งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 000067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงรสริน    ชมประเสริฐ
2. เด็กชายภิรมย์พร    บุญเกตุ
3. เด็กชายมธุรส    เพ็งที
1. นายประมาณ    แสงรัศมี
2. นายประวิทย์    ดิษฐ์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................