งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 000147
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านวังแร่ สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายอรรถพล    อ้นเล่ห์
2. เด็กชายณัฐกิตติ์    จิตรมั่น
3. เด็กหญิงใบพลู    ขึมสันเทียะ
4. เด็กหญิงแสงเทียน    ชูเลิศ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    ลี
1. นายเผชิญ    รู้สมัย
2. นางสาวสมหมาย    ช่างเจรจา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................