งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 000019
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสันหีบ สพป. สุโขทัย เขต 2 1. นางสาวแสงทอง    ท้าวเจริญชัย
2. นางสาวทริการ์    จันทร์ยวง
3. นายสันติ    สว่างศรี
1. นายชวน    เทียบน้ำอ่าง
2. นางแสงหล้า    เทียบน้ำอ่าง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................