งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 000265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านธารชะอม สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงปวีณา    วิสูงเร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    พุฒซ้อน
3. เด็กหญิงรจนา    สีนิล
1. นายบุญแก้ว    ฤทธิ์กระจาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................