียรติ โทอ่อนโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา วงษ์มณฑาโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลกรรมการ
6. นางสาวนิรชร อานัยโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
7. นายนุสา แสนทะวังโรงเรียนบ้านหนองหลวงเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายวิทศักดิ์ พิทยากิตโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธาน
2. นายสุขสันต์ นาหิรัญคีรีโรงเรียนญาณวิศิษฎ์กรรมการ
3. นายไพสาร พิมพ์ชาติโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอมรศักดิ์ ศรีวิรัตน์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕ประธาน
2. นายยรรยง ษมากมลเงินโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการ
3. นางสุรีย์ แสงอรุณโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งนภา น่าดูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕ประธาน
2. นายวิชา ใจแก้วทิโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
3. นายอุดม บูลย์ประมุขโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมกรรมการ
4. นายนุสา แสนทะวังโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นางสาวเตือนใจ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
6. นายพงษ์ประพัน ตุ่นแจ้โรงเรียนบ้านธงชัยเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสมศรี พิทยากิตโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธาน
2. นางสาวมธุรส ทวิชาติโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ ใจยะสิทธิ์โรงเรียนแม่สอดเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางลัดดา เบ็ญมาตร์โรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯประธาน
2. นางธิติมา ขอสุขโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
3. นางชฎารัตน์ เวียงดาวโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ กานตาโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธาน
2. นายธีรศักดิ์ นาคปรีชาโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
3. นายเกียง ชนะพิมพ์โรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
4. นายศักดา พิมพ์บึงโรงเรียนญาณวิศิษฎ์กรรมการ
5. นายโชคชัย ธรรมธิติพรโรงเรียนบ้านห้วยนกกกเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางภัณฑารักษ์ องอาจโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธาน
2. นางสาวสุจิตรา ภูผาอารักษ์โรงเรียนบ้านธงชัยกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ทิพย์ปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพรนิภา แก้วเล่อโรงเรียนบ้านห้วยผาลาดประธาน
2. นางสาวอาภารัตน์ กลัวผิดโรงเรียนบ้านแม่พลูกรรมการ
3. นางสาวนภา อินทฤทธิ์โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ เทพบำรุงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นายทวีสิน อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางสาวสุวีณา แก้วหน่อวันโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯกรรมการ
4. นางสาวจีรัชย์ คฤหมานโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักกรรมการ
5. นางสาวพลอยประภัส จะเฮิงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายภูมิ ชาญประเทศโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธาน
2. นางสาวอริษา เพ็งพีโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดากรรมการ
3. นายวิทยากร คลี่ใบโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
4. นางสาวชยานันทน์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายพิษณุ กล้าณรงค์กรโรงเรียนบ้านมอเกอเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญฤดี มณีวรรณโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒ประธาน
2. นางดาว ยาวีระโรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการ
3. นางสาวศุภวรรณ บางทิพย์โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางผกากุุล ทองเติมโรงเรียนบ้านแม่สละประธาน
2. นางพจณีย์ สุวรรณโนภาสโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
3. นางพัชนี จรรยาโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมคิด นวลอ้ายโรงเรียนบ้านแม่พลูประธาน
2. นายสุคนธ์ ปวงดอกจี๋โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
3. นางสาวจันฟอง ผลัดดำวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ยศสุรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหลวงประธาน
2. นางสาวปาริฉัตร พลูน้อยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางอำพร สันตะวันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์อนันต์ คำน่านโรงเรียนบ้านพะเด๊ะประธาน
2. นางสาววิริยา พะยอมโรงเรียนบ้านปรอผาโด้กรรมการ
3. นางสาววิมลศิริ สมานมิตรภาพโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒กรรมการ
4. นายศักดา พิมพ์บึงโรงเรียนญาณวิศิษฎ์กรรมการ
5. นายศราวุฒิ ดลรัชลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขุ่นเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านแม่อุสุประธาน
2. นายสุพจน์ อินนัยธรรมโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางสาวฒิชากร ปริญญากาญโรงเรียนบ้านแม่พลูกรรมการ
4. นายสันติ กองศรีใจโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑กรรมการ
5. นางสาวอินธิรา จันทาโรงเรียนบ้านยะพอเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวสไบทิพย์ สุริยะวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธาน
2. นางเสาวนีย์ ศรีพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ใจยานะโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการ
4. นางสุเพัยร ฤทธิ์ตาโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะกรรมการ
5. นางชลดา เข็มทองโรงเรียนบ้านแม่ตาวเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายรวีวรรณ แก้วกลมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระประธาน
2. นางสาวอรพิน ผาอ่างโรงเรียนบ้านไม้กะพงกรรมการ
3. นางสาววิชุตา สุขะโรงเรียนบ้านธงชัยกรรมการ
4. นายสินพสิษฐ์ ใจหล้าโรงเรียนสันถวไมตรีกรรมการ
5. นางสาวกระฐิน อินอ๋อมโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
6. นางวนิดา แซ่เดียวโรงเรียนบ้านขะเนจื้อเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรชนก ฤกษ์หร่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นางสาวพัชรินทร์ วงษ์นันตาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯกรรมการ
3. นางสุพรรณิกา อนุวงศ์โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
4. นางสาวนุจนาถ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
5. นางพรนภา พรสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยบงเลขานุการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางวราภรณ์ แสงอุทัยโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางประธาน
2. นางสาวปรมาภรณ์ ศิลารังสีโรงเรียน ตชด.บ้านถ้ำเสือกรรมการ
3. นางอัญมณี ถิ่นจอมโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแลกรรมการ
4. นายนภดล จันทร์เทพโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
5. นางสาวแสงจันทร์ แสนวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักเลขานุการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนา เปรี๊ยะเซกู่โรงเรียนภัทรวิทยาประธาน
2. นางสาวเกศินี บุญปาลโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
3. นายปุณญคพัฒน์ สืบเจริญภักดีโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
4. นางสาวสวริน บุรีเทพโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี นาคกลโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔เลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายวีรชน จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธาน
2. นางปริมาส จันธิดาโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
3. นางสาวจินตหรา โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี ปิดความลับโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวจอมขวัญ ใจยอดโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวรัดเกล้า แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงประธาน
2. นายธนัต พัฒนามงคลโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้านกรรมการ
3. นางสาวปรียารัตน์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ สืบพงศ์ตระกูลโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นางสาวชนนิกาญจน์ ทำนุโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕เลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ กาญจนคงคาโรงเรียนแม่สอดประธาน
2. นางศรารัตน์ ยศวงศ์โรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ โอไบรเอ็นโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้กรรมการ
4. นายรัฐพงษ์ ยะถาโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒กรรมการ
5. นายอนุลักษณ์ แก้ววรรณโรงเรียนบ้านห้วยม่วงเลขานุการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายเกิดผล แสนพรมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระประธาน
2. นางชวัลลักษณ์ บุญลือโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการ
3. นายณรงค์เดช รักสีขาวโรงเรียนบ้านปรอผาโด้กรรมการ
4. นางสาวภิลัยพร ฉิมพาลีโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒กรรมการ
5. นางวศินี ขอดเตชะโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นวลเป้าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯประธาน
2. นางสาววิชุดา ไทยแท้โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
3. นางสาวสุภามาศ งามเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นางบังอร สิงห์เดชโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้กรรมการ
5. นายเรืองนันท์ ธุระโรงเรียนบ้านปางส้านเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสุญัญญา พลไกรสอนโรงเรียนบ้านแม่กาษาประธาน
2. นายภัคภูมิ บุศย์คำโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔กรรมการ
3. นางวัฒนา มาทองโรงเรียนบ้านพะเด๊ะกรรมการ
4. นางณัฐมล กลิ่นหอมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน ฯกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ เกตุแสงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อยเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายณัฐพล มีเงินโรงเรียนราษฏร์วิทยาประธาน
2. นายซิงโจว แซ่หวังโรงเรียนราษฏร์วิทยากรรมการ
3. นางหุ้ย แซ่หลี่โรงเรียนราษฏร์วิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล จิตตมะโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล มีเงินโรงเรียนราษฏร์วิทยาประธาน
2. นายซิงโจว แซ่หวังโรงเรียนราษฏร์วิทยากรรมการ
3. นายหุ้ย แซ่หลี่โรงเรียนราษฏร์วิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล จิตตมะโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเฉลิม วงค์ประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือประธาน
2. นายมณี พัดขำโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
3. นางเปล่งฉวี ช่างเงินโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศรัญย์ แซ่ย่างโรงเรียนบ้านมอเกอกรรมการ
5. นางสุภิญญา เทียนสิรกุลโรงเรียนบ้านขะเนจื้อเลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. สิบเอกมงคล ใจเย็นโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาประธาน
2. นายสิทธิพร ปุญญพันธ์โรงเรียนบ้านพะเด๊ะกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ โพธาชัยโรงเรียนบ้านเซอทะกรรมการ
4. นายกฤตย์ พันธ์โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
5. นายอัครพงษ์ รักสีขาวโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีเลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบรอง ผอ.โรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯประธาน
2. นายสมศักดิ์ โชติอมรธรรมโรงเรียนบ้านน้ำหอมกรรมการ
3. นายนพรัตน์ เครือปัญญาโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย จินะโรงเรียนบ้านปะหละทะกรรมการ
5. นายภิเษก ดอยแก้วขาวโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายชมชื่น ชัยเดชโรงเรียนบ้านท่าอาจประธาน
2. นางธัญลักษณ์ กาวินำโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้านกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนิภา คีรีอุฬารโรงเรียนบ้านแม่อุสุเลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมพร เตรียมวงษ์โรงเรียนบ้านขะเนจื้อประธาน
2. นายอุทิศ สมอบ้านโรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้กรรมการ
3. นางณัฐณิชานันท์ อัศรานุรัตน์โรงเรียนบ้านแม่วะหลวงเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒ โครตทาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธาน
2. นางสาวพรทิพย์ จรรยาโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
3. นายเสน่ห์ มุ่นอินต๊ะโรงเรียนบ้านยะพอเลขานุการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
1. นายธงชาติ สอนคำโรงเรียนบ้านกล้อทอประธาน
2. นางสาววาทินี อิ่มเอิบโรงเรียนบ้านแม่วะหลวงกรรมการ
3. นายสายัญ ธรรมจันตาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ กรองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักประธาน
2. นางสาวณัฐรินทร์ ศิริเดชวุฒินันท์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
3. นางกาญจนา สาเป็งโรงเรียนบ้านแม่สละเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพรรณนิภา ดวงสุภาโรงเรียนบ้านป่าไร่ประธาน
2. นางอรุณี บำรุงดิลกโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา ฤชุมโนธรรมโรงเรียนบ้านแม่พลูกรรมการ
4. นายสายัญ ธรรมจันตาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔เลขานุการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาววนิดา ทวีชัยไพศาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธาน
2. นางสาวพรทิพย์ พักใคร่โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๓กรรมการ
3. นางสาวโสภิส มณเทียรโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นายเจริญ วสันต์สุขใจโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒ประธาน
2. นางสาวชนิดาพันธุ์ จงกลรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นางมาลินี ฟองจางวางโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะเลขานุการ
A Math ป.1-ป.6
1. นายผดุงเกียรติ ปานแดงโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธาน
2. นายพีรพัฒน์ เฮิงโมโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ สิงห์คำโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔เลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐพร หม่อมกันทาโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธาน
2. นายวชิราวุฒิ ภูพานเพชรโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ฟองวรรณาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๓เลขานุการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ บุญสำเร็จโรงเรียนบ้านวังตะเคียนประธาน
2. นางสาวกรรณิการ์ วังธิยองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นางศกุนตี สุรินทร์โรงเรียนบ้านค้างภิบาลเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษฎา ทิมนต๋าโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธาน
2. นางสุกัญญา อินแก้วโรงเรียนบ้านสามหมื่นกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ศรสวรรค์โรงเรียนบ้านแม่อุสุเลขานุการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายพิศิษฎ์ พิมลวรรธนะครูโรงเรียนภัทรวิทยาประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา โคคีรีครูโรงเรียนญาณวิศิษฎ์กรรมการ
3. นายสมบัติ ไพฑูรย์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิบูล อิทธิเตชสีโรงเรียนแม่สอดประธาน
2. นายสุวิทย์ อุ่นทองโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายคมกริช รักทุ่งรวงทองโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔เลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐมน กลิ่นหอมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯประธาน
2. นางสาวแสงเดือน ด้วงคำศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา อุดแตงโรงเรียนบ้านแม่ตาวเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิประภา อินริรายโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธาน
2. นางสาวจันทิมา ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านปูแป้กรรมการ
3. นางกัลยากร กาญจนราชโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทวีสิน อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวประธาน
2. นายณัฐพงศ์ นาคล้วนโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางญาณี ปัญจานนท์โรงเรียนบ้านแม่ตาวเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวรรณพร บัวผัดโรงเรียนบ้านปูเต้อประธาน
2. นางสาวพรพรรณ สืบตันโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสุภางค์ กันทะกัลยากรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชลลดา เข็มทองโรงเรียนบ้านแม่ตาวประธาน
2. นางสาวอนุชตรา เดชป้องหาโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางสาวภัทรศิยา บุญมาโรงเรียนบ้านแม่ตาวเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานพ สุปันเวชโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดประธาน
2. นายเดชชาติ กมลกวีพัสสรโรงเรียนกรรมการ
3. นายภัทรดนัย สุขสำราญโรงเรียนบ้านท่าอาจเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรสา หลวงหลายโรงเรียนบ้านแม่ตาวประธาน
2. นางสาวอรพินธ์ สีตุ้ยโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นายเด่น เมืองติ๊บ โรงเรียนบ้านแม่ตาวเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรสา หลวงหลายโรงเรียนบ้านแม่ตาวประธาน
2. นางสาวอรพินธ์ สีตุ้ยโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นายเด่น เมืองติ๊บโรงเรียนบ้านแม่ตาวเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสายใจ เอี้ยงหมีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งประธาน
2. นางสาวอมรรัตน์ จินบวรศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ นะอิโรงเรียนอรุณเมธาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกมลวรรณ สีใจโรงเรียนบ้านจกปกประธาน
2. นางสาวธารา แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านปูแป้กรรมการ
3. นางรัตนา ชูช่างศูนย์การศึกษาพิเศษเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ อยู่ศรีโรงเรียนบ้านแม่ตาวประธาน
2. นางสาวเสาวลักษณ์ จันตาโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางจันทร์ดา ชัยสุรินทร์โรงเรียนบ้านแม่ตาวเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี สุประกอบโรงเรียนบ้านพะละประธาน
2. นางสาวณัฐฏา หลวงพระบางโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
3. นายภานุพงศ์ คำขามโรงเรียนบ้านขะเนจื้อเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสุกานดา จันณะโรงเรียนแม่สอดประธาน
2. นางสาวจารุวรรณ กันทะมูลโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
3. นางกันยา ราชสว่างโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
4. นางสาวดารารัตน์ มรุตบริสุทธิ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นางคะนึงนิจ มูลวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางชนากานต์ แสนใสโรงเรียนบ้านแม่กุน้อยประธาน
2. นางสุนีย์ ขอนปงโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
3. นางสาวศิรัญญา บุญมีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯกรรมการ
4. นางสาวสรรพมงคล จันทร์ด้งโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ จันทร์เปียงโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพัชรา อังกูรขจรโรงเรียนบ้านแม่ละเมาประธาน
2. นางสาวภัทรวรรณ คุ้มจั่นโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการ
3. นายญาณวุฒิ ฟองใหญ่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒กรรมการ
4. นางชนาภา ชมภูธัญโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควกรรมการ
5. นางสุทธพร เสนชุ่มโรงเรียนแม่สอดเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]