งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 000170
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงเด็กหญิงนฤมล    ศรีสริทนกุล
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ตรัสรู้
3. เด็กหญิงภัสสร    สังเขป
4. เด็กหญิงกรรณิการ์    สมนึก
5. เด็กหญิงไฉน    พรมประดิษฐ์
6. เด็กหญิงนิชธาวัลย์    เฉลยสาร
7. เด็กหญิงปวีณา    ดนตรี
8. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    คลังมนตรี
9. เด็กหญิงฐิติยา    วาระกูล
10. เด็กหญิงจตุรพร    ทองมาตา
1. นางสาวประไพ    มะริด
2. นางสาวประเทือง    พุ่มชะบา
3. นายปรีชา    บางคลองนำชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................