งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 000143
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 1. นางสาวรัตนาภรณ์    แพบุตร
2. นางสาวสมอุรา    ไกรป๊อก
3. นางสาวกาญจนา    สินนาค
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์    สินนาค
5. เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์    นาคอิ่ม
1. นางสุชีลา    ชูหน้า
2. นางสุปราณี    นาคชม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................