งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 000169
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงรัศมล    น่วมนวล
2. เด็กหญิงนลินทิพย์    วงศ์โห้
3. เด็กหญิงสิริวรรษา    วงศ์โห้
4. เด็กหญิงภรรคพรรณ    สุขอร่าม
5. เด็กหญิงจิณห์จุฑา    พึ่งกริม
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์    นาคชม
7. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ลำดับ
8. เด็กหญิงขวัญนภา    นิลพัฒน์
9. เด็กหญิงณัฐณิชา    กาฝาก
10. เด็กหญิงจิตรวฏี    ฉุยฉาย
1. นางสาวมัณฑนา    วิภาตะภูติ
2. นางสาวศรีพันธ์    สุขสวัสดื
3. นางกรรณิกา    เขียวแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................