สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย - - - โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 155 1. เด็กหญิงจิดาภา  พุฒฤทธิ์
 
1. นางสุวิมล  พวงพันธ์
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย - - - โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กชายธีรเดช  เนาวพันธ์
2. เด็กชายพีรพล  มุ้งอย่าง
3. เด็กชายเดชิษฐ์  มุ้งอย่าง
 
1. นางสาวกนกพร  เกตุเทศ
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกนกพร   ยันต์วิเศษ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   รู้การ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา   อินนารี
 
1. นางสาวฐิตินาท  ทองเจริญ
2. นางสาวนาตยา  บุญสม
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 1. เด็กหญิงณัชชา  คำสุวรรณ
 
1. นางเรวดี  หวลระลึก
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ครุฑมี
 
1. นางสุรันทร์  กมลอารี
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงพิมพ์  ศรีนวล
 
1. นางวันทิตา  รจนา
 
7 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์   บริบูรณ์
 
1. นายประทีป  จันทร์แก้ว
 
8 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  วาดอ้ายวงค์
 
1. นางอำไพ  หลวงใหญ่
 
9 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงสุวิกา  ปิ่นทอง
 
1. นายจง  หาญกล้า
 
10 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านท่าชุม 1. เด็กหญิงบารมี  สุจริต
 
1. นางสิรินาท  คำชู
 
11 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  เพ็ชรวัฒนาภา
 
1. นางสุนันทา  ปริษาวงศ์
 
12 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เถาวัลย์
 
1. นางอามร  สุขแจ่ม
 
13 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. นางสาวชญานิศ  จันโท
 
1. นายเกษม  เพ็ญศรี
 
14 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงฉลอง  พลรบ
2. เด็กหญิงอมรกานต์  เลื่อนลอย
 
1. นายมณเฑียร  จันทร์น้อย
 
15 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. นางสาวรจนา  เที่ยงอยู่
2. นางสาวสุธนา   ผสมผล
 
1. นายธีรวัฒน์  ทักษิณ
2. นางศิริพร  รมณียกุล
 
16 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงสุทธิปริยา  อินนารี
 
1. นางกัญญรัตน์  พุ่มรส
 
17 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายณฐชนม์   อินทพิบูลย์
 
1. นางมณฑา  พละทรัพย์
 
18 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นางสาวธนพร  ผิวบัวคำ
 
1. นางสาวยุพิน   จันทร์ฟัก
 
19 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงจิรพัฒน์  มาตา
2. เด็กหญิงธันยพร   สุมิตสวรรค์
3. เด็กหญิงรัตนพัฒน์  พละทรัพย์
 
1. นางมณฑา  พละทรัพย์
2. นางสาวศิริวรรณ   ขวัญมุข
 
20 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ม้วดหรีด
2. เด็กหญิงอัมพิกา  สุทธิประพันธ์
3. เด็กหญิงอาภาพร  ขุนอินทร์
 
1. นางธนาทิพย์  เกิดผล
2. นางสาวสิตณัชช์  โพธิขำ
 
21 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายธีระพงศ์  ประจวบจันทร์
2. เด็กชายยศนนท์  ทองดี
 
1. นายผดุงศักดิ์  อ่างทอง
 
22 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายพิเชษฐ์   รอบุญ
2. เด็กชายเอกชัย   บันทึก
 
1. นางนที   ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวมาริษา   ทองศรีพงษ์
 
23 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายภูวิชญะ   อุตสาหกิจ
 
1. นางกัญญรัตน์  พุ่มรส
 
24 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายธนิส   พฤษิกานนท์
 
1. นางสุรางรัตน์  ศุภธนสินเขษม
 
25 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสุเม่น    
26 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายภีมยุส   เลิศล้ำ
2. เด็กหญิงวัศยา   มีพวงผล
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   ตันเจริญ
 
1. นายวิรัตน์  กมล
2. นายวุฒวินัย  หงษ์บุญมี
 
27 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1. เด็กชายกฤษณะ  ไกรป๊อก
2. นายตะวัน  เสือจันทร์
3. เด็กหญิงวิภาวัส  พยัควรรณ์
 
1. นางสาวจรรยา  ชาญตระกูล
2. นางสาวธีรประภา  เอี่ยมมา
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก    
29 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สุภมาตา
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  อนุศาสตร์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  โท่นขัด
 
1. นางสาวนรินทร์  อินทะนัก
2. นางสาวสุนัน  สมพมิตร
 
30 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1. เด็กหญิงวรรณออรษา   บุญเกตุ
2. เด็กชายสุธน  น้อยบุตร
3. เด็กหญิงเมขลา  อ่อนพิมพ์
 
1. นายก่อเกียรติ   ยานะเครือ
2. นายมะนูน  มะยมหิน
 
31 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ประกิจ
2. เด็กหญิงวิชุดา  มากหลาย
3. เด็กหญิงศิรินภา  อบแก้ว
 
1. นางตุลา  สุขสัมพันธ์
2. นางหฤทัย  บุญประดับ
 
32 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงธนภรณ์   คำบุญมี
2. เด็กหญิงพนิดา   สมนึก
3. เด็กชายวรพจน์   หว่างเชื้อ
 
1. นางสาวมัณฑนา  วิภาตะภูติ
2. นางสาวศรีพันธ์  สุขสวัสดิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงชิดชนก   อ้ายเตรียม
2. เด็กหญิงรัตติกาล  สุขเกษม
3. เด็กชายรุ่งอรุณ  เกรียงแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทาบัว
2. นางสาวอาลิษา  อนันต์ชัยกร
 
34 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กชายชานนท์  หน่อจำปา
2. เด็กหญิงธันยพร  โท่นขัด
 
1. นางสาวนรินทร์  อินทะนัก
2. นางสาวสุนัน  สมพมิตร
 
35 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กชายวิทวัส  พูนดี
2. เด็กชายอนุชา  พลวงศ์
 
1. นางสาวทัศนีย์   โขนงนุช
2. นางสาวพิสมัย   เกิดผล
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 1. เด็กชายกนกพล  รุ่มรวย
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทับจันทร์
 
1. นายสมพงษ์  มัจฉิม
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองยาว    
38 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายณัฐพงค์  เสือปรางค์
2. เด็กชายทินภัทร  ยาวิราช
 
1. นายฐิติวัฒน์  จัดดี
 
39 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธนวัฒน์  ประถม
2. เด็กชายภูตะวัน  เลื่อนลอย
 
1. นายวรวุฒิ  บวบขม
2. นายเกียรติดำรงค์   คมขำ
 
40 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1. เด็กชายนทีศักดิ์  แย้มวัฒน์
2. เด็กชายเอกภักดิ์  คำนก
 
1. นายจำเนียร  เกตุชาญ
2. นายนิธิบูรณ์  เนตรบุตร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เอี่ยมประไพ
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  โตสี
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สัมพันธ์
5. เด็กหญิงแกมพลอย  จุลพันธ์
 
1. นางรำพา  เทียนศรี
2. นายไพรัตน์  เทียนศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านตาลพร้า 1. เด็กชายพงศักดิ์   เทียมตรี
2. เด็กหญิงพัชราภา  จันทร์สว่าง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  บัวเข็ม
4. เด็กชายวิกร  หนุนนาค
5. เด็กหญิงเกศยาพร  ด่านกระโทก
 
1. นางพัชณี  รสลือชา
2. นางสมพิตร  ตาคำชัย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1. นางสาวกาญจนา  สินนาค
2. เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  นาคอิ่ม
3. นางสาวรัตนาภรณ์  แพบุตร
4. นางสาวสมอุรา  ไกรป๊อก
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สินนาค
 
1. นางสุชีลา  ชูหน้า
2. นางสุปราณี  นาคชม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงชนินาฎ  วิริยะดิลก
2. เด็กหญิงวรรณรดา  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงวริศรา  ทรวงประเสริฐ
4. เด็กหญิงวิลาสินี  พระบรรเทา
5. เด็กหญิงอรุณวดี  หงอนไก่
 
1. นางนิยม  กำมะหยี่
2. นางมนทิรา  สุขเจริญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ์เพชร
2. เด็กหญิงนรารัตน์  อินทร์อยู่
3. เด็กชายปาฏิหารย์  ดอกทับทิม
4. เด็กชายพงศธร  แสงทับทิม
5. เด็กหญิงสารยา  ทั่งเรือง
 
1. นายกรีฑา  บุญประดับ
2. นางวรรณรัตน์  จอนคำ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  มะโนน้อย
2. เด็กหญิงจิดาภา  ทับรอด
3. เด็กหญิงนันทพร  มั่งมี
4. เด็กหญิงวรัญญา  อินทร์นุ่ม
5. เด็กหญิงอรญา  มีบุตร
 
1. นางชนิสรา  อินทร์หอม
2. นายสมชาย  แก้วเกตุ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านวังแร่ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  จิตรมั่น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ลี
3. เด็กชายอรรถพล  อ้นเล่ห์
4. เด็กหญิงแสงเทียน  ชูเลิศ
5. เด็กหญิงใบพลู  ขึมสันเทียะ
 
1. นางสาวสมหมาย  ช่างเจรจา
2. นายเผชิญ  รู้สมัย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กชายธนาธร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงพรชิตา  หนูสีดำ
3. เด็กหญิงภัทรจิรา  ผาด่าน
4. นายเจนณรงค์  วันทอง
5. นายเทวฤทธิ์  เกตตุวิชิต
 
1. นางวารินพร  เพชรแบน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)    
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโซกม่วง 1. เด็กหญิงพริมวิลัย  รัตนวงค์
 
1. นายนิคูณ  ทะนันใจวิน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 155 1. เด็กหญิงศุภสิริ  จั่นจีน
 
1. นางราตรี  บุตรลพ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันทร์เจาะ
 
1. นายวีระชัย  น้อยเขียว
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายณัฐกร   กล่ำบุตร
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์   สังข์ทัวม
 
1. นางจงลักษณ์  จิตดี
2. นางสาวสุรินทร์  อ่อนกล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กหญิงธนวรรณ   งงงวย
2. เด็กชายบดินทร์   พลพรม
 
1. นางสาวกุลดี   คงปั้น
2. นางเย็นตา   กองทอง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นายจีรศักดิ์  สีทอง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แกมนิล
 
1. นางฉันทิยา   กัลปนาท
2. นางอัจฉริยาภรณ์  บุญลอย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ลำดับ
2. เด็กหญิงขวัญนภา   นิลพัฒน์
3. เด็กหญิงจิณห์จุฑา   พึ่งกริม
4. เด็กหญิงจิตรวฏี   ฉุยฉาย
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์   นาคชม
6. เด็กหญิงณัฐณิชา   กาฝาก
7. เด็กหญิงนลินทิพย์   วงศ์โห้
8. เด็กหญิงภรรคพรรณ   สุขอร่าม
9. เด็กหญิงรัศมล   น่วมนวล
10. เด็กหญิงสิริวรรษา   วงศ์โห้
 
1. นางกรรณิกา  เขียวแก้ว
2. นางสาวมัณฑนา   วิภาตะภูติ
3. นางสาวศรีพันธ์  สุขสวัสดื
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมนึก
2. เด็กหญิงจตุรพร   ทองมาตา
3. เด็กหญิงฐิติยา   วาระกูล
4. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  เฉลยสาร
5. เด็กหญิงปวีณา  ดนตรี
6. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คลังมนตรี
7. เด็กหญิงภัสสร   สังเขป
8. เด็กหญิงเด็กหญิงนฤมล   ศรีสริทนกุล
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตรัสรู้
10. เด็กหญิงไฉน  พรมประดิษฐ์
 
1. นางสาวประเทือง  พุ่มชะบา
2. นางสาวประไพ  มะริด
3. นายปรีชา  บางคลองนำชัย
 
58 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงธัญรดี  ลี้เจริญรักษา
 
1. นางวีรอร  ใจแก้ว
 
59 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงณัฐนรี   เงินนา
 
1. นางกรรณิกา  เขียวแก้ว
 
60 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  พรมวิชัย
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหล็กมั่น
 
61 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านท่าชุม 1. เด็กชายกฤษดา  อภิโล
 
1. นางศิริธร  วงษ์งาม
 
62 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ชุติวีรวัฒนากุล
 
1. นางสุภา  กุฎมณี
 
63 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กชายไชยวัฒน์  แก้ววงค์
 
1. นายนายอัศพงษ์  ชุมดวง
 
64 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 1. เด็กหญิงสกาวฟ้า  สุขใส
 
1. นางจำปา  สอนสอาด
 
65 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจหาญ
 
1. นางสาววฤณพร  แก้วทุ่ง
 
66 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงรัตนากร  น่วมอิ่ม
 
1. นางสาวพรรณอร  มหาธนกุล
 
67 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กหญิงกมลพร  คำหล้า
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหล็กมั่น
 
68 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  หลวงนา
2. เด็กชายพงศกร  ชาวนา
3. เด็กหญิงภีร์ลดา  เพิ่มสุข
4. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชัยช่างชิด
5. เด็กหญิงสุชัญญา  คำวัน
 
1. นางจำรัส  วงษชิต
2. นางสีแพร  แสงเงิน
 
69 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กหญิงสุพิชชา  พัว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สนธิกุล
 
70 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงละมัย  ผาด่าน
 
1. นางสาวกนกพร  เกตุเทศ
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ไฉนหนอ
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจนา  นาคเหนือ
3. เด็กชายจิตรภานุ  เย็นคงคา
4. เด็กชายชัยณรงค์  ฉลวย
5. เด็กชายธนวัฒน์  ขุนเพ็ชร
6. เด็กชายธีรวุฒิ  พวงแก้ว
7. เด็กหญิงปนัดดา  เผือกบุตร
8. เด็กชายพงศธร  ทองชื่น
9. เด็กชายพีรพัฒน์  เชื้อหมอ
10. เด็กหญิงวิภา  ไชยวงศ์
11. เด็กชายสมาน  เขาเหิร
12. เด็กชายสิทธิพร  บุญศรีกุล
13. เด็กหญิงสิรามล  ทับรอด
14. เด็กชายสุธาวี  หอมบุปผา
15. เด็กชายสุรศักดิ์  ชัยมัง
 
1. นางสาวจินตนา  ต๊ะวรรณะ
2. นางพันทิพา  โกญจนาท
3. นางสาววรรณภา  อ่องเมือง
4. นางสาวสงกรานต์  กุศล
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายจตุรวิทย์  สุดใจ
2. เด็กหญิงธัญพิมล  เอี่ยมโอน
3. เด็กหญิงนรีกานต์  อ่อนละมูล
4. เด็กชายนัฐพงษ์  ไฉนหนอ
5. เด็กหญิงบุษยามาศ  เชิงชั้น
6. เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์คำวงศ์
7. เด็กหญิงสนธยา  คงทน
8. เด็กหญิงสมพร  พวงแก้ว
9. เด็กหญิงสิริกร  เลิศนัน
10. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ไชยราช
11. เด็กหญิงสุธามาศ  อำนวยโชค
12. เด็กหญิงสุภามาศ  พรมขันธ์
13. เด็กหญิงอัมภิกา  ปุอุบล
14. เด็กหญิงอาภาพร  พุทธชู
15. เด็กหญิงเบญญาภา  สิทธิ
 
1. นางพันทิพา  โกญจนาท
2. นางสาววรรณภา  อ่องเมือง
3. นางสาวสงกรานต์  กุศล
4. นางสมนึก  รอดมณี
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสุเม่น    
74 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนแม่สานสามัคคี 1. เด็กชายธวัชชัย  แซ่โฟ้ง
2. เด็กหญิงนิราพร  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงพัชรี  ปัญญาวิเวก
 
1. นางสาวชุติมา  เนื้อไม้หอม
2. นายวิทูลย์  พระริต
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กชายวิชชากร  สุขแจ่ม
2. เด็กชายเตวิช  หล่ำ
 
1. นายชาญ  บัวประทุม
2. นายประพล  คำทอง
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กชายประกาศิต  พรมสอน
2. เด็กหญิงโสริยา  นิลนนท์
 
1. นางสุรินทร์  โกธรรม
 
77 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พันธนิติ
2. เด็กหญิงมุทิตา  นวลคำ
3. เด็กหญิงสุภาสินี  สุดจิตร์
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
78 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดภูนก 1. เด็กหญิงจณิสตา  พิมพิสัย
2. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์เพ็ชร
3. เด็กชายอนิรุธ   หล่อหลอม
 
1. นายประกอบ  พงศ์พันธ์
2. นายพัฒนา  บรรดาจันทร์
 
79 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุฒซ้อน
2. เด็กหญิงปวีณา  วิสูงเร
3. เด็กหญิงรจนา  สีนิล
 
1. นายบุญแก้ว  ฤทธิ์กระจาย
 
80 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงธารารัตน์  อัศวะภูมิ
 
1. นางสาวสุภาพร  บินทจร
 
81 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงบุษยมาส  ทับทอง
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
82 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงรุ่งเจริญ  สีแล
 
1. นายประเสริฐ  ส้มเพ็ชร์
 
83 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงทองปาน  ธนะสังข์
 
1. นายประเสริฐ  ส้มเพ็ชร์
 
84 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สำราญจิตร
 
1. นายสุรพล  หวังประเสริฐ
 
85 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ดำคำ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองคำ
 
1. นางสาวณัฏฐณิชชา  ทองกำไร
2. นางสายฝน  ติ๊บปินวงค์
 
86 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กหญิงนภาพร  ค้าไม้
2. เด็กหญิงปาริชาติ   สำลีปั้น
 
1. นายกิตติศักดิ์   หวลหอม
2. นางยุพิน  สาวงศ์ตุ้ย
 
87 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงรสรินทร์  เกตุพิจิตร
2. เด็กชายอินทรัตน์  พรมชาติ
 
1. นางวราภรณ์  หวังประเสริฐ
 
88 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงณัฑธิดา  บุญมาก
 
1. นางสาวมาลินี  พงษ์ประยูร
 
89 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กหญิงสมฤดี  ชัชวาลย์
2. เด็กชายอาทิตย์   มั่นคง
3. เด็กชายเอกราช  ฉบับแบบ
 
1. นายมานพ  หลงแย้ม
2. นางเบญจวรรณ   สำอางค์
 
90 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กชายทินกร  มั่นจิตร
2. เด็กชายมนัส  รอบุญ
3. เด็กชายอรสา  มณีรอด
 
1. นายมานพ  หลงแย้ม
2. นางเบญจวรรณ  สำอางค์
 
91 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กชายธีรพงษ์  น้อยมั่น
2. เด็กชายพิชัย  ยอดแสง
3. เด็กชายวัชรินทร์  จันทวงษ์
 
1. นายสุรพล  หวังประเสริฐ
 
92 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายบัณฑูรย์   สายพันธ์
 
1. นายอดิสรณ์   วงกลม
 
93 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายธนายุทธ   การกิจ
 
1. นายอดิสรณ์  วงกลม
 
94 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายภคธร   รอดประทับ
 
1. นายอดิสรณ์  วงกลม
 
95 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายกฤษณะ   ยี่โถ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์   แก้วทวี
3. เด็กชายธนพัชร์   สุพัฒน์
4. เด็กชายธนายุทธ   การกิจ
5. เด็กชายธีรภัทร   โกยแก้ว
6. เด็กชายบัณฑูรย์   สายพันธ์
7. เด็กชายบำเหน็จ   ปิยะไพร
8. เด็กชายภคธร   รอดประทับ
9. เด็กชายรัฐนันท์   นพคุณ
10. นายวันชัย  บุญญา
11. เด็กชายอรรถพร   เจริญวัย
12. เด็กชายโชคชัย   ประยุง
 
1. นางคมคาย  ยาพรม
2. นายวัลลภ  แก้วเนตร
3. นางสุวรรณี  ดิลกคุณธรรม
4. นายอดิสรณ์  วงกลม
 
96 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงสุทธหทัย  ศึกษา
 
1. นายโสภณ  เหมือนชู
 
97 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ปัญญาวงศ์
 
1. นายโสภณ  เหมือนชู
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงวรนัญ  อิทธิภาพ
 
1. นายโสภณ  เหมือนชู
 
99 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  ฉลวย
 
1. นายคนึง  ศรีสัสดิ์
 
100 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคจีน
 
1. นายเฉลิม  คมขำ
 
101 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กหญิงนาตาชา   ชัยประสิทธิ์
 
1. นายสุวรรณ  ชัยประสิทธ์
 
102 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    ทั่วสูงเนิน
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
103 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงสิรินาท  แก้วมณี
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
104 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ญาณปัญญา
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
105 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงนุจรี  ฉิมสุด
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
106 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงศิริพร  พ้องพงษ์ศรี
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
107 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายนิธิกร  น้อยอิน
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
108 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ญาณปัญญา
2. เด็กชายชนะพร  วันซิน
3. เด็กหญิงธนาภา  สนั่นนารี
4. เด็กชายธีรโชติ  สุทธิประพันธ์
5. เด็กหญิงนุจรี  ฉิมสุด
6. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  แสงสุวรรณ
7. เด็กชายฤทธิพงษ์   บุญนาค
8. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   ทั่วสูงเนิน
9. เด็กชายลัทธพล  ทิมทอง
10. เด็กชายศิวนนท์  ยิ้มขลิบ
11. เด็กชายศุภชาติ  บุญมั่น
12. เด็กชายสุธา  โยนยาน
13. เด็กชายอมรเทพ  ดีเอี่ยม
14. เด็กหญิงเหมือนฝัน  พันแพง
15. เด็กชายไพฑูรย์  ผาสุข
 
1. นางสาวจงจิตร  ศรีภา
2. นายจรัญ  ทรัพย์สิน
3. นายสุขุม  เทียนสุข
4. นายอินทร์ถา   อุดมวัฒนกูล
 
109 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 1. เด็กหญิงทักษพร  จิตมะโน
 
1. นางเพชรรัตน์  ชูประยูร
 
110 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายสุประวีณ์  อุไรวรณ์
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงจามจุรี  สิงหพันธ์
 
1. นายนนท์  สร้อยสวาท
 
112 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เคนพละ
2. เด็กหญิงดลยา  ปิ่นม่วง
3. เด็กหญิงนพมาศ  แย้มวัตร
4. เด็กหญิงปิยธิดา  อย่ามีภัย
5. เด็กหญิงพรรพษา  มาดี
6. เด็กหญิงรัศมี  ป่าถ่อน
7. เด็กหญิงวชิราภรณ์  หอมหวล
8. เด็กชายสฤษฎ์  ทับทอง
9. เด็กหญิงหทัยชนก  ลิ้มไพบูลย์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วังมูล
2. นายบุญรอด  ประมัย
3. นายสุธน  ไต่ถาม
 
113 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านท่าชุม 1. เด็กหญิงอริสา  ไป๋งาม
 
1. นายสมคิด  อินทะจันทร์
 
114 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนมิตรสัมพัน(เพียวอนุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติภูมิ    มีการ
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์   ป้อมวงศ์
3. เด็กหญิงชลธิฌา   พรมชาติ
4. เด็กชายชิตพงศ์    บัวกลิ่น
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  ตุ้มบุตร
6. เด็กชายบุรินทร์   รู้บุญ
7. เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มชา
8. เด็กหญิงพัชรพร   ท้วมอยู่
9. เด็กหญิงวิราวรรณ์   อุดม
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ขวัญเปรม
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  กวี
12. เด็กชายสิทธิชัย    พันธุ์สวัสดิ์
13. เด็กหญิงสุจิรา   ทัดกาหลง
14. เด็กชายสุรศักดิ์    ใจทิม
15. เด็กชายอทิตพงษ์   อุ่นอุรา
16. เด็กชายอริยะ   รักแย้ม
17. เด็กหญิงเนตรนภา   น้อยหล่อง
18. เด็กชายเมธี    โพธิ์เรือง
19. เด็กชายเอกชัย    แดงอ่อง
20. เด็กหญิงโนร์มา   เจ๊ะดาโอ๊ะ
 
1. นางฉลวย  มะเฟือง
2. นายธนู  มะเฟือง
3. นางพงษ์ลดา  ทองดี
4. นางลำดวน  เกิดศรี
5. นางองุ่น  ฮ่วนสกุล
 
115 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กชายนราเชษฐ์  รอดเมือง
 
1. นางธนภร  ปรัชญาสุขสบาย
 
116 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านท่าชุม 1. เด็กหญิงอภิชญา  ตาวงษ์
 
1. นางสิรินาท  คำชู
 
117 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ)    
118 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ)    
119 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายมงคล  วชิระพาหุ
 
1. นางสาวประทุม  ชลชาญกิจ
 
120 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   พุ่มไม้
 
1. นางกุลฌลา  ยันต์วิเศษ
 
121 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายธนายุทธ  ติ๊บแสน
 
1. นางนาถยา  วงศ์วิเศษ
 
122 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงมุกดา  วงษ์ศรี
 
1. นางนัยนา  นานา
 
123 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 1. เด็กชายมนตรี  จุ่มเถิง
 
1. นางสาวนาฏยา  ภู่ทรัพย์สิน
 
124 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  จันทร์สุข
 
1. นางศิริเพ็ญ  กลั่นสมจิตต์
 
125 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรศรี
 
1. นางเกศรินทร์   แสงสังข์
 
126 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กหญิงรัชนก  ทองสามงาม
 
1. นางเกศรินทร์  แสงสังข์
 
127 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ทับเทศ
 
1. นางสาวกนกพร  เกตุเทศ
 
128 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงนิศามณี  ทาคำ
 
1. นางสาวกนกพร  เกตุเทศ
 
129 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านตึก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พานทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ล้นเหลือ
3. เด็กชายณัฐกร  มาโพธิ์
4. เด็กชายธนากร  คำคุ้ม
5. เด็กชายธวัชชัย  ลิขิต
6. เด็กชายนพดล   สายน้ำอ่าง
7. เด็กหญิงศศินา  แย้มสรวล
8. เด็กชายสราวุธ  ทองแหยม
9. เด็กหญิงสุนิษา  ระมัด
10. เด็กหญิงสุนิสา  พลฤทธิ์
 
1. นางกาญจณี  เรืองฤทธิ์
2. นางพิมล  อุปถัมภ์
3. นางวิลาวรรณ  ทองแจ้น
 
130 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยโป้    
131 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองกลับ 1. เด็กหญิงชฎาพร  รอดทอง
2. เด็กชายทวีชัย  ต้อนไล่
3. เด็กหญิงมยุรา  เตือนสติ
4. เด็กหญิงฤทัยชนก  บานแย้ม
5. เด็กหญิงศศิธร  เขียวสี
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  เขียวสี
7. เด็กหญิงหัทยา  เกิดอินทร์
8. เด็กชายอนิวัฒน์  ช้างดำ
9. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญยืน
10. เด็กหญิงอารีญา  พลธีระ
 
1. นางสาวจินตนา  ถนอมนวล
2. นายนิวัติ  ประหลาดเนตร
3. นางมารี  รัตนวารี
4. นางสาวศิริพร  อนุชิตชาญชัย
 
132 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กชายชาญณรงค์  นิ่มมณี
2. เด็กชายปณชัย  มั่นจอง
3. เด็กชายยุทธนา  กิติวงศ์
4. เด็กชายเกษมสันต์  สำราญจิต
5. เด็กชายเมธิไชย  บัวหลวงงาม
 
1. นางกัลยาณี  สิงห์เรือง
2. นางสาวณัฏฐวรนุช  ชมภูทอง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กหญิงนรีกมล  บุญมาก
2. เด็กชายนิตินัย   พรมชาติ
3. เด็กชายปฏิพล  สุขดี
 
1. นางสมพร  ใจหาร
2. นายสุภชัย  ใจหาร
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กหญิงนันทพร  จงอยู่เย็น
2. เด็กหญิงภัทรา  พลธีระ
3. เด็กชายศรัณย์  เพชรนิล
 
1. นางนิภาพรรณ  กันนา
2. นางสาวศิลาวรรณ  เลื่อนลอย
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงนภาพร  บุญเกตุ
2. เด็กหญิงประภาสิริ  อยู่คำ
3. เด็กชายเอกวัฒน์  เพชรประดับ
 
1. นางสุทัชชา  แย้มปั้น
2. นางเมธาวี  สวัสดิ์รักษา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงสุชาดา  คมปรารภ
2. เด็กหญิงสุนันทา  อินทร์จันทร์
3. เด็กหญิงแววดาว  เนียมเอม
 
1. นางชมพู  เกิดมี
2. นางสุทัชชา  แย้มปั้น
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุกร
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยอดวงศ์พะเนา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  สร้อยสุวรรณ์
4. เด็กหญิงธนิดา  กลุ่มพุทซา
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสียงพานิช
6. เด็กหญิงเกรษดาภรณ์  จันทวงษ์
 
1. นางสาวธันวา  มากเหลือ
2. นายธีรภาพ  สังข์พันธ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  เวียนระวัง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุรวิทย์
3. เด็กหญิงนฤมล  คล้ายวิเชียร
4. เด็กหญิงปุปผา  จั่นเพชร
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เริ่มหาสุข
6. เด็กหญิงศุภรัตน์  ดุมคง
 
1. นายดิเรก  นันทโชติ
2. นางสาวปิยะพรรณ  นิลทะกาล
3. นางเจริญ  ทองแท้
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 1. เด็กชายกฤติพร   ผลจตุรัส
2. เด็กชายชินกร   ฝั้นอินทร์
3. เด็กชายทศพร  ผลบัว
 
1. นายปุรินพัฒน์  ใจบาน
2. นายเพชร  ทิวงค์ษา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. นางสาวทริการ์  จันทร์ยวง
2. นายสันติ  สว่างศรี
3. นางสาวแสงทอง  ท้าวเจริญชัย
 
1. นายชวน  เทียบน้ำอ่าง
2. นางแสงหล้า  เทียบน้ำอ่าง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านพระปรางค์    
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไชยะวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  ล้วนงาม
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ชาวนา
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  รุณเกล้า
 
1. นางวัจนา  สำอางค์
2. นางสวงษ์  แก้วเกตุ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ยิ้มจันทร์
2. เด็กหญิงทิพาพรรณ  ยศปัญญา
3. เด็กหญิงยุพาวัลย์  แก้วตะคุ
 
1. นางจุรีย์  บัวเข็ม
2. นายถาวร  บัวเข็ม
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1. เด็กหญิงณิลาวรรณ   ธูปน้ำคำ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ศรีกาวี
3. เด็กหญิงรัตติกาล   มะโหธร
 
1. นางกัลยา  กุลกาศ
2. นางนิษฐ์พัชก์   จันทร์เกษม
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านท่าทอง 1. เด็กหญิงวาสนา  ม่วงศรีจันทร์
2. เด็กหญิงศิริพร  ยุบล
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปรุงศักดิ์
 
1. นางบัวขาว  เลี่ยมตระกูล
2. นางอัญชัน  เขาเหิน
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายพิชิต  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แก้วขุนทอง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เย็นอารมณ์
 
1. นางมณฑา  เต็งแย้ม
2. นายโกวิท  บริสุทธิ์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทร์เมือง
2. เด็กหญิงดลนภา  บุญแตง
3. เด็กหญิงอังศุมาลิน  พันธ์เหล็ก
 
1. นางยุพิน  คำพวง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กชายภิรมย์พร  บุญเกตุ
2. เด็กชายมธุรส  เพ็งที
3. เด็กหญิงรสริน   ชมประเสริฐ
 
1. นายประมาณ  แสงรัศมี
2. นายประวิทย์  ดิษฐ์ทอง
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก    
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงนิษิตา  เชื้อโฮม
2. เด็กชายรังสรรค์  ฤกษ์ดี
 
1. นายทรงวุฒิ  ทิมวงษ์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายวันนที   ตะขาบ
2. เด็กชายอมรเทพ  สอนวิจารย์
 
1. นางสาววชิรา   แก้วเนตร
2. นางวิไล  แก้วเนตร
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายกุลพัฒน์   นนทโคตร
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   ศรีสุตา
 
1. นางพรเกตุ  สันแดง
2. นางวิไล  แก้วเนตร
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายธนวัฒน์  นาคประเสริฐ
2. เด็กหญิงพันธิตา   นาคประเสริฐ
 
1. นางสาวประภา  มากรุ่ง
2. นางวิไล  แก้วเนตร
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านปากสิน 1. เด็กหญิงจีญานันทร์  เจริญศิลป์
2. เด็กชายณัฒวัตร  อ่ำแจ้ง
3. เด็กหญิงมาลินี  เอี่ยมคำจันทร์
4. เด็กหญิงรัชฎาภร  ธนูศิลป์
5. เด็กชายอนุชัย  สมกำลัง
6. เด็กหญิงเก็จเกล้า  สุวรรณเสงียม
 
1. นางสาวกรรยารัตน์  กาศสกุล
2. นายกี  จรลี
3. นางบังอร  จรลี
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านดงย่าปา 1. เด็กชายกฤษฎา  ลำดับ
2. เด็กชายจาตุรนต์  หลักแหลม
3. เด็กชายทัตพงศ์  ผงแสง
4. เด็กชายธีรวัฒน์  วัสสระ
5. เด็กชายประยูรศักดิ์  ทาบัว
6. เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่นทิ
7. เด็กชายวิษณุกร  มูลแก้ว
8. เด็กชายอนุชัย  อุ่นทิ
 
1. นายธวัชชัย  อินต๊ะเสาร์
2. นายวรทัศน์  เพชรไชย
3. นางสาวสุชัชฎาภรณ์  สีทอง
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. เด็กชายชัยปัญญา  ไกรจันทร์
2. เด็กชายนฤเบศร์  ก่ำพิมาย
3. เด็กชายพงศธร  แซ่จ๋าว
4. เด็กชายสามารถ  แซ่เติ๋น
5. เด็กชายสินธนา  ค้างคีรี
6. เด็กชายสุวรรณ  แซ่เติ๋น
7. เด็กชายอดิศร  ค้างคีรี
8. เด็กชายเอนก  แซ่เติ๋น
 
1. นายประพันธ์  ตุนาโป่ง
2. นายศุภกร  ไชยพัชรพร
3. นายอนิวรรต  อินทร์ทอง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก    
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขว้างสืบ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟังอารมณ์
3. เด็กหญิงทักษพร  แซ่เติน
4. เด็กหญิงพรสิริ  สิงหจันทร์
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แก้วมณี
 
1. นายประสงค์  นามกรณ์
2. นางลำพู  เขียนงาม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงปภัสสมนต์   ยนต์นิยม
2. เด็กชายพงษ์ภัค   สืบบุญ
3. เด็กหญิงพิรญาณ์   จิรพัฒน์ภูมิ
 
1. นางพิเชษฐ์  อยู่เมือง
2. นางมณี  เผือกใต้
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านซ่าน 1. นางสาวชลดา  แช่มชื่น
2. นางสาวณิชารีย์  เตจะ
3. นางสาวนิภาวรรณ  รอดฉ่ำ
 
1. นางสาวสาริณี  ขำจันทร์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายกุลวัฒน์   พัฒนศิษฎางกูร
2. เด็กชายรชตะ   ดีสังข์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทรัพย์สุข
2. นางนฤมล  พงษ์สุพจน์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กหญิงชนกานต์  ประเสริฐสิทธิ์
2. เด็กชายพีรพันธ์  ประสพ
 
1. นางมาลัย  กระจ่างยุทธ
2. นางสาวสายชล  ทองพุฒ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 1. เด็กชายพิทักษ์   บัวทอง
2. เด็กชายอภิชัย  แสงจันทร์
 
1. นายนิจสันต์  จันธิดา
2. นายเอกพงษ์  เปี้ยทา
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สอนโต
2. เด็กชายภควัตร  เกษรจรุง
 
1. นางดวงใจ  โต๊ะถม
2. นางราตรี  จันทร์สง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ก้อนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงมณัฐชา  แสงพันธุ์
 
1. นางวันเพ็ญ  ม่วงเย็น
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสุเม่น    
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านท่าชัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปรางค์ทิพย์
 
1. นางสมนึก  ฉิมอ่ำ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กหญิงสุวิชชา  ทิพวัน
 
1. นางสาวสุนัน  สมพมิตร
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ปิ่นพันธ์
 
1. นางสมพร  ใจหาร
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กหญิงมาริษา  ทะนันชัย
 
1. นางจุฬา  สลีวงศ์
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  บังแสง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  โทสูงเนิน
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดเกาะ    
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อิ่มใจ
 
1. นางเบญจพร  ศรีนุต
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กชายฟ้าลั่น  อ่ำนามอญ
2. เด็กชายภูริภัทร  รามมะเริง
3. เด็กชายอาณาคิณ  โทนสังข์อินทร์
 
1. นางสาวทัณฑิกา  วีระศิริวัฒน์
2. นางสาวอรุณี  พิมพ์น้อย
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  สุขกล้า
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ช่วยหาร
 
1. นางพรพัสนันท์  พรพุทธิชัย
2. นางสาวสุนัน  สมพมิตร
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมมา
2. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  จึงประเสริฐยิ่ง
 
1. นายธรรมธร  มีเทศ
2. นางสีแพร  แสงเงิน
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงบุษยามาส  ตาหนิ้ว
2. เด็กหญิงรัตนา  ปิ่นตาวงศ์
3. เด็กหญิงวาสนา  สีฟอง
 
1. นางมาลา  สะพรั่ง
2. นางอาภา  ล่องชูผล
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กหญิงดารินทร์  เกิดพุ่ม
2. เด็กชายปิยพงษ์  บัวกล้า
3. เด็กชายสุริยา  ถาทินา
 
1. นางสมพร  ใจหาร
2. นายสุภชัย  ใจหาร
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ขุนนิล
2. เด็กชายรุ่งนภารัตน์  อ่อนละมูล
3. เด็กชายอำพร  เคียงข้าง
 
1. นางสาวปทุมพร  นาจรัส
2. นางสวงษ์  แก้วเกตุ
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  วราชิต
2. เด็กหญิงสาลิณี  ชมชิต
3. เด็กชายอานนท์  พลไกร
 
1. นางวัจนา  สำอางค์
2. นางสวงษ์  แก้วเกตุ
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงกนกพร  สันทัดงาน
2. เด็กหญิงกันญาณี  แกล้วกล้า
3. เด็กชายนวพล  อินทร์บุตร
 
1. นางสาวอรสา  คำบุตร
2. นางเพียรบุญ  เข็มปัญญา
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทักขิณะ
2. เด็กชายสมหวัง  ชูวิทย์
3. เด็กชายโภคิน  ประจงค์
 
1. นางสมพร  ใจหาร
2. นายสุภชัย  ใจหาร
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายศรัณยภัทร  ดาวเรือง
2. เด็กชายศรายุทธ  ยิ้มเยาะ
 
1. นายนิมิตร  ปิ่นทอง
2. นางวิลาสินี  ปิ่นทอง
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายนิธิ  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายเทพฤทธิ์  เพลิดเพลิน
 
1. นายชาญวิทย์  แสงเงิน
2. นางสีแพร  แสงเงิน
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายจารุวิทย์  กุหลาบ
2. เด็กชายณัฐดนัย  ขอบแก้ว
 
1. นางณัชชา  กันทิยะ
2. นางวิลาสินี  ปิ่นทอง
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายจิตรภาณุ  เมืองมูล
2. เด็กชายอนุรัตน์  คำยวง
 
1. นางจำรัส  วงษชิต
2. นายชาญวิทย์  แสงเงิน
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  วิทิตกรกุล
 
1. นางกันยา  ส้มเพ็ชร์
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 1. เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์จำปา
 
1. นางกันยา  ส้มเพ็ชร์
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายทรงกลด  พูลทวี
 
1. นางวัจนา  สำอางค์
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ใจซื่อ
 
1. นางละเมียด  วาลุกา
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนมิตรสัมพัน(เพียวอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ขัตติสิทธิ์
 
1. นางสาวเกศสุดา  จำเรียงพิน
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนมิตรสัมพัน(เพียวอนุสรณ์) 1. เด็กชายรัฐนนท์  พูลสังข์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เหลี่ยมจุ้ย
 
193 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายชัยณรงค์  เพชรยอด
2. เด็กชายชาคร  เกตุขาว
3. เด็กชายภูริเดช  จันทร
 
1. นายจณะศักดิ์  คำแสน
2. นายสุชาติ  หวังอินทร์
 
194 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสุเม่น    
195 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กชายณัฏฐชัย  ศิลปชัย
2. เด็กชายพงศกร  กอกุม
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
 
196 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กชายณัฐพล   สมศักดิ์
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  บรรเทา
 
1. นายจรุง  ขำพงศ์
2. นายธีรพล  พันธ์ศรี
 
197 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  นิมานะ
2. เด็กชายอัฐชรินทร์  อิ่มจันทร์
 
1. นายชาญวิทย์  แสงเงิน
2. นางสีแพร  แสงเงิน
 
198 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงสวย 1. เด็กหญิงอินทิรา  ศักดิ์ภูเขียว
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แตงทอง
 
1. นายชวลิต  สุวนาริด
2. นางสุพินิจ  อ่วมศรี
 
199 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังแร่ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ฉาดฉาน
2. เด็กชายนพณัฐ  สำแดงเดช
 
1. นายธ๊ระศักดิ์  สิงหเดช
2. นางสาวนงลักษณ์  ประทาน
 
200 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรกิตติ์  เย็นคงคา
2. เด็กชายบวรพจน์  ฉลวย
 
1. นายฉัตรชัย  เขียวหวาน
2. นายเสรี  วัฒนวงศ์สุโข
 
201 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดโบราณหลวง 1. เด็กชายพีระวุฒิ  เจื้อยแจ้ว
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เชื้อเถาว์
 
1. นายเชาวลิต  ประดิษฐ์
 
202 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงศรัณญา  ชูโฉม
2. เด็กชายศุภฤกษ์  เจริญ
 
1. นายธนพล  จุ้ยคลัง
2. นางมาลี  จุ้ยคลัง
 
203 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยโป้    
204 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พลท้าว
2. เด็กชายอรุณรุ่ง  กล่ำแกล้วกล้า
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตั้งมั่น
 
1. นางรัชณี  อยู่สำราญ
2. นายสมบัติ   ทรัพย์ศรี
 
205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงฐิติกา  ประจง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปิ่นเลี้ยง
3. เด็กหญิงนริศรา  วิมล
4. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  บุตรลพ
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  อินกอง
6. เด็กหญิงพชรพร  ทองสัมฤทธิ์
7. เด็กหญิงภาวิณี  หาชนะ
8. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ยิ้มเสมียน
9. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมพุก
10. เด็กหญิงสุชาดา  วงศ์ละคร
 
1. นางธัญญา  ขันแก้ว
2. นายบุญเลิศ  จันทร์เกษม
3. นางสาวยุพิน  วรรณสุผล
 
206 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนกาญจน์  อ่วมจินดา
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  หีบแก้ว
3. เด็กหญิงบุษรา  วังใหญ่
 
1. นายพินิจ  ปาพันธ์
2. นายละออ  ครุธแก้วสกุณี