งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 000013
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    ดุมคง
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    เริ่มหาสุข
3. เด็กหญิงปุปผา    จั่นเพชร
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์    สุรวิทย์
5. เด็กหญิงนฤมล    คล้ายวิเชียร
6. เด็กหญิงจันทร์ธิมา    เวียนระวัง
1. นางเจริญ    ทองแท้
2. นายดิเรก    นันทโชติ
3. นางสาวปิยะพรรณ    นิลทะกาล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................