งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 000141
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาลพร้า สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายพงศักดิ์    เทียมตรี
2. เด็กชายภานุวัฒน์    บัวเข็ม
3. เด็กชายวิกร    หนุนนาค
4. เด็กหญิงพัชราภา    จันทร์สว่าง
5. เด็กหญิงเกศยาพร    ด่านกระโทก
1. นางพัชณี    รสลือชา
2. นางสมพิตร    ตาคำชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................