งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 000090
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายธนกาญจน์    อ่วมจินดา
2. เด็กหญิงบุษรา    วังใหญ่
3. เด็กหญิงบุญญารัตน์    หีบแก้ว
1. นายพินิจ    ปาพันธ์
2. นายละออ    ครุธแก้วสกุณี
2 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก สพป. สุโขทัย เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................