งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แสดงตลก ม.1-ม.6 000400
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบึงบอน สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายชาญณรงค์    นิ่มมณี
2. เด็กชายปณชัย    มั่นจอง
3. เด็กชายเมธิไชย    บัวหลวงงาม
4. เด็กชายเกษมสันต์    สำราญจิต
5. เด็กชายยุทธนา    กิติวงศ์
1. นางสาวณัฏฐวรนุช    ชมภูทอง
2. นางกัลยาณี    สิงห์เรือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................