งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 000026
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงทิพาพรรณ    ยศปัญญา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    ยิ้มจันทร์
3. เด็กหญิงยุพาวัลย์    แก้วตะคุ
1. นางจุรีย์    บัวเข็ม
2. นายถาวร    บัวเข็ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................