งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 000068
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ตั้งมั่น
2. เด็กชายพีรพัฒน์    พลท้าว
3. เด็กชายอรุณรุ่ง    กล่ำแกล้วกล้า
1. นายสมบัติ    ทรัพย์ศรี
2. นางรัชณี    อยู่สำราญ
2 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก สพป. สุโขทัย เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................