งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 000145
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายพงศธร    แสงทับทิม
2. เด็กชายปาฏิหารย์    ดอกทับทิม
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    โพธิ์เพชร
4. เด็กหญิงสารยา    ทั่งเรือง
5. เด็กหญิงนรารัตน์    อินทร์อยู่
1. นางวรรณรัตน์    จอนคำ
2. นายกรีฑา    บุญประดับ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................