งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 000311
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายเอกราช    ฉบับแบบ
2. เด็กชายอาทิตย์    มั่นคง
3. เด็กหญิงสมฤดี    ชัชวาลย์
1. นางเบญจวรรณ    สำอางค์
2. นายมานพ    หลงแย้ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................