งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 000024
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบึงสวย สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงอินทิรา    ศักดิ์ภูเขียว
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    แตงทอง
1. นายชวลิต    สุวนาริด
2. นางสุพินิจ    อ่วมศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................