งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 000144
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงชนินาฎ    วิริยะดิลก
2. เด็กหญิงวริศรา    ทรวงประเสริฐ
3. เด็กหญิงวิลาสินี    พระบรรเทา
4. เด็กหญิงวรรณรดา    บุญประเสริฐ
5. เด็กหญิงอรุณวดี    หงอนไก่
1. นางนิยม    กำมะหยี่
2. นางมนทิรา    สุขเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................