งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 000343
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดคลองกระจง สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายอรรถพร    เจริญวัย
2. เด็กชายรัฐนันท์    นพคุณ
3. เด็กชายโชคชัย    ประยุง
4. เด็กชายธนพัชร์    สุพัฒน์
5. เด็กชายภคธร    รอดประทับ
6. เด็กชายธีรภัทร    โกยแก้ว
7. เด็กชายบัณฑูรย์    สายพันธ์
8. เด็กชายธนายุทธ    การกิจ
9. เด็กชายกฤษณะ    ยี่โถ
10. เด็กชายชิษณุพงศ์    แก้วทวี
11. เด็กชายบำเหน็จ    ปิยะไพร
12. นายวันชัย    บุญญา
1. นายวัลลภ    แก้วเนตร
2. นายอดิสรณ์    วงกลม
3. นางคมคาย    ยาพรม
4. นางสุวรรณี    ดิลกคุณธรรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................