งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 000063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    ชาวนา
2. เด็กชายศักดิ์ชัย    ชัยช่างชิด
3. เด็กชายกิตติธัช    หลวงนา
4. เด็กหญิงสุชัญญา    คำวัน
5. เด็กหญิงภีร์ลดา    เพิ่มสุข
1. นางจำรัส    วงษชิต
2. นางสีแพร    แสงเงิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................