งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 000263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดภูนก สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงศ์    จันทร์เพ็ชร
2. เด็กชายอนิรุธ    หล่อหลอม
3. เด็กหญิงจณิสตา    พิมพิสัย
1. นายประกอบ    พงศ์พันธ์
2. นายพัฒนา    บรรดาจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................