งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงอังกะลุง ป.1-ป.6 000345
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมิตรสัมพัน(เพียวอนุสรณ์) สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายกิตติภูมิ    มีการ
2. เด็กชายอทิตพงษ์    อุ่นอุรา
3. เด็กชายเอกชัย    แดงอ่อง
4. เด็กชายสุรศักดิ์    ใจทิม
5. เด็กชายบุรินทร์    รู้บุญ
6. เด็กชายชิตพงศ์    บัวกลิ่น
7. เด็กชายสิทธิชัย    พันธุ์สวัสดิ์
8. เด็กชายเมธี    โพธิ์เรือง
9. เด็กชายอริยะ    รักแย้ม
10. เด็กชายณัฐวัฒน์    ตุ้มบุตร
11. เด็กหญิงชลธิฌา    พรมชาติ
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ขวัญเปรม
13. เด็กหญิงสุจิรา    ทัดกาหลง
14. เด็กหญิงศิริวรรณ    กวี
15. เด็กหญิงโนร์มา    เจ๊ะดาโอ๊ะ
16. เด็กหญิงปนัดดา    พุ่มชา
17. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    ป้อมวงศ์
18. เด็กหญิงพัชรพร    ท้วมอยู่
19. เด็กหญิงวิราวรรณ์    อุดม
20. เด็กหญิงเนตรนภา    น้อยหล่อง
1. นางฉลวย    มะเฟือง
2. นายธนู    มะเฟือง
3. นางองุ่น    ฮ่วนสกุล
4. นางพงษ์ลดา    ทองดี
5. นางลำดวน    เกิดศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................