งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 000142
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    สัมพันธ์
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา    ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    เอี่ยมประไพ
4. เด็กหญิงแกมพลอย    จุลพันธ์
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์    โตสี
1. นายไพรัตน์    เทียนศรี
2. นางรำพา    เทียนศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................