งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 000376
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตึก สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายณัฐกร    มาโพธิ์
2. เด็กชายนพดล    สายน้ำอ่าง
3. เด็กชายสราวุธ    ทองแหยม
4. เด็กชายธนากร    คำคุ้ม
5. เด็กชายธวัชชัย    ลิขิต
6. เด็กหญิงจิราภรณ์    พานทอง
7. เด็กหญิงสุนิษา    ระมัด
8. เด็กหญิงสุนิสา    พลฤทธิ์
9. เด็กหญิงศศินา    แย้มสรวล
10. เด็กหญิงจุฑามาศ    ล้นเหลือ
1. นางวิลาวรรณ    ทองแจ้น
2. นางกาญจณี    เรืองฤทธิ์
3. นางพิมล    อุปถัมภ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................