งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 000339
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนป้วยมิ้ง สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงพรรพษา    มาดี
2. เด็กหญิงรัศมี    ป่าถ่อน
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์    หอมหวล
4. เด็กหญิงนพมาศ    แย้มวัตร
5. เด็กหญิงหทัยชนก    ลิ้มไพบูลย์
6. เด็กหญิงปิยธิดา    อย่ามีภัย
7. เด็กหญิงกนกรัตน์    เคนพละ
8. เด็กหญิงดลยา    ปิ่นม่วง
9. เด็กชายสฤษฎ์    ทับทอง
1. นายสุธน    ไต่ถาม
2. นายบุญรอด    ประมัย
3. นางสาวจารุวรรณ    วังมูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................