งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 000341
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายศิวนนท์    ยิ้มขลิบ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    ทั่วสูงเนิน
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    ญาณปัญญา
4. เด็กชายลัทธพล    ทิมทอง
5. เด็กชายฤทธิพงษ์    บุญนาค
6. เด็กชายศุภชาติ    บุญมั่น
7. เด็กหญิงนุจรี    ฉิมสุด
8. เด็กหญิงธนาภา    สนั่นนารี
9. เด็กหญิงเหมือนฝัน    พันแพง
10. เด็กชายสุธา    โยนยาน
11. เด็กชายธีรโชติ    สุทธิประพันธ์
12. เด็กชายอมรเทพ    ดีเอี่ยม
13. เด็กชายชนะพร    วันซิน
14. เด็กชายไพฑูรย์    ผาสุข
15. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    แสงสุวรรณ
1. นายสุขุม    เทียนสุข
2. นายอินทร์ถา    อุดมวัฒนกูล
3. นางสาวจงจิตร    ศรีภา
4. นายจรัญ    ทรัพย์สิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................