งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 000243
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายชาคร    เกตุขาว
2. เด็กชายภูริเดช    จันทร
3. เด็กชายชัยณรงค์    เพชรยอด
1. นายจณะศักดิ์    คำแสน
2. นายสุชาติ    หวังอินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................