งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 000312
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายอรสา    มณีรอด
2. เด็กชายทินกร    มั่นจิตร
3. เด็กชายมนัส    รอบุญ
1. นางเบญจวรรณ    สำอางค์
2. นายมานพ    หลงแย้ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................